Ansvar hos förskolebarn

1426 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 47 Titel: Ansvar hos förskolebarn. En undersökning om förskolepedagogers uppfattningar om barns ansvar. Författare: Mia Jetsén. Handledare: Marjanna de Jong. Datum: 2006 december. Bakgrund: Vi som arbetar i förskolan har stora krav på oss att vara etiskt medvetna eftersom vi har en aktiv roll avseende barnens moraliska och etiska utveckling. Ansvar hos barn har en central betydelse i förskolans läroplan men det saknas en definition av vad som avses med begreppet. Som sociala varelser kan vi inte existera utan att smälta in i omgivningen och därför är vår förmåga till personligt ansvarstagande av avgörande betydelse. Syfte: Syftet är att undersöka förskolepedagogers tankar och medvetenhet om ansvarsbegreppet. Jag vill genom att fråga förskolepedagoger få reda på hur de upplever att barn visar ansvar och hur de främjar utvecklingen av barns ansvarsförmåga. Metod: Med en fenomenografisk ansats och en kvalitativ undersökning har jag intervjuat åtta förskolepedagoger. Som utgångspunkt för intervjuerna har jag använt mig av fyra frågeställningar. Resultat: Pedagogerna som blivit intervjuade svarar ganska lika på frågorna. Detta trots att de arbetar på förskolor med olika pedagogisk inriktning. De har en vana av att diskutera etiska och moraliska frågor vilket även tas upp på arbetsplatsmöten vid behov. Dessa frågor är också något som man i barngruppen ställs inför varje dag, vare sig man vill eller inte. Pedagogerna ger exempel på hur barn visar ansvar genom att svara i överensstämmelse med vad tidigare forskning om små barn och etik säger. Nämligen att det hos små barn finns ett värde av att vara lyhörd för den andres behov av hjälp, tröst och stöd. Barn är intresserade av att visa omsorg om den andres välbefinnande. Hälften av pedagogerna svarar att de stimulerar barn till ansvar genom att låta barnen vara med och göra saker. Andra hälften svarar att de stimulerar till ansvar genom dagligt prat och diskussioner med barnen. Pedagogerna är överens om att barn gör som man gör och att vuxna påverkar barn genom sitt eget uppförande. Som förskolepedagog är man en förebild för barnen. Förskolemiljöerna i vilka intervjupersonerna arbetar visar på många exempel hur barn kan ta ansvar för sig själva; genom att sköta sin hygien och ta hand om sina tillhörigheter. Rutiner skapar möjlighet att öva på att ta ansvar för miljön genom att plocka undan efter sig inne och ute, duka av när man ätit och ta hand om skräp. Genom att vara delaktiga i bestämmandet av regler, duka inför måltider mm får barnen öva på att ta ansvar för något som påverkar hela barngruppen. Ingen av pedagogerna kunde ge tydliga exempel på att det skulle vara skillnad på flickor och pojkars förmåga att visa ansvar. Diskussion: Pedagogerna visar på ett konsensustänkande när det...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ansvar hos förskolebarn

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Ansvar hos förskolebarn
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24419 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×