Kvinnorna i historieämnet ­ en studie över läroböcker i ämnet historia på gymnasiet

2433 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En kort sammanfattning: Skolverket publicerade 006 en rapport om huruvida dagens läromedel överensstämmer med rådande läroplan, en undersökning benämnd I enlighet med skolans värdegrund. Rapporten visade att kvinnan kommer i skymundan i läroböckerna. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram hur kvinnor framställs och har framställts i läroböcker för ämnet historia på gymnasiet. Genom att göra nedslag i fyra olika tidsepoker vill vi studera hur kvinnor framställs i dagens läroböcker såväl som i äldre. Det rör sig således om en jämförande studie över tid för att se hur framställningar angående kvinnor har förändrats. De inkluderade tidsperioderna är 190-, 60- och 80-talen, samt 000-talet. Använda frågeställningar hanterar andelen kvinnor av nämnda personer, vilka roller kvinnorna spelar, hur den kvinnliga emancipationen framställs, hur förhållandet mellan könen framställs samt i vilken mån kvinnornas historia är sammanvävd med den övriga historien. Resultatet pekar på att den manliga dominansen i läroböckerna är överhängande och att andelen kvinnliga aktörer i läroböckerna fick en nedgång under 60- och 80-talen jämfört med de resterande undersökningsperioderna. Vilka roller de omnämnda kvinnorna har förändras över tid. Från att på 190-talet bara behandla kvinnor som på ett eller annat sätt har en relation till den politiska makten, har det ändrats så att politiska kvinnor i dagens läroböcker är i minoritet. Kvinnoemancipationen får trots sin signifikans inte speciellt stort utrymme i läroböckerna. Förhållandet mellan könen behandlas i princip inte alls i de två första undersökningsperioderna. Från 1980-talet och framåt är det dock tydligt att könens förhållande gentemot varandra får ett allt större utrymme. Undersökning har gett tydliga tecken på att kvinnor får mer utrymme i dagens läroböcker jämfört med tidigare. I diskussionen framförs tesen...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnorna i historieämnet ­ en studie över läroböcker i ämnet historia på gymnasiet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Kvinnorna i historieämnet ­ en studie över läroböcker i ämnet historia på gymnasiet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27719 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×