"Everyone seems comfortable continuing to ignore us. We´re invisible". : - heterosexualitet som norm och dess påverkan på vårdrelationen

1102 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fenomenet som studerades var heterosexualitet som norm utifrån en vårdvetenskaplig teoretisk referensram där vårdrelationen utgjorde den studerade kontexten. Syftet med studien var att skapa ökad förståelse för hur heterosexualitet som norm påverkar vårdrelationen. Metoden som tillämpades var litteraturstudie och en kvalitativ innehållsanalys utfördes utifrån sju utvalda vetenskapliga artiklar. Resultatet pekade på sjuksköterskans oförmåga att upprätta en god vårdrelation. Problem uppkom på grund av sjuksköterskans osäkerhet och oförmåga att agera professionellt. Patienterna antogs felaktigt vara heterosexuella och många kände sig uteslutna från vården på grund av dess utformning och vårdpersonalens agerande. Resultatet visade också personalens motvilja inför att vårda, dåligt bemötande och patienters upplevelse av direkt homofobi. Patienterna kände att det var svårt att vara öppen med sin sexualitet och att de inte bekräftades av personalen då de var det. Heterosexualitet som norm får stora konsekvenser för vårdrelationen och därmed också för patientens vård. Resultatet lyfter fram behovet av utbildning och forum för reflekt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Everyone seems comfortable continuing to ignore us. We´re invisible". : - heterosexualitet som norm och dess påverkan på vårdrelationen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   "Everyone seems comfortable continuing to ignore us. We´re invisible". : - heterosexualitet som norm och dess påverkan på vårdrelationen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=21994 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×