Hårddisk

22373 visningar
uppladdat: 2003-03-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hårddisken

Så länge som datorerna har funnits har behovet av stora lagrings medier ökat och blivit större och större.Den minnen i datorn där information och data finns kvar när strömmmen slagits av kallas sekundärminne , det är hårddisken som på engelska heter Hard disk drive och förkortas HDD. Cdrom och DvD är exempel på lagrings medier som blivit vanligare. Men vi ska hålla oss till Hårddisken i detta arbetet.

Sekundärminnet
För att skapa ett sekundärminne har det tagits fram flera olika lagringstekniker där magnetisk lagring är vanligast och störst.Det finns flera olika tekniker att lagra information i ex på det är optisk lagring och lagring i programeringsbara minnes kretsar.Kommunikationen mellan processorn , arbetsminnen och hårddisken övervakas av en elektronisk styr funktion som kallas kontroller. Alla hårddiskar har ett kretskort monterat , den sköter styrning av motorn som roterarskivan och spolen som flyttar läs/skrivhuvudena. När man kollar på prestandan på hårddiskar så kollar man på hur mycket data lagringsenheten rymmer och hur snabbt det går att komma åt den.

Lagrings förmågan
Lagrings förmågan kallas den mängd data som enhet rymmer.
Mängden kan anges i byte(beteckans med ett B)oftast med killo , giga eller tera före.
Genom att skivorna i hårddisken är inneslutna i ett lufttätt och ett damfritt hölje kan packnings tätheten göras hög med hög lagrings kapacitet som resultat. Packningens tätthet kallas ofta densitet.

Överförning
Ju snabbare en hårddisk kan överföra information destu bättre är den.
Man presenterar oftast överförnings hastighet som bitar per sekund eller kb/s eller GB/s.
Datan lagras inte som ettor och nollor, utan i mönster. Huvudet är bra på att upptäcka förändringar, men dåligt på att se ett visst värde. Använde man ettor och nollor, ungefär som på en CD-skiva, skulle huvudet kunna se att det finns ett mönster, men skulle inte kunna utläsa om det är en etta eller nolla som representeras.

I stället kodar man datan genom att ersätta rader av ettor och nollor till just olika mönster. Exakt hur man gör detta beror på vilket kodsystem man använder. Det finns många olika system som PRML (Partial-respones, maximum-likelihood) ,

Hårddisk
Hårddiskar används som sagt tidigare som sekundärminnen och är inte flyktiga D.V.S den information som sparats på hårddisken finns kvar även om spänningen är avslagen.
Hårddisken till hör gruppen magnetiska minnen.

Inför höljet till hårddisken finns en eller flera hårda skivor staplad på varann , höljet är luftätt för att hindra dammpartiklar att komma in och förstöra skivan.
Hårddisken sitter normalt fastskruvad inne i datorhöljet i en pc gör det att flera hårddiskar och de kan vara olika stora.

Magnetiska sikt består av en eller flera rundaskivor som är belagda med ett skift av magnetiserbart material. Skivorna kan vara tillverkade av aluminium . lättmetall eller glas.
Skivorna är monterade på en gemensam axel så att dem snurrar samtidigt. Den roterar mellan 3600 varv eller 7200 beroes på tillverkare skivorna består av en noggrann bearbetad yta.
Den magnetiskbara beläggningen utgår av järnoxid eler koboltoxid som hölls på plats med bindemedel skivan både sidor används.

Läsning av hårddisken
På varje sida om en sådan skiva finns ett lås skrivhuvud radiellt ( fram och tillbaka) över skivan .
Gemensamt skivorna snurrar kan huvudena läsa och skriva på den skivan på ytan som passerar under. Vid skrivningen skickas en svag ström genom skivhuvudet. Det fungerar då som en elektromagnet och magnetfältet påverkar järnoxidens skiftet på skivan.

Huvudena flyttas i sid led med hjälp av en mangnet spole när du lägger på spänning så flyttar sig spolen, varje flyttning av huvuden kontroleras av hårddiskens elektroniska del som håller reda på mängd spår förflyttning gäller samt ser till att huvudet hamnar exakt överförningspår.
Man kan låta hårddiskarna dela upp data mellan sig, så att de arbetar parallellt. Detta gör att en fil kan lagras eller hämtas mycket snabbare. Alla sådana tekniker styrs av en standard som kallas RAID, (Redundant Arrays of InDependent).

Hårddisks krash
När hårddisken roterar billdas en liten luftkudde mellan huvudet och skivansom huvudet ”svävar” på. Det finns ingen fysisk kontakt altså , hårddiskar ska hållas rena , om en lite flisa kommer på skivorna kan förstöra skivan och på följden att hela sporet fläckas upp. Det är viktigt at inte enns dampartiklar kommer in i hårddisken för det förstör huvudena.

Accesstid
För att kunna hitta den tidigare sparade informationen eller datan på hårddisken måste systemet veta vart den sparat informationen, på vilken skiva och på vilken sida , vilket spor och vilken sektor informationen den tid det tar kallas Access tid och latency time är den tid när huvudet är över rättsidor sen måste systemet vänta tills rätt sektor snurrar förbi sedan genomförs själva läsningen slutligen ska informationen till processorn eller ramminnet.
Accesstid+latency time+lästiden +sendtiden kallas åtkomstid.

Kuluster
Kluster kallas även för "allokeringsenheter" och att allokera betyder att anvisa eller tilldela en plats. Det är nämligen så att hårddisken skriver minst en hel sektor i taget. Om sektorn är på 512 bytes och filen som skall lagras bara är på 12 bytes, kommer de återstående 500 bytn att förbli tomma och outnyttjade.

Lågnivåformatering
Lågnivåformatering innebär att skivans yta delas in i sektorer och spår. Spåren går i spiralform längs ytan och är uppdelade små bitsformade sektorer. Sektorerna är olika stora beroende på vilket operativsystem man använder. Den lågnivoformateringen brukar oftast göras i fabriken och är alltså inget man själv behöver göra.

Partitionering

Partitionering är något man gör med en hårddisk för att dela in den i olika enheter. Normalt består en hårddisk av en enda partition, men genom att ha flera olika partitioner på samma hårddisk, kan man t.ex köra olika operativsystem på den.
Partitionering går att göra inifrån de flesta operativsystem, men det är oftast enklast att använda särskilda program. När man skapar nya partitioner på sin hårddisk försvinner nämligen alla data från dessa områden. Därför bör man vara försiktig när man experimenterar med att om partitionera hårddisken. Det finns spicella program för sånt som Partition Magic.

Högnivåformatering
Den innebär att information läggs på disken, som gör att datorn kan använda hårddisken. Först skrivs en bootsektor (startsektor) in i den första sektorn på disken. Denna innehåller fakta om hur stor lagringskapacitet hårddisken har. Datatabellen för detta för en winteldato...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hårddisk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-05-19

    Bra information, skulle dock v

Källhänvisning

Inactive member [2003-03-17]   Hårddisk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1804 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×