Individuell och jämställd lönesättning

1032 visningar
uppladdat: 2008-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Föreliggande uppsats behandlar lönesättning på den svenska arbetsmarknaden. Lönesättningen i Sverige är inte i vidare utsträckning reglerad i lag. Grunden för lönesättningen är att det råder avtalsfrihet och att det är upp till arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal reglera området. Kollektivavtalen innehåller olika typer av reglering avseende arbetsgivarens lönesättning, exempelvis anges ofta minimilöner samt utrymme för lönehöjningar vid lönerevision. Avtalen innehåller dessutom oftast lönesättningsprinciper för hur löneutrymmet ska fördelas mellan enskilda arbetstagare. Arbetsgivarens möjlighet att fritt sätta lönerna begränsas således av kollektivavtalen men även av den svenska arbetsrättsliga diskrimi¬neringslagstiftningen. Jämställda löner har länge haft stort fokus i den offentliga debatten, men detta till trots så föreligger det fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Enligt jämställdhetslagen (1991:433) får inte en arbets¬givare sätta könsdiskriminerande löner. Det får enligt lagen i övrigt inte förekomma några osakliga löneskillnader, som grundas i kön, mellan arbetstagare, som hos samma arbetsgivare, utför lika eller likvärdigt arbete. Arbetsgivarens lönesättning ska således vara saklig. I uppsatsen görs en ansats att vidare definiera innebörden av begreppet saklig lön samt utreda vilka lönefaktorer som får beaktas vid lönesättningen. This thesis focuses on wage setting in the Swedish labour market. In Sweden wage setting is not to a large extent regulated by law. The fundamental principle of wage setting is a freedom of contract. It is up to the parties of the labour market to regulate the area through collective agreements. The collective agreements contain various types of regulations regarding the employer??s wage setting. For example minimum wage regulations, regulations regarding salary increase as well as salary review. These agreements often stipulate various wage setting principles concerning the dividing of the salary amount between individual employees. The employer??s right to freely set the wages is limited by the regulations in the collective agreements as well as the Swedish non discrimination laws. In the public debate equal pay has for a long period of time been in focus of discussion. Nevertheless, there are there still appreciable differences in salaries between women and men. The Swedish Law of Equal Opportunity requires the employer to prove that a difference in pay between two jobs of equal value is based on objectively justified factors unrelated to any discrimination on grounds of sex. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Individuell och jämställd lönesättning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-25]   Individuell och jämställd lönesättning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=22756 [2020-02-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×