Dödshjälp

27 röster
96175 visningar
uppladdat: 2004-01-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Inledning
Varför dödshjälpsfrågan blivit så populär just nu är nog på grund av den sjukvård som finns idag. Med medicinsk hjälp kan man idag hålla en människa vid liv mycket längre än vad man kunde förr, men till vilket pris? Dödshjälpen har fått fler begrepp och man ser ett ökat intresse för dödshjälp. Men trots detta så är dödshjälp fortfarande ett tabubelagt ämne.

1.1 Bakgrund
Eftersom jag har jobbat inom vården så har jag sett människor lida något otroligt för att sedan dö, men även människor som är borta ur tid och rum, som endast låg i kramper dagarna igenom. Döden är ju trots allt något som berör oss alla, därför tyckte jag att detta var en viktig fråga att ta upp. Jag vill få fram dom bra sakerna med dödshjälp men även dom problem som följer med och vad man kanske kan gör åt dom för att sedan ta ställning i denna fråga. Rent instinktivt så känner jag att jag är för dödshjälp men det kan man ju aldrig vara helt säker på innan man förhört sig om saken och tagit reda på för och nackdelar.

1.2 Syfte
Syftet med det här arbetet är att bli mer insatt i och få en ståndpunkt i dödshjälpfrågan och ta reda på vad dödshjälp egentligen innebär. Följande frågor söker svar:

• Vad menas med dödshjälp?
• Vad säger lagen om dödshjälp?
• Hur utbrett är det, vart förekommer det?
• Argument för och emot.
• Lite om olika organisationer och personer.
• Lite ur historisk synvinkel.

1.3 Metod
Metoden kommer att bestå av att leta information på Internet, mediearkivet och biblioteket. En undersökning som är gjord av Sifo som hämtats på Internet kommer också att användas. Det första är att ta reda på vad dödshjälp innebär och sedan vart det förekommer och vad lagen säger. Dom olika organisationer och personer som är engagerade i dödshjälpsfrågan kommer också att granskas. Fördelar och nackdelar med dödshjälp har sedan tagits upp.
1.4 Avgränsningar
Dödshjälpfrågan ligger nära abortfrågan men den kommer inte att behandlas i detta arbete. Den kommer inte heller att gå djupare in på de olika organisationerna utan bara ta upp det väsentliga kring dom.
2. Resultat
2.1 Vad menas med Dödshjälp?

Dödshjälp eller eutanasi som det heter på lite finare språk kommer från det grekiska eu och thanatos som ihop betyder god död, och det är just det som det handlar om, att få en värdig död, att slippa lida . Numera har det kommit fram mer begrepp än bara dödshjälp, man skiljer på två saker: passiv och aktiv dödshjälp. Med passiv dödshjälp menas att man inte ger den sjuke några livsuppehållande hjälpmedel utan man riktar in sig på att bara lindra smärta och vara ett stöd tills det hela är över. Passiv dödshjälp är allmänt accepterad i Sverige och sker oftast i samförstånd med anhöriga eftersom den sjuke inte är kontaktbar och mycket dålig . Med aktiv dödshjälp menas att man avsiktligt förkortar en sjuk patients liv på dennes begäran . Men det finns även ett tredje alternativ nämligen assisterat självmord. Detta innebär att man tillhandahåller medel så att den sjuke sedan kan ta sitt liv t ex genom en apparat som med ett knapptryck delar ut en dödlig dos eller att ge medicin i dödlig mängd som den sjuke sedan frivilligt tar .
2.2 Vad säger lagen?

Enligt lag är dödshjälp och assisterat självmord (barmhärtighetsmord) förbjudet i Sverige och i nästan hela världen, även om det sker på den dödes begäran så blir den som utfört handlingen skyldig till mord eller dråp. Det finns dock länder som tillåter dödshjälp: Nederländerna som var det första landet i världen med legalisering av dödshjälp (2002) och Belgien som kom kort efter (maj 2002) . För att läkare ska undgå straff finns det vissa riktlinjer som måste följas:

• Önskan att dö måste vara ett frivilligt beslut av en informerad patient.
• Önskan måste vara väl övervägd av en person som har full och riktig förståelse för sin egen situation och de alternativ som finns. Personen måste vara kapabel att ta hänsyn till dessa alternativ och måste även ha gjort det.
• Att önskan att dö har funnits en längre tid.
• Det fysiska och mentala lidandet är oacceptabelt och olidligt.
• Att konsultation med en läkarkollega har skett .

I delstaten Oregon och i Schweiz tillämpar man läkarassisterade självmord alltså hjälp till självmord sedan 1941 i Schweiz och 1994 i Oregon, aktiv dödshjälp är inte tillåten. Det finns fyra organisationer i Schweiz som hjälper människor att dö. I staden Zürich i Schweiz finns en av dom, Dignitas, som har valt att ta emot utländska patienter, vilket medfört att en såkallad dödsturism, folk reser dit för att få en värdig död. I dom andra länderna med dödshjälp måste man vara bosatt i landet för att få hjälp . The Oregon Death With Dignity Act, som lagen heter antogs 1994 med en liten marginal, vilket ledde till att man åter röstade om det 1997 med resultaten 60 % för och 40 % emot. Man har även tryckt upp en handbok med olika föreskrifter gällande dödshjälpen i Oregon . Men Oregon är inte ensamt, organisationer i Washington, Kalifornien, Michigan, Maine, Hawaii, och Vermont kämpar för att införa dödshjälp, men utan framgång .
Kriterier för att få dödshjälp i Oregon:

• Begäran måste vara frivillig och göras muntligt, skriftligt och vara bevittnad.
• Ingen läkare är tvingad att ställa upp.
• Man måste vara obotligt sjuk.
• Man måste vara vuxen och vid sina sinnens fulla bruk.
• Intyg av två läkare att man högst har 6 månader kvar i livet.
• Man måste ta den dödliga dosen medicin själv.
• Ibland kan en psykiatrisk undersökning krävas.
• 15 dagars vänteperiod
• Patienten måste vara bosatt i delstaten.
• Patienten kan ändra sig när som helst .

Dödshjälp har även varit legalt i den Australiska självstyrande Northern Territory, där man röstade positivt 1995, men lagen hävdes 1997 .
Men trots vad lagen säger så tycker 68 % av svenska folket, enligt en sifo undersökning att det skulle vara tillåtet med dödshjälp . Och den finns där, i form av människor som inte står ut med att se en anhörig lida. Men det får sina konsekvenser, även om det har en förmildrande verkan så har fängelsestraff utdömts i Sverige för dödshjälp även om de flesta får villkorliga domar . Det finn ett alternativ som kallas livstestamente där man kan dokumentera sin vilja att inte ta emot livsuppehållande insatser utifall man skulle bli så dålig att man inte längre är kontaktbar. Ett sådant testamente är inte juridiskt bindande i Sverige , där har istället vårt grannland Danmark kommit en bit på väg eftersom man godkänt det som bindande, man måste ha fyllt 18 för att få upprätta ett livstestamente. När detta är gjort så kommer man med i livstestamenteregistret och enligt lag måste det undersökas om en patient står med där innan åtgärder tas .

2.3 Olika organisationer och personer
En sådan här fråga får givetvis stor uppmärksamhet vilket inte minst visar sig i alla olika organisationer och grupper som följer i dess spår. Åsikterna är många men jag tänkte låta ljuset falla på dom organisationerna och personerna som fått den största uppmärksamheten.

2.3.1 The World Federation of Right to Die Societies
Grundades 1980 och består av 38 organisationer i 23 länder som arbetar för dödshjälp med medlemmar alltifrån både Amerika till Asien. Man verkar för samarbete och förbindelse mellan de olika organisationerna, sprider, informerar och anordnar konferenser om dödshjälp och man har möten vart annat år för att utbyta information och nyheter .2.3.2 Riksföreningen Rätten till vår död
Grundades 1974 med Berit Hedeby (mer känd för att ha varit med och grundat BRIS), Ingemar Hedenius och Mårten Werner i spetsen. Utgångspunkten var att varje människa själv skall få bestämma över sitt liv, så länge inte detta går ut över någon annan människa. Idag kämpar man också för att livstestamentet ska få rättslig giltighet. Organisationen är medlem i The World Federation of Right to Die Societies . Berit Hedeby blev 1977 dömd till ett ettårigt fängelsestraff för att ha hjälpt den svårt handikappade Sven-Erik Handberg att begå självmord .

2.3.3 Ja till livet
Är en politiskt och religiöst obunden organisation som startades 1992. Deras största argument är människans okränkbara rätt till liv och arbetar mest med abortfrågan men givetvis faller även dödshjälpfrågan in här också . Ja till livet menar att man istället borde sätta fokus på den palliativa vården (lindrande) och hospice. Man är alltså emot dödshjälp .


2.3.4 The Hemlock Society
Grundades av Derek Humphry 1980 och är förespråkare för dödshjälp. 1975 hjälpte han själv sin cancersjuka fru att ta sitt liv. Humphry väckte stor uppmärksamhet när han för tolv år sedan gav ut boken ”Final Exit” som bland annat ger praktiska råd om hur man begår eller hjälper till vid ett självmord. Boken har blivit en slags bibel för dödshjälpsaktivister och är fortfarande en bästsäljare i sin genre, men den är inte populär hos motståndarna och i Frankrike har man fått boken bannlyst. Tidigare har han givit ut två böcker: ”Let Me Die Before I Wake” och ”The Right to Die”. 1993 gav han ut ”Dying With Dignity: Understanding Euthanasia” och startade en ny organisation: ERGO (Euthanasia Research & Guidance Organization) och 1994 kom ”Lawful Exit: The Limits of Freedom for Help in Dying” och 1998 gavs ”Freedom to Die” ut .

2.3.5 Dignitas
Bildades 1998 och är en av de fyra organisationerna i Schweiz som hjälper svårt sjuka att begå självmord. Det speciella med organisationen är att den även tar emot utlänningar. Dignitas är inte vinstdrivande, det är bara medlemsavgiften på ca 150 kronor, läkarbesök och sömnmedlet man tar betalt för, själva assistansen är gratis.


2.3.6 Jack Kevorkian
När man läser om dödshjälp så är det näst intill omöjligt att inte snudda vid denne herre som blivit en slags frontfigur för dödshjälp eller med det mindre smickrande namnet doktor död som han även kallas. Den förre detta läkaren (hans licens är indragen ) kommer från Michigan och säger sig ha hjälpt ett 130-tal människor att dö med den apparat som han själv uppfunnit, en maskin som han kopplar till patienten som sedan bara behöver trycka på en knapp för att den skall injicera ett sömnmedel och sedan en dödlig dos. Kevorkian har ett flertal gånger blivit ställd inför rätta men det var inte förrän han aktivt hjälpte en patient att dö, han tryckte alltså själv på knappen. Han filmade även det hela och gav filmen till tv-programmet 60 Minutes som sände det hela. Genom det ville han skapa en debatt. Kort därefter blev Kevorkian gripen och fälldes 1999 för mord och han sitter idag i fängelse med ett straff mellan 10 och 25 år .

2.3.7 Philip Nietschke
Australiens motsvarighet på Kevorkian. Även denne herre har konstruerat en maskin eller snarare ett dataprogram som skall ta livet av patienten men även lagt fram förslag på en maskin där patienten skall kunna inandas den dödliga gasen koloxid. Nietschke verkade i Northern Territory när dödshjälp var tillåtet där . Idag är det ju som bekant inte det längre men det stoppar inte Nietschke som vill skapa såkallade dödskryssningar. Alltså en båt som skall kunna kringgå lagar genom att den befinner sig utanför territorialgränserna. I praktiken är det så gott som omöjligt
3. Analys
3.1 För och nackdelar med dödshjälp

Vad finns det då för positivt och negativt med dödshjälp? För att få en lite bättre överblick så tänkte jag spalta upp lite argument för och emot, så att det blir lättare att jämföra.
3.1.1 Argument för dödshjälp:

Mindre lidande för den sjuke, mer humant.

Att man själv får bestämma över sitt liv.

Känna större trygghet inför att bli gammal, veta att man slipper lidande.

Vården kan bli bättre på grund av att man kan inrikta sig mer på dom som verkligen vill leva.

Dödshjälp är ekonomiskt fördelaktigt.

Anhörigas lidande blir för stort.

Med dödshjälp reduceras inte människovärdet, istället får människan del av något gott som tidigare endast varit förbehållet djuren.

Ett omfattande regelverk kommer att garantera att legaliserad aktiv dödshjälp inte
missbrukas.

Vid dödshjälp kan organen tas om hand vilket leder till att människor som är i behov av organ överlever.
3.1.2 Argument mot dödshjälp:

En sådan lag skulle kunna missbrukas.

Sjuka kan känna att dom ligger till last, att dom borde välja att dö.

Sämre förtroende för vården, folk kanske inte vågar berätta hur dåligt dom mår på grund av rädsla för att bli ”avlivade”.

Legalisering av dödshjälp skulle kunna medföra ett minskat intresse för utvecklingen av den palliativa vården.

Anhöriga som kanske ångrar sig efteråt.

Dödshjälp strider mot den Hippokratiska läkareden.

Om dödshjälp införs riskerar vi att förstärka den negativa synen på utsatta, funktionshindrade
och sjuka människor.

Ansträngningarna att minska självmordstalen motverkas om dödshjälp blev lagligt.


3.2 Diskussion
Jag har fortfarande inte ändrat min inställning till dödshjälp, men jag förstår nu bättre att det kan medföra en del problem. Jag tror, trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle, så hänger många av kristendomens/kyrkans ord kvar, det är på något sätt fult att försöka smita undan straffet/lidandet, att det är något som vi måste ta oss igenom, som Gud bestämt och många kristna menar att man med dödshjälp försöker ställa sig över Gud. Detta är nog något av det dummaste jag hört, men så är det ju också så att kyrkan är en av de största grupperna som motarbetar dödshjälp. Jag citerar vad den cancersjuke Bob Dent sa: ”Vilken rätt har någon att på grund av sin egen religiösa tro, som jag inte delar, kräva att jag agerar i enlighet med deras regler och utstår onödig och omedgörlig smärta tills en doktor i sitt allvetande beslutar att jag fått nog och ökar morfindosen tills jag dör, om ni är emot frivillig dödshjälp, använd det då inte, men neka inte mig rätten att dö om jag vill .”

Jag tror mycket av rädslan inför dödshjälp är att det är så otydligt, om man nu skulle införa det så är det ju självklart att det skulle få dras upp stränga riktlinjer och lagar. Det var ju likadant när man legaliserade abort, det är okunskap som skapar rädsla. Och eftersom vi nu tillåter abort enligt lagen (givetvis så finns det dom som motsätter sig det också), vad är det då för skillnad? Visst kan man säga att en människa som levt ett helt liv är en annan sak emot ett som inte är fött och bara har existerat i några veckor, men ett liv är fortfarande ett liv. Och en annan sak som jag tycker är mycket lustig är att man tillåter passiv dödshjälp. Vi tillåter att man stänger av en respirator men inte att man ger patienten en dödlig spruta, vad är det för skillnad i att låta dö och döda? Faktum är ju faktisk det att dödshjälp förekommer hela tiden, vore det då inte bättre att legalisera den så att man slipper fall där det går fel, t ex om någon tar en för liten dos medicin och får bestående men istället för att avlida och det är ju en otrolig ångest som uppstår.

Jag kan förstå den misstro mot dödshjälp som finns på grund av det som skedde i Tyskland under Hitler, när man helt enkelt avlivade judar och andra som man inte tyckte passade in i sitt perfekta samhälle, men detta är ju verkligen ytterligheter. På tal om ytterligheter så passar det ju bra att nämna dom så kallade ”ättestuporna” som skulle ha funnits här i Sverige innan kristendomens intåg. Ett stup där man helt enkelt kastade ut sina gamlingar när dom inte dög till mer, eller var det kanske så att dom gamla själva valde det?

Undersökningar visar ju tydligt att svenska folket är öppet för dödshjälp och jag tror kanske att det har sin förklaring. Det första man hör när man pratar om att bli gammal är ju: se till att jag aldrig hamnar på ”hemmet”. Om nu folk tror att dödshjälp skulle medföra minskat förtroende för vården så är dom ju ute och cyklar för förtroendet är redan ute på hal is. Jag tror att många är för dödshjälp på grund av den bristande vård och omsorg som finns idag. Man hör det ena skräckexemplet efter det andra med gamla som aldrig får komma ut, som aldrig får duscha, gamla med liggsår också vidare. Jag tror att många är rädda för att hamna i den situationen en dag, och det förstår jag absolut för den tanken är även min. Kanske vore det ett bättre alternativ att förbättra vården än att införa dödshjälp, men som det ser ut idag så verkar ju vården inte direkt förbättras…
4. Sammanfattning
Vad menas med dödshjälp?

Dödshjälp kan indelas i tre olika kategorier: Aktiv dödshjälp, där man själv ger patienten den dödliga dosen. Passiv dödshjälp är t ex när läkare stänger av en respirator och slutar med livsuppehållande medicinering. Och sen tillsist Assisterad dödshjälp där man tillhanda har medicin eller apparatur som sen patienten kan använda sig av för att ta sitt liv.

Vad säger lagen och vart förekommer det?

Dödshjälp är förbjudet nästan överallt i världen men man accepterar oftast passiv dödshjälp så även i Sverige. Aktiv dödshjälp är tillåtet endast i Nederländerna och Belgien där det finns riktlinjer som läkarna måste följa för att undgå straff. Det var även tillåtet med dödshjälp i Northern Territory, Australien mellan åren 1995-1997. Assisterad dödshjälp är tillåtet i Schweiz sedan 1941 och i delstaten Oregon sedan 1994 med en omröstning 1997 där resultatet var 60 % för och 40 % mot. Även här finns det kriterier att följa. Men bara för att vi har en lag som säger att dödshjälp inte är tillåtet så sker det ändå att man ger patienter dödshjälp här i Sverige. Detta klassas då som mord eller dråp. En undersökning av Sifo visar att 68 % av svenska folket är för dödshjälp.

Argument för och emot.
Dom viktigaste argumenten för dödshjälp tycker jag är att man som människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och att man skall kunna välja att få en värdig död. Dom viktigaste argumenten mot är att gamla kan känna att dom ligger till last och att en sådan lag kanske skulle kunna missbrukas.
Organisationer
Den största organisationen som arbetar för dödshjälp är World Federation of Right to Die Societies med 38 organisationer i 23 länder. Man informerar, håller konferenser och utbyter information med varandra.
Den mest kända organisationen i Sverige är Riksföreningen Rätten till vår död som är medlem i ovan nämnda organisation. Man arbetar främst med att varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv och att livstestamenten ska bli juridis...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödshjälp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-04-13

  Detta är ett mycket bra arbete

 • Inactive member 2007-11-28

  Hej, a.. Du är ju inte för död

 • Inactive member 2008-02-27

  Går du i gymnasiet?

 • Inactive member 2009-11-29

  Var har du fått all denna information från?

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-10]   Dödshjälp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2620 [2020-03-29]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×