Kvinnomisshandel

8 röster
34861 visningar
uppladdat: 2000-09-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Älska till döds


ett arbete om kvinnomisshandel;"...Han hotar henne flera gånger till livet

innan han till sist lämnar lägenheten,

sedan han låst ytterdörren och tagit alla

nycklar med sig. När mannen en stund

senare återkommer, med barnet, får

kvinnan gå och lägga sig i sin säng –

dock fortfarande kedjad

till händer och fötter..."

2 Innehållsförteckning3 inledning

3:1 inledande diskussion

3:2 syfte och frågeställning

3:3 precisering

3:4 tillvägagångssätt

3:5 källkritik

dikt

4 Sammanställning5:1 hur många kvinnor misshandlas?

5:2 fysiska skador?

5:3 hur påverkas kvinnan?

5:4 vem är hon?

5:5 vem är han?

5:6 varför går hon inte?

5:6:2 hur kan man hjälpa?

5:7 varför går inte han?

5:7:2 hur kan man hjälpa?

5:8 kvinnojour

5:9 manscentrum och anstalter

polisen 5:10 anmälan

5:11 anmälan

rättsmed.und. 5:12 läkare

5:12:2 målsägandebiträde

5:13 hur går en rättegång till?

5:14 fängelsestraffens längd?

5:15 vad säger lagen

5:15:2 om misshandel?

5:15:3 om olaga hot?6 Förståelse7 råd till kvinnor som blir slagna8 sammanfattning9 slutsats

3 Inledning

3:1 Inledande diskussion

Kvinnomisshandel beskrivs ofta som ett kvinnoproblem. Enligt min uppfattning är denna beskrivning allt för begränsad – kvinnomisshandel är ett problem för oss alla. Den är ett problem för den misshandlade kvinnan, därför att hennes liv och hälsa är i fara. Likväl är den ett problem för den misshandlande mannen, därför att han begått en moralisk tvivelaktig handling som hotar hans självbild och hans äktenskap. Vidare är den också ett problem för parets barn, därför att de växer upp i en miljö präglad av faderns dominans och illegitima maktutövning, samt moderns och barnens underordnig.

Kvinnomisshandel är ett problem för oss alla, därför att dess existens är ett tecken på att vi hittills inte lyckats skapa det samhälle, präglat av ömsesidig respekt och lika värde mellan män och kvinnor vi strävar efter.3:2 Syfte och frågeställning

Jag har skrivit fördjupningsarbetet för att själv förstå. För att få andra att förstå. För att visa vägen ut. För mig är det outhärdligt att inte förstå. Det obegripliga är det djupast skrämmande. Det finns inga onda människor, det är min övertygelse. Det finns bara onda handlingar.Mina frågeställningar har varit:

 Hur många kvinnor misshandlas ?

 Vad får kvinnan för fysiska skador?

 Hur påverkas hon?

 Varför han slår?

 Vem är hon/ han ?

 Hur kan man hjälpa?

 Vad kan hon/ han få för hjälp?

 Varför går inte hon/ han ?

 Vad får hon för skador ?

 Vad säger lagen?

3:3 Precisering

Jag ville verkligen ha med ALLT, men insåg snabbt att det aldrig skulle fungera att skriva ett sådant arbete. I stället gick jag till biblioteket och lånade alla böcker om kvinnomisshandel både faktaböcker, romaner och sanna berättelser för att sedan sätta mig ner och skriva om det som jag tyckte var viktigast. Och det var svårt att se till så att det fortfarande hade ett sammanhang, men jag tror att jag lyckades. Jag har inriktat mig på att försöka förklara ”fenomenet”, och försöka visa att det finns en väg ut.3:4 Tillvägagångssätt

Genom att tala med kvinnojourer, läsa en del böcker och artiklar m.m. vill jag ta reda på fakta om vad som händer med kvinnorna efteråt. Visa på att vägen via polisanmälan, rättsmedicinsk undersökning, rättegång visst är en jobbig upplevelse, men det finns mycket stöd att få och när man väl kommer ut på andra sidan väntar LIVET.3:5 Källkritik

Jag har använt mig av alla böcker som står med i källförteckningen.

Endel böcker är självbiografier, som misshandlade kvinnor skrivit, några andra är faktaböcker där någon samanställt fakta efter en massa intervjuer både med män och kvinnor. Det är klart att böckerna är vinklade, men de är vinklade åt olika håll och jag har försökt hålla isär det när jag skrivit och tagit mycket med en nypa salt. Jag anser att källorna är tillförlitliga, just för att många av böckerna är baserade på sanna berättelser och/ eller forsknings studier och psykologiska undersökningar både av kvinnorna som misshandlats, männen som misshandlat och barnen som har glömts bort, råkat illa ut, utsatts för incest eller blivit misshandlade de med. Jag har medvetet inte använt mig av Internet annat till att mejla ROKS (Riks Organisation för Kvinnor i Sverige) för att få tag på aktuella siffror. Anledningen är att man kan skriva vad som helst på Internet, och det är svårt att veta om källorna är tillförlitliga. Det är lättare att låna en bok och ta reda på fakta om författaren för att se varför han / hon skrivit boken. Sådant står det oftast om i förorden. På Internet kan man hitta texter som är bra och med bra siffror i men man vet inte hur sanna siffrorna är för att man inte vet vart de kommer ifrån etc.

En akt av kärlek"Den man älskar man agar", javisst är det sant,

det är mången mans filosofi.

Och det finns enkla sätt att få bli dominant

som våldtäkt och pedofiliOch i många fall denna kvinnomisshandel

i svenska hem än lever kvar.

Trots allt är det ju en syssla och vandel

som får dig att må som en karl.Att älska sin kvinna med vapen i hand,

det är högsta graden av macho.

Att våldta kan göra en vekling till man

(och dessutom så är det rätt lattjo).

4 Sammanställning5:1 Hur många kvinnor misshandlas?

Det verkliga antalet av kvinnomisshandel kan man bara göra en grov uppskattning av. De fall som anmäls till polisen är bara en bråkdel. En del kvinnor misshandlas i flera år innan de vågar ta steget ut, en del hinner aldrig komma till den punkten.

Trots det stora mörkertalet finns det en del fakta som är officiella: Under 1998 anmäldes 20 516 fall av kvinnomisshandel för polisen. Det är 6 procent fler än 1997. Mörkertalet är dock stort p.g.a. att många kvinnor tiger och lider i det tysta.

 Landets kvinnojourer tog emot 72 015 samtal från hjälpsökande kvinnor, vilket ger en uppfattning om skillnaden mellan polisanmälningarna och den verkliga omfattningen av misshandeln.

 Kriminologen Leif G W Persson har uppskattat antalet misshandelstillfällen i Sverige till ca 300 000 per år.

 1052 kvinnor och 746 barn tvingades fly från sina män/pappor och fick en fristad på en kvinnojour under 1998.

 Var 20:e minut blir en kvinna slagen av ”en bekant man” (man, sambo, pojkvän) i Sverige.

 Enligt kriminalstatistiken dödas en kvinna var tionde dag av en man hon känner. Det är ca 60 procent av alla kvinnomord i Sverige.

 Av alla fall där kvinnor behandlades på kirurgisk avdelning på sjukhus var 29 procent föranledda av misshandel.

 25% av alla ensamstående föräldrar utsätts för våld eller hot varje år.

 Sexfilmer – (pengarna) inkomsterna för sexfilmer är den andra största inkomsten i världen efter vapen.5:2 Fysiska skador?

Vid kvinnomisshandel är skadorna märkligt likartade från fall till fall. Offren har ofta ansiktsskador, huvudet dunkas mot golvet eller väggen och de får sparkar mot kroppen. De skador som uppstår är mest blåmärken och ibland även hudavskrapningar. Ibland går skadorna på djupet t ex näsfrakturer, tandskador eller käkfrakturer. Inre skador förekommer även på andra ställen, revbensfrakturer och lever- eller mjältrupturer (lever och mjälte krossas).

Avvärjningsskador på underarmarna kan visa mycket när man försöker rekonstruera händelserna. Dom uppstår när offret försöker skydda ansiktet genom att hålla upp armarna.

Blåmärkena är oftast ganska ospecifika till utseendet och blåmärkets uppkomstsätt kan därför vara svårbedömt. Undantaget är grupper av små rundade blåmärken som förekommer på in och utsidan av överarmarna. Sådana blåmärken kan nästan bara uppkomma genom hårt grepp av en annan persons fingrar.

Strypningsförsök är inte ovanliga i kvinnomisshandelsfall. Oftast sker det med händerna vilket ger märken efter fingrar och/eller naglar på halsens framsida eller sidor. Annars kan ibland en snara användas som ger cirkulärt löpande hudblödningar eller skrapskador på halsen.5:3 Hur påverkas kvinnan?

En kvinna som dagligen i sin vardag utsätts för grymheter av sin partner påverkas naturligtvis av detta. Hon försöker rätta sig efter mannens vilja, ibland så fullständigt att hon utplånar sin egen personlighet. Ofta förtränger hon mycket av de slag och psykiska tråkningar hon utsätts för. Detta som en ren överlevnadsstrategi för att orka behålla förståndet.

Våld som andra kvinnor skulle reagera på som oförlåtligt reagerar hon inte på alls, "en örfil är väl ingenting", "han drog mig ju bara i håret". Våldet blir vardag.

Kvinnor som lever i misshandelsförhållanden kan ibland fatta beslut som för en utomstående verkar förvirrade och irrationella, tänk då på att detta inte är hennes personlighetsdrag utan resultatet av det våld hon utsatts för.Vilka drabbas

5:4 Vem är hon?

Det går inte att peka ut kvinnor som löper större risk att drabbas. Kvinnomisshandel förekommer i alla samhällsklasser .

En fördom är annars att kvinnomisshandel förekommer främst i de undre samhällsklasserna och bland missbrukare. Det är inte sant men det är den gruppen som syns mest. Runt diplomat villorna finns höga murar och tjocka häckar och ingen kan se eller höra vad som pågår. Misshandeln är inte heller mer accepterad bland låginkomsttagare än bland medel- höginkomsttagare. Det kan alltså hända dig, din dotter, syster, granne, väninna eller arbetskamrat.5:5 Vem är han?

Majoriteten av alla misshandlande män har vissa gemensamma drag i sitt behov av att kontrollera kvinnan. Han:

 kollar upp var hon varit och vem hon pratat med

 nedvärderar hennes släktingar och vänner

 skyller misshandeln på henne, "när du gör så provocerar du mig att slå dig"

 begränsar var hon får gå och vad hon får göra

 hotar att skada henne, hennes släkt eller vänner

 trycker ned henne psykiskt genom att ständigt tala om för henne hur värdelös hon är på alla områden

Men det är ingen viss typ av man, det kan vara vem som helst; din man, din bästa väninnas, din granne, din arbetskamrat.Att lämna

5:6 Varför går hon inte?

Varför går hon inte, har blivit ett talesätt. Man måste komma ihåg att allt fler går, allt fler polisanmäler – det ser man av statistiken.

Men varför tar det så pass lång tid innan hon går?

Skygglapparna och likgiltigheten hos omgivningen, inte minst myndigheterna är en starkt bidragande orsak till att kvinnan stannar kvar. Hon vet att mannen inte anhålls av polisen. Han förhörs, kvarhålls kanske i ett par timmar och släpps sedan. Ibland tar det dagar innan han ens kallas till förhör. Kvinnan hinner inte gömma sig eller byta bostad. Och när han kommer hem igen efter att hon anmält honom är han ännu argare och slåss ännu mera. Rädslan för att bli utsatt för värre misshandel och konsekvenserna för barnen var de främst uppgivna uppgifterna till att kvinnan stannade kvar, enligt en undersökning bland de kvinnor som 1998 bott på kvinnojourerna i Sverige. En tredjedel hade också varit rädda för att bli mördade.Ibland stannar hon för att hon hoppas att han ska bättra sig, hon blir oftast besviken. Våldet blir nästan alltid bara värre och värre.

Släktingar kanske försöker "tala henne tillrätta", ber henne tänka om "för barnens skull" men barnen skadas ju också av att se sin mamma misshandlas.

Kvinnor som lämnat sina män går ibland tillbaka till mannen. Förklaringen är att de blir så förföljda och trakasserade att de flyttar tillbaka för att få lugn någon gång. Då vet de åtminstone när de kan känna sig trygga och inte.

Ibland kan det vara svårt att få bostad, kvinnan kanske inte har arbetat på länge och inte har någon ersättning. Hon är så beroende av mannen att hon inte ser någon väg ut. Hon binds till mannen genom växlingen mellan våld och värme. Kvinnans självförtroende och självkänsla bryts ner.

Med alla dessa hinder är det ett under varje gång en kvinna tar sig ur ett misshandelsförhållande. Och ändå är det aldrig offrets fel att ett brott begås mot henne.

5:6:2 Hur kan man hjälpa?

Om man misstänker att en väninna blir misshandlad bör man inte dra sig för att fråga. Att tala om för henne att man stöder henne, att hon alltid kan ringa om hon behöver hjälp eller stöd kan vara väldigt värdefullt. Ta sig tid att lyssna och att tro på vad väninnan säger, utan att döma henne för att hon kanske inte vågar lämna mannen just nu.

Märker du att hennes man - pojkvän försöker få henne att bryta med dig - släpp inte taget. Din kontakt kan rädda liv. Men risken finns att hon försöker skydda honom om du smutskastar honom för mycket, även om det du säger är sant. Så börja med att visa att du finns och att du vill hjälpa henne.

5:7 Varför går inte han, och varför slår han?

Han har kontrollen; makten att göra vad han vill. Makten över liv och död. Det är han som avgör om hon ska överleva den här gången också, hur nära dödens gräns ska han föra henne, eller om han ska tillintetgöra också hennes kropp. Den ”kraft” och ”inspiration” man ofta talar om är nog ett uttryck för en intensiv lust knuten till att utöva all makt över liv och död. En erotisk kick närmast, som mannen förbinder med en religiös kraft. Så vi kan säga att religiösa och erotiska upplevelser smälter samman. Mannen känner sig som --- ”blir” - Herren. Att bli man genom att bli Gud innebär alltså den totala kontrollen över kvinnan och kvinnligheten också omfattar möjligheten att tillintetgöra henne som individ och kvinna – handlingar, beteende, tankar, känslor – och kropp. De erotiska upplevelserna ser gradvis ut att bli så viktiga i könskonstitueringsprocessen att de så småningom tar över som en drivkraft för att vidmakthålla och utveckla våldet. Där för stannar han.5:7:2 hur kan man hjälpa?

Han måste få veta att de han gör är fel, att det inte är mänskligt, att man inte beter sig på det sättet. Att man inte löser saker med våld. Att man inte kan kriga för fred, för att det är som att älska för att behålla oskulden. Han har svårt att ta åt sig, han har tusen ursäkter till varför han slog och till varför det inte är hans fel. Därför behöver han professionell hjälp. Tipsa honom om Manscentrum, numret finns i telefonkatalogen.Hjälpen finns

5:8 Kvinnojourer

I Sverige finns 133 kvinnojourer. Där finns mycket kunskap om kvinnomisshandel. Dit vänder sig en del av de kvinnor som misshandlas.

Fakta:

 Under 1998 ringdes 72 015 samtal till landets kvinnojourer.

 1052 kvinnor och 746 barn bodde i deras skyddade bostäder under sammanlagt 49 676 nätter.

I de särskilda kvinnohus som finns på flera håll i landet kan man få bo en period tills man får ordning på sitt liv. Även barnen är välkomna till kvinnohuset.

Boendet utgår från självhushåll, varje kvinna - familj ansvarar för sin egen matlagning, städning o.dyl.

Bostäderna har rejäla lås och många har skottsäkert glas i fönstren för att ingen obehörig ska kunna ta sig in. Det finns även direktlarm till polisen och Securitas installerat, om någon trots allt skulle vara på väg att slå sig in.

På kvinnohusen råder mansförbud. De enda män som släpps in är sådana som måste in i tjänsten, exempelvis poliser, rörmockare, elektriker och andra.

Kvinnohusen blir en lugn plats för kvinnorna, där dom kan känna sig trygga.

De får tid att tänka över sin situation. En chans att skaffa ett eget boende. Fundera på om de vill anmäla sin misshandlare till polisen (om det inte redan är gjort). Stöd och hjälp i kontakter med myndigheter och andra praktiska problem som kan dyka upp.5:9 Manscentrum och anstalter

för att bemöta och förebygga mäns våld mot kvinnor finns det några ställen i Sverige med professionell behandling. På manscentrum i Stockholm tillexempel jobbar det socionomer och psykologer för behandling av våldsamma män. Dit söker sig män frivilligt för att få hjälp med sin arggestvitet.

Inom kriminalvården finns sedan 70-talet Skogomeanstalten där tre kvinnliga terapeuter behandlar straffade våldtäktsmän och kvinnomisshandlare. Även på Mariefredsanstalten kan intagna få gruppterapi eller enskilda samtal. Kriminalvården i Norrköping har ett ganska nystartat projekt för att ta sig an de misshandlande männen.

Dessutom finns mansjourer av frivilliga med män på flera orter. De tar emot många samtal från män i kris. Många av dem hänvisas vidare till de professionella terapeuterna på krismottagningarna.

”Alldeles på eget trotsigt bevåg tar vi oss friheten att redan nu utlysa kvinnofrid och barnfrid. Alla överträdelser kommer med nätverkets hjälp att påtalas och beivras”, skrev initiativtagarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.Polisen

5:10 Allmänt

Det bästa att göra för en kvinna som blir hotad och slagen är att ringa polisen.

Polisen ska då se till att hon och hennes barn sätts i säkerhet. Samtal med kvinnan ska ske i enrum utan att partnern är med.

När det finns bevis för övergrepp eller annan misshandel ska partnern gripas.

Om polisen inte kan gripa och ta med sig partnern kan dom ändå hjälpa kvinnan att komma i kontakt med kvinnojour, socialkontor m.m. Polisen kan om det behövs skjutsa henne och hennes barn till ett säkert ställe att vara på.

Att besluta om en anmälan ska göras mot mannen är polisens sak. Det beslutet ska inte kvinnan behöva ta. Däremot vill polisen gärna höra kvinnans berättelse.5:11 Anmälan

Om ett övergrepp anses allvarligt och det finns risk att brottet ska upprepas anhålls mannen först och kan sedan efter domstolsbeslut (häktningsförhandling) sitta häktad fram till rättegången. Är mannen häktad ska den ske inom tre veckor, annars kan det dröja längre.

Under tiden fram till rättegången gör polisen en förundersökning - det är på grundval av den som åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller ej.

Förundersökningen går ut på att plocka fram bevis så att mannen kan dömas. Det svåra i kvinnomisshandelsfall är att brotten ofta begås i hemmet och att det därför inte finns några vittnen. Ord står mot ord.

Förundersökningsledaren förhör målsäganden och den misstänkte. Ibland i flera omgångar. Han försöker sedan styrka upp målsägandens berättelse på så många punkter som möjligt genom att förhöra eventuella vittnen och se till annan bevisning, ex. blodfläckar och annat. Om målsägandens berättelse kan styrkas punktvis finns ingen anledning för domstolen att tvivla på resten heller.

Rättsmedicinsk undersökning

5:12 Läkare

För att se om det finns några spår av misshandeln på kvinnan görs en rättsmedicinsk undersökning.

En läkare undersöker kvinnans kropp från topp till tå. Undersökningen är helt på kvinnans villkor, det är hon som bestämmer om och vart läkaren får undersöka henne. Men det bästa ur bevissynpunkt är ändå om han får titta överallt.

Även frånvaro av blåmärken och ärr på delar av kroppen kan vara viktigt att dokumentera.

I samband med den rättsmedicinska undersökningen fotograferas även skadorna. Fotografier och protokoll från undersökningen läggs till utredningen och används under rättegången som bevisning.5:12:2 Målsägandebiträde

Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer, och ge dig stöd och hjälp. Han kan också föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör detta.

Man kan få målsägandebiträde om man är brottsoffer och har blivit utsatt för sexualbrott och vid vissa andra brott exempelvis misshandel, olaga frihetsberövande och rån.

Domstolen förordnar målsägandebiträde, det kan göras först när förundersökningen inletts. Mer uppgifter kan man få hos polisen, domstolen eller åklagaren.

Målsägandebiträdet får betalt av staten, brottsoffret behöver inte betala något.Rättegången

5:13 Hur går en rättegång till?

Huvudförhandlingen är oftast offentlig. Har man blivit kallad till rättegång är man skyldig att infinna sig.

Rättegången går till så att rättens ordförande tar reda på om alla har kommit. Vittnen får besked om hur lång tid det beräknas ta innan förhören med dem börjar. De får sedan vänta utanför tingssalen.

Åklagaren läser från stämningsansökningen upp beskrivningen av det brott som han påstår att den tilltalade gjort sig skyldig till. Rättens ordförande frågar den tilltalade om han erkänner eller förnekar gärningarna. Han tillfrågas också om han går med på att betala skadestånd, om sådant begärts.

Åklagaren redogör först för hur han anser att brottet har gått till. Han går också igenom skriftliga bevis, om han åberopar sådana. Sen är det målsägandens tur, om hon ska höras, att berätta vad som hänt och svara på frågor. Den tilltalade får sen berätta vad som skett och får svara på frågor. När parterna har lämnat sina berättelser kallas eventuella vittnen in ett i taget och hörs. Om det finns annan bevisning gås den slutligen igenom.

Man går även igenom den tilltalades personliga förhållanden. Ibland är denna del av rättegången stängd för åhörare. Den tilltalade får redogöra för sin ekonomiska situation och får uppge sina inkomster.

Åklagaren och försvararen sammanfattar vad de anser bevisat och vilket straff de anser lämpligast, om domstolen skulle finna den tilltalade skyldig.

När förhandlingarna är slut håller tingsrätten överläggning. Om ordföranden och nämndemännen inte är eniga sker omröstning.

När överläggningen avslutats får parterna och andra komma in i tingssalen.

Oftast avkunnas domen med en gång, men ibland meddelas domen vid ett senare tillfälle. Rätten lämnar då besked om detta. Den dagen dom meddelas kan man gå till rättens kansli och läsa domen eller ringa dit och få den uppläst. Domen skickas också till parterna med posten.

5:14 FÄNGELSESTRAFFENS LÄNGD

Typ av staraff genomsnitt i månader

Grov kvinnomisshandel 18 månader

"Mellan grov" kvinnomisshandel 5 månader

5:15 Vad säger lagen?

5:15:2 Om misshandel:

3:5 BrB: "Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd, dömes för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter."

3:6 BrB: "Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömningen huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet."5:15:3 Om olaga hot:

4:5 BrB: "Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, dömes för olaga hot till böter eller fängelse i högst två år."

6 Förståelse

För att ge dig som läser en inblick i en misshandlad kvinnas liv och tankar följer här ett utdrag ur boken Nattmaran av Maria Dahlén. En bok baserad på hennes egen dagbok. Ett skrämmande dokument om en relation med livet som insats.

21 oktober Jobbade under dagen, timmarna rusade fram. Träffade Anneli en stund efter jobbet. Hon var orolig över att se mig så apatisk sa hon.

När jag kom hem kom Janne utfarande från sovrummet och kastade sig över mig när jag höll på att ta av mig skorna. Jag hann inte reagera. Han började slå mig och trängde in mig i ett hörn. Samtidigt som han dunkade mitt huvud mot väggen skrek han att jag hade varit otrogen och att han skulle skära sönder mitt underliv så att ingen annan man skulle vilja ha mig.

Försökte skrika till honom att det inte var sant, men han lyssnade inte. Han skrek att allt jag sa var lögn från början till slut, han visste vid det här laget vem jag var. "Ett stort missfoster och en lögnerska." Enligt honom så förstod inte hans vänner hur han kunde leva med en "sådan falsk och tokig kärring", det fattade han inte själv heller.

Han var nojig att jag skulle gå till polisen igen och anmäla honom. Jag ljög ju hela tiden om honom, han skulle anmäla mig för förtal sa han, jag hade förstört hans liv.

Han slängde mig runt i rummet, kastade ner mig på golvet. Slog huvudet i glasskivan, trodde att mitt huvud skulle gå i tusen bitar. Som tur var ringde det på dörren, det var en vän till Janne. De stack iväg.

När han gått ringde jag till Bettan, hon kom och hämtade mig. När hon såg mig ville hon köra mig till akuten och sedan ringa polisen men det förbjöd jag henne att göra. Jag ska hålla fast vid mitt löfte att aldrig mer blanda in polisen.

28 oktober Har bett och bönat Janne att han ska flytta, men han vägrar. Han vägrar släppa taget om mig.

Alla hans hot hit och dit om vad som skulle hända med mig om jag lämnade honom finns i mitt undermedvetna. Kan inte helt nonchalera allt han säger till mig, även om jag är ganska immun vid det här laget.

Hur ska jag våga närma mig en annan man efter det här? Vilken annan man vill ha mig? Är rädd att män kommer att döma ut mig, tycka att jag är skitig, inget värd och förakta mig för att jag "tillåtit" detta.

Allt jag ville var att hitta en man som älskade mig för den jag är och respektera mig som kvinna.

13 november Jag orkar inte mera! Du lyckades till slut med att knäcka mig, Janne! Du vet precis hur du skall göra. Jag har inga krafter kvar för att ta mig härifrån, allt jag vill är att sova och få lugn och ro.

Du tystar mig ideligen med hot , våld eller annan terror om jag har en annan mening än du. Skrattar jag så är det något fel på det, gråter jag så klarar du inte av det, säger jag ifrån så tystar du mig med en smäll. Jag min ”dummer” trodde att du någonstans i ditt lilla hjärta hade varma känslor för mig, nu undrar jag om du ljugit för mig från första början?

Ha, jag som sa till mina vänner ett par månader innan vi träffades att om en man skulle röra mig då skulle jag gå på en gång. I dag har jag lärt mig att man aldrig kan förutsäga hur man kommer att reagera.

Jag har fortfarande, Janne, efter alla dessa år svårt att förstå och acceptera att det finns så mycket ondska i en människa. Det trodde jag i min naivitet bara fanns på film, och att det händer andra men inte mig.

Mitt i alltihop så tycker jag synd om dig för att du är en så trasig och tragisk människa.7 Råd till kvinnor som blir slagna

Män som slår sina kvinnor behöver hjälp. Det finns inget friskt eller kärleksfullt i att fostra sin kvinna. De kvinnor som drabbas har egentligen inget val. I slutändan finns det bara en sak att göra. Gå din väg. Välj livet.

Innan man kommit till den punkten när man vågar gå finns det några saker att tänka på för att öka sina chanser att överleva, och att någon gång få mannen fälld:

 För dagbok, anteckna när han slår dig. Då kan du lättare komma ihåg vad som hänt.

 Berätta för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Även om du inte orkar göra något åt det just då, har du i alla fall talat om det för någon.

 Dokumentera skadorna. Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier. Då finns bilderna där den dag du gör din anmälan.

 Tro honom inte när han säger att han ska sluta slå. Ha alltid en reträttväg så att du kan ge dig av om han börjar slå igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet.

 Ring en kvinnojour. Där kan du prata med någon och få hjälp. På kvinnojouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord. Telefonnumret står i telefonkatalogen.

 Gör en polisanmälan. Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. KVINNOMISSHANDEL ÄR ETT BROTT. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din egen skull och för att din man/partner ska inse att det är en kriminell handling han begår.8 Sammanfattning

Kvinnomisshandel (kvinnomiss handel; kvinnohandel miss; misshandel kvinno). Kvinnomisshandel är ett stort samhällsproblem som pågått sen urminnestider. Förr var det mer accepterat att mannen ”uppfostrade” sin fru genom att misshandla henne, det var i vilket fall som helst ingen som brydde sig, och eftersom det ansågs ofint att skilja sig fick kvinnorna leva med de misshandlande männen tills de dog. Men nu lever vi 2000 talet och mycket har skett. Nu finns det hjälp och stöd både för kvinnor som blir misshandlade och för män som misshandlar. Det finns en väg ut ur missandel bort från hoten. På kvinnojourer och manscentrum finns hjälpen som alla har rätt att få.9 Slutsats

Egentligen skulle kvinnomisshandel inte kunna äga rum i dagens Sverige. Ändå blir en kvinna mördad var tionde dag. Idag uppfattas en mans krav på att få dominera enbart i kraft av att han är man som något orättfärdigt. I ett sådant samhälle skulle det följaktligen inte finnas mycket utrymme för män att bruka ett kulturellt legitimt våld mot kvinnor. Nu det gäller att förstå att Sverige är långt ifrån jämställt, och att kvinnomisshandeln faktiskt pågår. Under 1998 tog kvinnojourerna i Sverige emot 72 015 telefonsamtal från hjälpsökande kvinnor. Samma år anmäldes 20 516 fall av misshandel mot kvinnor till polisen. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det flesta fallen sker inomhus av en ”bekant” till kvinnan. Samtidigt är mörkertalet enormt. Kvalificerade gissningar säger att det verkliga antalet fall av kvinnomisshandel är ca 300 000 fall per år. 25% av alla ensamstående föräldrar utsätts för våld eller hot varje år. Ensamma föräldrar är nästan alltid kvinnor. Det innebär att var fjärde ensamstående mamma lever under hot eller misshandlas.I och med de fysiska skador som kvinnan får vid misshandel kan hon inte längre klä sig som hon vill. Hon väljer polotröja framför urringat för att dölja blåmärken och strypmärken.


Hon går inte på grund av rädsla, därför att hon inte vet vart hjälpen finns. Eller för att hon helt enkelt tvivlar på hjälpen. Har hon tur kommer han att sitta i fängelse i två-tre år. Kanske får hon chansen att vila upp sig, börja om ett nytt liv och förhoppningsvis ångrar han sig och hon kan fortsätta leva normalt efter han släppts fri också. Har hon otur blir han villkorligt frigiven efter knappt ett år för att han har ”uppfört sig så väl”. Jag anser att Sveriges rättssystem inte fungerar speciellt bra. Om ett övergrepp inte anses som ”allvarligt” och om Åklagaren inte ser att det finns ”risk för att brottet upprepas” (mannen som har misshandlat kanske säger att det var en olyckshändelse och att det aldrig ska hända igen) kommer mannen sannolikt hem igen direkt efter förhöret, slår henne gul och blå och hotar henne till livet om hon inte tar tillbaka anmälan. Dagen efter kan kvinnan komma till polisen igen och säga att hon ljugit, att hon sa det där för att hon var arg etc. Anmälan raderas bort, och ingen bryr sig.Något som stör mig väldigt mycket är att det är många gånger hon, som egentligen inte gjort något större fel, som måste fly från honom, b...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kvinnomisshandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-09-11]   Kvinnomisshandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=203 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×