Miraklet i Haparanda : En studie om IKEAs etablering i Haparanda

1896 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Trots ett allt mer urbaniserat samhälle går tillväxten i Sveriges glesbygder framåt. Att näringslivets satsningar på mindre orter kan vara avgörande för hela regioners fortlevnad skapade ett intresse hos oss för vad som attraherar företag att etablera sig på dessa mindre orter. Detta utmynnande i vår problemformulering; vilka drivkrafter har ett marknadsdrivande företag till etablering på mindre ort.Ett aktuellt fall av ett marknadsledande företags etablering på en mindre ort, är IKEA och deras val av etablering i Haparanda. Detta har både uppmärksammats och ifrågasatts varför vi fann sakfrågan intressant och givande att utreda.Syftet med vår studie är att identifiera och undersöka de bakomliggande faktorerna till Ikeas etablering i Haparanda. Våra delsyften är att utreda de avgörande faktorerna, undersöka hur företagets position på marknaden har påverkat beslutet samt hur Haparanda kommun har arbetat för IKEA:s etablering.Den process som bäst beskriver vår arbetsgång kallas för iterativ strategi. Detta innebär att man under arbetets gång pendlar mellan teori och empiri för att kunna komplettera med ytterligare information. Vår studie präglas av en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vårt mål är att skapa en förståelse för fenomenet vi valt att studera. För bästa resultat har vi använt oss av en kvalitativ metod innefattande av sex stycken semistrukturerade telefonintervjuer, detta för att skapa en djupare insikt. Som komplement till våra egna intervjuer har vi även använt oss av en direktsänd tv-intervju med Ingvar Kamprad och Sven-Erik Bucht.Den teoretiska referensramen består av tre olika delar; strategi, platsens karaktär och placehunting. I dessa teoridelar ingår i nästa led teorier som behandlar marknadsexpansion, planering, marknadsdrivande företag, konsumenternas egenskaper, kluster samt hårda och mjuka faktorer. Dessa teorier kopplades samman med våra empiriska data för att analyseras. Genom analysen har vi kommit fram till ett antal slutsatser som utgör studiens resultat. IKEA:s position på marknaden har absolut påverkat beslutet om lokalisering i Haparanda. Samtidigt som den mjuka faktorn ”det osakligt sakliga” spelat en stor roll genom Sven-Erik...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Miraklet i Haparanda : En studie om IKEAs etablering i Haparanda

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Miraklet i Haparanda : En studie om IKEAs etablering i Haparanda
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=23358 [2020-08-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×