Miljöanpassad sträckning för Norrbotniabanan genom Skellefteå

1345 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Norrbotniabanan skall bidra till en regionförstoring, näringslivsutveckling, samverkan mellan bebyggelseutveckling och transportstruktur. Dessutom skall Norrbotniabanan främja en god miljö och långsiktig hållbarhet. Genom att åstadkomma en miljöanpassad järnväg arbetar Banverket för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Examensarbetets syfte var att utreda förutsättningarna för en miljöanpassad utformning av Norrbotniabanan genom Skellefteå centrum. Arbetet har tagit hänsyn och avgränsats till aspekterna säkerhet, buller, vibrationer, barriärverkan och estetisk utformning. Den geografiska avgränsningen har varit Degerbyn i väst och Gränden i öst. Avgränsningen valdes för att detta område är av intresse vid det fortsatta arbetet med den planerade Norrbotniabanan. Inom avgränsningen finns fyra plankorsningar där två valdes för vidare granskning. En hårt trafikerad plankorsning och en plankorsning med mindre trafik. De bostäder som är belägna inom avgränsningsområdet är hyreshus, flerfamiljshus samt villor. I arbetet har bostäder med och utan bullerskydd granskats. Även en granskning av järnvägsstationen i Skellefteå centrum och en otillåten passage av bansträckningen har genomförts. Slutligen har förslag på förbättringsåtgärder för samtliga granskade platser lämnats. En kartläggning av hur dagens barriärverkan ser ur och hur den förändras efter utförda förbättringsåtgärder har utförts. Arbetet innefattar en undersökning av olika modeller och förklaring av bullerskydd, vibrationsdämpning, barriärverkande åtgärder och estetisk utformning. De olika bullerreducerande åtgärder som använts vid de granskade områdena är olika typer av bullerskyddsskärmar, fönsteråtgärder och gummibeläggning på rälsen. Med tanke på estetiken har inte större avskärmning använts än vad som ansetts nödvändig. Åtgärdsalternativ som har använts för att sänka vibrationer efter bansträckningen är olika typer av gummivaddering mellan räls och underlag. Inom järnvägstrafiken finns en lång tradition av höga krav på säkerheten. Till detta bidrar det faktum att tåg har lång bromssträcka, att tåg inte kan väja för hinder och att en tågolycka i de flesta fall får allvarliga konsekvenser. Definitionen av säkerhet vid järnväg går ut på att inga människor eller gods skall komma till skada. Även en beskrivning av åtgärdsalternativ vid plankorsningar, buller och vibrationer och dess mål och riktlinjer har utförts. Vidare har övriga riktvärden för järnvägstrafik presenterats. För att göra det ekologiska omfånget i begreppet hållbar utveckling tydligt godkände riksdagen 1999 de 15 miljökvalitetsmålen. I arbetet har sex av de femton miljökvalitetsmål berörts. Efter granskning har miljökvalitetsmålen kontrollerats mot respektive förbättringsåtgärd. Därefter har en bedömning gjorts för att se vilka miljökvalitetsmål som berörts. De berörda miljökvalitetsmålen är Frisk Luft, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning, God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Relevanta lagar som redovisas i arbetet är Järnvägslagen, Lagen om stängselskyldighet för järnväg m.m. och Miljöbalken. När områden har granskats och fått förbättringsåtgärder har dessa kontrollerats för att se ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Miljöanpassad sträckning för Norrbotniabanan genom Skellefteå

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Miljöanpassad sträckning för Norrbotniabanan genom Skellefteå
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=19613 [2020-07-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×