Kommunismen

10 röster
24106 visningar
uppladdat: 2003-12-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning
Jag har valt att skriva om kommunismen, för det är en ideologi som jag länge ha velat lära mig mer om men inte haft tid eller tillfälle. Det är också en av de största ideologierna i världen. Ca 1 miljard människor lever under kommunistiskt styre, mycket på grund av att Kina fortfarande är kommunistiskt. Kommunismen (”commu´nis”, ”gemensam”) är en form av extremsocialism grundat efter tanken ”av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov”. En ideologi som genom åren har prövats flitigt med ett och samma resultat – misslyckande.


Historia – Karl Marx grundar kommunismen
Kommunismen, likt många andra ideologier, grundades på 1800-talet av en tysk filosof vid namn Karl Marx. Han föddes i den tyska staden Trier 1818. Hans föräldrar var judar men konverterade till den lutherska läran när han var sex år gammal. Själv var han militant anti-religiös hela livet och redan som liten löd hans troslära: ”Religionskritiken är grunden för all kritik.” Som student studerade han juridik, filosofi, historia och skrev sen en doktorsavhandling om antik grekisk filosofi. Hans öppna fientlighet gentemot religionen innebar att den akademiska banan var stängd för honom, så han blev tidningsman – dock bara för en kort tid. I själva verket utförde han ytterst lite betalt arbete under sin levnad; han valde i stället att mestadels leva i fattigdom och bedriva studier och författarskap.

När tidningen han var redaktör för förbjöds 1843 reste han till Paris där han träffade den unge Friedrich Engels. Denna träff blev början till det mest berömda och utan tvekan mest inflytelserika litterära samarbetet i historien. Engels kom från en rik köpmannafamilj och underhöll faktiskt Marx ekonomiskt under resten av dennes liv och gav honom därigenom en möjlighet att genomföra sitt verk. Det var under åren direkt efter mötet med Engels som Marx utarbetade de grundläggande tankesystem som skulle bli känt som marxism och utgöra den intellektuella basen av kommunismen. Det sades sig också vara den enda sanna socialismen.

När Marx utvisades ur Frankrike 1845, reste han till Bryssel, där han och Engels skrev Manifest der Kommunistischen Partei (Det kommunistiska manifestet), som kom ut 1848. Marx utvisades i vederbörlig ordning från Bryssel samma år, och efter en tids planlöst och fruktlöst kringflackande hamnade han i London 1849. Han tillbringade resten av sitt liv, det vill säga ytterligare 34 år, där. De flesta av hans skrifter var briljanta pamfletter och artiklar, men en av dem var hans tjocka mästerverk Das Kapital (Kapitalet) som kom ut 1867. Det är odiskutabelt en av de inflytelserikaste böckerna i världshistorien. Marx dog i London 1883 och ligger begravd på Highgate-kyrkogården.

Kommunismen var dock inte en helt ny företeelse påkommen av Marx, utan har visat sig tidigare i historien, fast i lite mindre utvecklade former. Det var först i och med Marx som tankarna blev en välutvecklad ideologi med namn.


Kommunismen som ideologi
Karl Marx och Friedrich Engels grundade marxismen, en samhällsideologi, medan Lenin, Rysslands ledare efter revolutionen, grundade Leninismen, som man skulle kunna säga är den praktiska varianten av marxismen, kommunism. Grundkommunismen kan kort beskrivas utifrån det citat som Marx och Engels myntade: ”av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov”. Alltså, egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället. I marxistisk-leninistisk teori betecknar kommunismen det slutstadium i mänsklighetens utveckling, då klasser och utsugning har upphört och produktionsresultatet fördelas till alla efter behov. Kommunismen är proletärernas parti, det vill säga de arbetande i samhället. Kommunismen strävar efter ett klasslöst samhälle. Ett sådant samhälle har ingen stat. Kommunismen innebär också människans befrielse från alienation, social isolering där man i den stora gruppen förlorar sin identitet, och lönarbete. De vill ha ett samhälle utan uppdelning av överlägsna överklasser och förtryckta underklasser.

Leninismen, alltså det som vanligen kallas kommunismen, och marxismen är nästintill identiska, men skiljer sig på en del punkter. En av de viktigaste skillnaderna är människosynen. Marxismen ser på människan som att alla är jämlika, har samma rättigheter och samma värde, medan man i leninismen/kommunismen anser att proletärerna, de vanliga arbetande människorna, inte ska ha med politik att göra. Det bör alltså finnas en så kallad elit som fungerar som budbärare åt samhället. De ska förmedla den stora massans intressen.


Rysslands uppgång och fall
Det första, på allvar, kommunistiska styre som världen någonsin skådat skapades den 7-8 november i och med att Lenin, under en revolution där den ryska tsaren störtades, kom till makten 1917. Vad jag tror många inte vet är att revolutionen faktiskt leddes av kvinnliga revolutionister. För att ingen skulle vilja ha tillbaka de gamla samhällssystemen, och tycka att det verkade lättare och bekvämare att genomföra, så isolerade Lenin de kommunistiska länderna som fanns på kartan. Han lät ingen vanlig medborgare resa utomlands och han lät heller ingen normal medborgare komma in i länderna. Det gjorde såklart att de kommunistiska delarna av världen var väldigt isolerade från omvärlden.

Marx lade ganska stor vikt på det ekonomiska systemet. Inom det ekonomiska systemet lade Lenin senare fram en ny teori om att kapitalismen hade kommit in i en ny fas som kallades imperialismen. Då de kapitalistiska kolonimakterna erövrade mer och mer av jordens yta spreds också kapitalismen över hela världen. Det var detta ekonomiska system med kapitalismen som Lenin påstod hade gått över till imperialismen. Det var på grund av det som kampen mot kolonialismen blev en av de kommunistiska huvuduppgifterna.

Efter Lenins maktövertagande bildade han folkkommissariernas råd, regeringen. Lenin får dessutom kyrkan avskaffad eftersom den inte hör hemma i det kommunistiska samhället. Detta ligger självklart i att Karl Marx under hela sitt liv var starkt anti-religiös.

När Stalin kommer till makten efter Lenins död vid nyåret 1923-1924, så börjar Rysslands styre avvika ganska mycket från själva grundkommunismen. Den största avvikelsen är att han avskaffade regeringen och ersatte den med diktatur, med sig själv som despot och diktator. Han ersatte även Lenins tankar om det nya ekonomiska systemet med nya femårsplaner som gick ut på att staten skulle diktera vad de olika företagen skulle producera. Stalin ändrade på så mycket i det Sovjetiska riket att jag inte längre skulle vilja kalla det kommunistiskt. Det blev istället hans egna lilla kommunism och den är inte längre lik den kommunism som Marx grundade. År 1953 dog Stalin och strax innan det så började industrialiseringen ta fart vilket ledde till minskad arbetslöshet, fler bostäder och för många bättre levnadsstandard.

Stalins efterträdare var Nikita Chrusjtjov, men han störtades ifrån makten redan efter mindre än tio år. Efter honom kom Michail Gorbachovs, som fick landet att tina en aning. Landet var inte längre kommunistiskt och det blev allt öppnare för omvärlden. 1991 föll den kommunistiska Sovjetunionen och landet blev i stället en demokrati.


De styrande i det kommunistiska Sovjet
Styrelsen är uppbyggd så att det finns två kamrar. Den ena kallas för ”unionsrådet” och den andra för ”nationalitetsrådet”. De som satt i kamrarna var valda på fyra år och deras största uppgift var att stifta lagar. De som valdes till kamrarna valdes från olika unionsrepubliker och de skulle vara minst 23 år gamla. De allmännas rösträtt låg på 18 år, liksom i dagens Sverige.


Kapitalismen
Kapitalism är något som kommunister och socialister motarbetar och gärna ser förintas, då de tycker att detta är ett odemokratiskt system som inte kommer att fungera i längden. De säger det nämligen leda till miljöförstöring, krig, svält och förtryck i samhället. Kapitalismen är ett ekonomiskt system där produktionsmedlen befinner sig i privat ägo och där produktionens inriktning och omfång regleras utav marknadsmekanismer. Det är således varken stat eller kooperativ som i ett kapitalistiskt system är de främsta ägarna av jord eller industrier, och produktionen inriktas på det som visar sig finna köpare.


Kommunismen i Sverige
Självfallet finns det kommunister i Sverige, men de går hellre under namnet kommunistsocialister. En rörelse som är väldigt utbredd, och kommunistisk, är Ung Vänster. Vänsterpartiet skulle väl kanske kunna kallas kommunistiska, men de är mer socialistiska och kallar sig också hellre det. Skillnaden mellan socialism och kommunism är den att socialism är en mildare variant av kommunism. Kommunism är extremsocialism skulle man kunna säga. Tidigare i historien var det så att kommunismen var något för arbetarna och socialismen något för den högre intellektuella skaran att diskutera. Så är det dock inte idag, då vi har ett välutvecklat utbildningssystem.


Ung Vänster
Som den enda riktiga kommunistiska rörelsen i Sverige tyckte jag det var på sin plats att ha information om även dem. De i Ung Vänster tycker, likt marxismen, att alla är lika värda och de kämpat därför för att jämlikt samhälle. Jämlikhet ska dock inte blandas ihop med likhet. Jämlikhet går nämligen ut på att alla ska ha samma möjlighet att utveckla sin individualitet och få samma möjligheter att lyckas i livet. De vill ha ett samhälle där ingen döms ut eller rangordnas efter ekonomiska tillgångar, kön, sexualitet eller hudfärg. Ung Vänster är också feministiska då de anser att kvinnorna idag är förtrycka.

De grundar sig mestadels på marxismen, och inte på den leninistiska läran. Deras slutmål är självklart ett kommunistiskt samhälle. För att nå dit har de en hel del mindre mål, som till exempel sex timmars arbetsdag för att bryta arbetsdelningen mellan könen, utgång ur EU, aktiv särbehandling av kvinnor för att motarbeta männens maktövertag. Ung Vänster arbetar parallellt med Vänsterpartiet.
Avslutning, egna tankar och funderingar
Kommunism i sin absolut renaste form kan jämföras med att ett par bönder som tillsammans tar hand om en ko och delar på mjölken. Alla tillsammans, alla jämlikar, ingen utanför. Det är ju så vackert så att man får tårar. Dock tror jag inte att kommunism skulle kunna fungera som en styrande ideologi, därför att människan är nämligen, tror jag, av hedonistisk art och nöjer sig därför inte med att bara överleva. Jordens resurser är nämligen inte oändliga och framför allt inte jämt fördelade. Därför kommer det alltid att finnas de som har tillgång till mer. Självklart utnyttjar dem detta, eftersom de skulle förlora på att bli tvungna att skicka det till andra. Att, i dagens samhälle, få en kommunistisk stat, vilket i sig är lite motsägelsefullt då kommunismen vill avskaffa staten, tror jag inte heller är möjligt. För att kommunism verkligen ska fungera krävs det att den utövas av jordens alla människor, eller i alla fall en övervägande majoritet, eftersom ett ensamt kommunistiskt område skulle bli så pass isolerat från omvärlden vilket man helt enkelt inte skulle överleva idag i och med de globala rela...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kommunismen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2004-08-30

  Bra !

 • Inactive member 2004-09-16

  Jag tycker du gjorde ett väldi

 • Inactive member 2004-12-02

  Bra skrivet och förklarat, jag

 • Inactive member 2005-03-01

  Har suttit och letat hur länge

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-28]   Kommunismen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2582 [2019-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×