Partiernas åsikt i olika frågor

12 röster
31239 visningar
uppladdat: 2003-02-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Partiernas budskap inom ämnet ”Skola/Utbildning”

Vänsterpartiet ”Skolan ska stå under demokratisk samhällskontroll”

Vänsterpartiet anser att utbildningssystemet ända från förskolan till högskolan spelar en central och viktig roll i det svenska samhället. Vänsterpartiet strävar efter ett demokratiskt utbildningssystem där alla människors möjligheter tas tillvara, och som aktivt motverkar klass- och könsskillnader i samhället. En kraftig ökning av resurser till utbildningssystemet anses nödvändigt. Partiet är även positiva till en betygsfri och kostnadsfri skola som ger likvärdig utbildning oavsett bostadsort, kön eller etnisk tillhörighet. I en betygsfri skola vågar elever föra sin demokratiska talan utan att vara rädda för att straffas med lägre betyg anser partiet.

Miljöpartiet ”Elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina egna önskemål och talanger”

Miljöpartiets skol- och utbildningsansvariga jobbar främst för en skola där klasserna blir mindre i de fall där det finns för många elever per lärare. Partiet menar att lärarna inte har tid med sina elever, och att det är detta dilemma som är det största hotet mot elevernas möjligheter att lära sig och utvecklas. Partiet menar även att mindre klasser förmodligen skulle innebära att man lättare skulle upptäcka mobbing på ett tidigare stadium och även att lärarna skulle få mer tid till att hjälpa de elever som behöver extra hjälp inom skolarbetet. För att få igenom framtidssynen med mindre klasser, krävs det att politikerna börja prioritera säger partiet. De påpekar även att de själva skulle få mer resurser till skolan genom att omfördela pengar från staten till kommunerna, då det är de som har hand om skolan.

Socialdemokraterna ”Kunskap utvecklar oss som människor, men också Sverige som nation”

Socialdemokraterna menar att antalet barn som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper är alldeles för högt. Partiet menar även att alla barn, i synnerhet de som har någon typ av inlärningsproblem, ska ha rättigheten och möjlighet till att lära i lugn och ro. Socialdemokraternas mål är en trygg kunskapsskola, en träffpunkt för elever med olika bakgrund, där inte en enda elev lämnas utan tillräckligt stöd.
En självklarhet för partiet är även att varje elev med hänsyn till sina unika utgångspunkter ska ges likvärdiga utsikter att erövra nya kunskaper och färdigheter.

Centerpartiet ”Kunskapskraven måste vara ledstjärnan för skolan”

Centerpartiet vill att skolan ska bli mer flexibel och elevanpassad. Partiet vill att skollagen skrivs om med utgångspunkt att en individuell kunskapsrätt skall införas. De vill även sprida ut makten och tillföra mer medel till skolorna. Skolan ska sätta tydliga kunskapsmål och först när dessa är uppnådda ska eleven ha möjlighet att gå vidare till gymnasiet. Partiet jobbar även för en skola där elever, föräldrar och personal har större inflytande och påverkan.

Folkpartiet ”Skolan ska anpassas till individen”

Folkpartiet jobbar för en skola där betyg sätts tidigare och graderas i en sexgradig skala, där det satsas mer på lärarna och där elever får mer arbetsro och en starkare betoning på kunskaper. Partiet menar att det är omöjligt att skapa en välfungerande skola utan engagerade och duktiga lärare och vill därför förlänga och förbättra lärarutbildningen. Partiet vill även införa en viss lärarlegitimation och genom att ge lärare högre löner och bättre utvecklingsmöjligheter vill partiet få fler att söka jobb inom skolan. Folkpartiet vill även att de elever som har svårast att lära sig måste få mer hjälp. För att detta ska bli ett faktum, menar partiet att det är varje skolas skyldighet att anställa speciallärare.

Kristdemokraterna ”Den enda verkliga utbildningen får man av det som går en emot”

Kristdemokraterna anser att skolan ska kunna möta elevers olika förutsättningar. De menar att skolan inte är livet och livet inrättar sig inte efter skolan utan att det är skolan som ska inrätta sig efter livet. Därför anser partiet att svensk utbildning borde försöka uppmuntra originaliteten, inte försöka omforma människor till att passa in i en mall. Ett alternativ är att erbjuda ett extra skolår för de elever som inte arbetar lika snabbt eller vill läsa i långsammare takt menar partiet. De menar även att stöd ska ges så tidigt som möjligt till de barn som behöver det och att betygen, likt folkpartiets önskemål, ska vara målrelaterade och ges i en sexgr0adig skala. Däremot anser partiet att betygen ska ges senast från år sju.

Moderaterna ”Låt eleverna lära sig ansvar, genom att få ta ansvar”

Moderaternas målsättning är en bättre skola både resultat- och miljömässigt. Partiet menar att skolan är grundläggande för ett livslångt undervisande och måste främjas. Partiet har föreslagit en rad åtgärder för en moderat utbildningsoffensiv, bland annat rätten till alla att fritt och aktivt välja skola. De menar att valfrihet säkerställer likvärdiga möjligheter till utbildning för alla. Partiet är även positiva till fler friskolor i landet och till att öka möjligheterna att lägga ut utbildning på entreprenad. Partiet arbetar för att alla elever ska få möjlighet att nå de mål som är fastställda genom att utgå från elevens individuella behov och förutsättningar och även för att betyg sätts i tidigare åldrar och oftare än vad som sker idag. Med detta får både elever, föräldrar och lärare stöd, och kan redan i ett tidigt skede hjälpa eleven i det eller de ämnen denne har problem med menar partiet.


Partiernas budskap inom ämnet ”Miljö”

Vänsterpartiet ”Alla har rätt till ren luft, rent vatten, säkra livsmedel och tillgång till naturen”

Vänsterpartiet är missnöjda över västvärldens industriella, oljebaserade, köttätande och högkonsumerande livsstil som lägger under sig ytor och tar resurser från dem som inte kan göra anspråk på lika mycket som vi. Partiet vill därmed ge människor rätten till en god miljö och ser det som en rättvisefråga som tätt hör samman med ekonomisk och social utveckling. Vänsterpartiet har därför en heltäckande miljöpolitik som integrerar ekologiska, sociala och ekonomiska värden vilket de menar är en förutsättning för att nå målet om ett hållbart samhälle.

Miljöpartiet ”Varför är människan så väldigt angelägen om att utplåna sig själv”

Miljöpartiet anser att klimatfrågan är en väldigt viktig fråga för jordens överlevnad. Partiet menar att dagens utsläpp medverkar till växthusgaser i luften som leder till att vi får ett varmare klimat, översvämningar, oftare stormar, mm. Allt detta drabbar den fattigare delen av jorden hårdast, men det leder även till att vi i Sverige får ett annorlunda klimat säger partiet. Miljöpartiet vill därför att man tar klimatfrågan på stort allvar och genomför en grön skatteväxling. Med detta menar partiet att man höjer skatten på koldioxidutsläpp och andra miljöskatter samtidigt som man sänker skatten på arbete. Partiet menar att det då blir billigt att anställa människor men dyrt att smutsa ned.

Socialdemokraterna ”Vi måste lära oss att bruka utan att förbruka”

Socialdemokraterna är missnöjda över dagens utveckling och anser att den inte är hållbar. Partiet menar att vi måste lära oss att bruka utan att förbruka. Det är en självklarhet att lösa dagens stora miljöproblem inom en generation och att återlämna jorden i ett bättre skick till våra barn än när vi ärvde den säger partiet. Socialdemokraterna menar att det handlar om att ta tillvara på de möjligheter till innovation, nya marknader och jobb som en miljödriven och hållbar utveckling för med sig. En kombination av lagstiftning, ekonomiska styrmedel och personligt ansvar är tre ståndpunkter som är grunden till en framgångsrik miljöpolitik säger partiet.

Centerpartiet ”Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör jorden”

För att människor i Sverige ska känna välbefinnande och livskvalitet krävs en god livsmiljö. Möjligheten att dricka friskt vatten, andas ren luft, vara i miljöer fria från buller samt att ha möjlighet att vistas i grönområden såväl som i skog och mark hotas om miljön försämras menar partiet. I och med att miljön hotas, minskas även människors möjlighet till självbestämmande säger partiet. Parites förslag för en bättre närmiljö är exempelvis att bevara städernas grönområden, de som partiet kallar de ”gröna lungorna”. Partiet värnar om den biologiska mångfalden även i stadsmiljöer och driver en politik som försöker bevara det svenska kulturlandskapet med dess biologiska mångfald.

Folkpartiet ”Ett hållbart samhälle kräver att vi tar ansvar för vår miljö och vår egen livsstil”

Folkpartiet menar att den enskilda människan är utgångspunkten för liberal miljö- och naturresurspolitik.
Partiet ser framförallt tre stora utmaningar på miljöområdet; att bekämpa den så kallade växthuseffekten, att bevara den biologiska mångfalden och att göra EU till en ännu effektivare miljöorganisation. Miljöhänsyn, naturskydd och en ekologiskt hållbar samhällsutveckling är förutsättningar för människans överlevnad och utveckling säger partiet. Partiet ser även finansiell tillväxt som en förutsättning för att skapa resurser till
miljöförbättrande ingripanden.

Kristdemokraterna ”Alla vill gärna tillbaka till naturen, bara inte till fots”

Kristdemokraterna vill vi ha en natur värd namnet att lämna över till kommande generationer, och för att detta ska bli ett faktum måste någon säga ifrån och vidta åtgärder redan i dagsläget. Partiet anser att vi måste gå över till ett mer ekologiskt jordbruk, ett jordbruk som rättar sig efter miljöns egna spelregler. Svenskt lantbruk ligger redan långt framme, det gäller att få dessa idéer att sprida sig i hela Europa säger partiet. Kristdemokraterna är även missbelåtna över djurhanteringen runt om i Europa och tycker att det är oantagbart att djur fraktas kors och tvärs över kontinenten under vämjeliga förhållanden. Ett av våra största miljöhot inför framtiden är klimatförändringarna som orsakats av den globala uppvärmningen säger partiet och menar även att det måste skapas ett kraftfullt handlingsprogram för att hejda koldioxidutsläppen. För att lyckas med förslaget vill Kristdemokraterna kräva en gemensam europeisk energipolitik och gemensamma miljöskatter.

Moderaterna ”Den enskilda människans ansvar ska vara utgångspunkten för miljöpolitiken”

Moderaterna menar att det individuella ansvarstagandet är den viktigaste grunden för en välfungerande miljö. Inte ens de mest genomtänkta regleringar kan ersätta den kraft som ligger i det individuella ansvarstagandet påpekar partiet. Moderaterna anser även att staten borde fördela det kollektiva miljöansvaret på enskilda individer, antingen direkt genom personligt ägande, genom företag eller mindre samhörigheter. Partiet menar även att skötseln och förvaltandet av naturen kan förbättras om fler uppgifter privatiseras och att man med denna inriktning kan få staten att koncentrera sina resurser till miljöproblem som inte kan lösas av enskilda människor själva. Staten måste ansvara för att såväl tillsynsverksamheten som rättsväsendet på miljöområdet fungerar säger partiet.


Partiernas budskap inom ämnet ”Försvar”

Vänsterpartiet ”Slutmålet som vårt parti sedan begynnelsen ställt upp är en värld utan vapen”

Vänsterpartiet menar att försvaret ska vara elastiskt så att det kan minska i tider av fred och minskade hotbilder. Så länge som vi har ett militärt försvar ska det vara uppbyggt kring en allmän värnplikt säger partiet. De strävar även efter en försvarsmakt där det ryms kompetenta kvinnor och män av olika religiös, social och etnisk förhistoria och där det finns plats för alla individer oberoende sexuell läggning. Partiet menar likaså att de inkallade ska ha rätt till att genomgå en säker utbildning som är relevant och leder till en krigsplacering. Vänsterpartiet anser även att Sverige bör gå före med en radikal militärnedrustning, förbud mot vapenexport och omställning av vapenindustrin till civil produktion. Partiet kräver ett omedelbart stopp för tillverkning och försäljning av minor och arbetar febrilt för en kärnvapenfri zon i Europa.

Miljöpartiet ”För att våran målsättning ska gå i lås, är det viktigt att Sverige fortsätter vara neutralt”

Miljpartiet menar att det idag ej finns några militära hot mot Sverige men att det däremot finns många andra hot mot vår säkerhet, till exempel global fattigdom och miljöproblem. Partiet utpekar de osäkra kärnkraftverken i Ryssland som ett hot och menar att det bästa vore att så snabbt som möjligt avveckla sådana risker och ställa om samhället till mycket mindre sårbarhet. Partiet är även positiva till att på sikt avskaffa den militära försvarsmakten helt och istället lägga vikt på ett civilt försvar. Under tiden som det militära försvaret avvecklas, bör vi minska våra försvarsutgifter, precis som större delen av världen gjort de senaste åren säger partiet. Partiet är även kritiska mot Sveriges nuvarande försvarspolitik och menar att Sverige har tillhört de som varit sämst på att minska sina militära utgifter. Partiet menar att deras mål på sikt också är en total militär avrustning globalt. För att kunna åstadkomma detta är det viktigt att Sverige fortsätter att vara neutrala säger partiet.

Socialdemokraterna ”Försvaret är en viktig del av vår förmåga att bidra till global fred och säkerhet” ser ett starkt försvar som en viktig del av vår förmåga att bidra till internationell fred och säkerhet.
Socialdemokraterna menar att i dagsläget är krig mellan nationer relativt ovanligt och att det numera bottnar krig i orättvisor och motsättningar mellan folkgrupper. Partiet menar att det inte längre är terrorbalans mellan två världsmakter som hotar vår säkerhet utan att de nya hoten i synnerhet består är kärnvapenspridning, terroristattacker, kemiska krigsredskap, stigande fattigdom och miljökatastrofer.
En betryggande försvarsförmåga är en central del av den svenska säkerhetspolitiken menar partiet. De påpekar även att det gamla sättet att organisera försvarsmakten har spelat ut sin roll. Socialdemokraterna vill på grund därav bygga upp ett insatsförsvar som ska vara föränderligt och skrämma bort en tänkbar fiende att angripa.

Centerpartiet ”Grunden för det militära försvarets utveckling skall vara förmågan till väpnad strid”

Centerpartiet påstår att deras säkerhetspolitik har såväl en nationell som en internationell utsträckning. Nationellt ska vi kunna möta militära hot som direkt berör Sverige menar partiet. Partiet vill således även ha möjlighet att förebygga och handha situationer som indirekt kan hota Sveriges fred och självstyre då dessa enligt partiet ändå skulle kunna medföra snabba och allvarliga nedgångar av landets normala funktioner. Internationellt vill partiet i samverkan med andra stater, aktivt verka för fred, minskande av spänningen och för en ökad säkerhet. Den nya säkerhetspolitiska normen måste ta sin utgångspunkt i den militära neutraliteten som har ett starkt folkligt stöd säger partiet. Partiets positiva tankar om den militära alliansfriheten grundar i att den medverkar till att undvika konflikter och spänning i norra Europa, att den ger landet goda möjligheter att utveckla pålitliga förhållanden och samråd för ökad säkerhet och även för att den bidrar till ett öppnare samarbetsklimat i Östersjöregionen vilket underlättar ett politiskt och militärt samarbete med framför allt Ryssland.

Folkpartiet ”Reformera försvaret i riktning mot en smalare men vassare försvarsmakt”

Folkpartiet menar att det inte finns något traditionellt militärt hot i form av formella invasionsföretag mot svensk mark för överskådlig tid. Partiet anser det viktigt för vår säkerhet att verka för ett fritt Baltikum och ett demokratiskt Ryssland. Det säkerhetspolitiska läget gör det möjligt att minska den ekonomiska ramen för det svenska försvaret säger partiet. Folkpartiet är även positiva till att minska arméns storlek då de anser att det skapas utrymme för fullföljd modernisering.

Kristdemokraterna ”Rätten till liv och integritet innefattar även rätten att försvara sig mot angrepp”

Kristdemokraterna anser att krig och konflikter mellan såväl enskilda människor som stater uppstår till följd av människans otillräcklighet. Partiet säger att individens rädsla för det okända, girighet, avund, maktlystnad, inflytande och dylikt, är den betydande anledningen till att konflikter växer och övergår i krigssituationer. Vid konflikter har fredliga metoder, såsom diskussion och förhandling, företräde framför vapenbruk menar partiet. Kristdemokraterna påpekar även att aggression och offensivt krig inte är etiskt försvarbart.

Moderaterna ”Försvaret skall klara dagens hot och förberedas för morgondagens osäkerhet”

Moderaterna är starkt positiva till att Sverige skall föra en aktiv säkerhetspolitik. Partiet menar att detta kräver stöd av ett militärt försvar som är insatsberett, samtidigt som förmågor för en framtida restaurering bevaras och utvecklas. Partiet menar även att den alleuropeiska säkerhetsordningen skall värna friheten och freden genom att omöjliggöra aggression och undertryckande i Europa. För att detta ska bli ett faktum, anser partiet det viktigt att säkerhetsordningen bygger på ländernas solidariska ansvar. Att Sverige bör delta fullt ut i detta arbete är en självklarhet för partiet. Moderaterna arbetat även för ett försvar som måste kunna verka vid osannolika händelseutvecklingar och vilket kan anpassas till förändringar i omvärlden.

Jämförelser i ämnet ”Skola/Utbildning”

De flesta av partierna verkar ha relativt lika övertygelser vad det berör frågan om att höja företrädesvis elevens inflytande och påverkan inom skolan. Majoriteten av partierna är även eniga i frågorna om att låta den enskilda eleven få ökat ansvarstagande och ge denna rätt till att utvecklas efter sina egna färdigheter och kunskaper. En självklarhet är även att samtliga partier arbetar för en skola som effektivt motarbetar segregationer. Emellertid har partierna olika uppfattningar vad det beträffar dagens betygssystem. Det är främst de partier som är lagda åt vänster vilka anser att betygen ska avskaffas helt och hållet då dessa partier är övertygade om att insikt och kunskap inte kan mätas på ett objektivt sätt. Vänsterpartierna menar även att betyg i skolan leder till konkurrens istället för att utveckla kreativitet, samarbete, social kompetens och kritiskt tänkande. Samtidigt menar de mer borgliga partierna att det bästa för eleven vore att få betyg även tidigare än vad det ges idag av den orsaken att det är det allra bästa sättet för eleven, föräldrarna och lärarna att veta vad som fungerar och vad som måste förbättras inom skolan. De flesta borgliga partierna är även ense om att dagens betygsystem är bra på så sätt att det mäter kunskap, men att det måste breddas med fler betygssteg.

Jämförelser i ämnet ”Miljö”

Samtliga partier är överens om att den natur vilken vi ska lämna över till kommande generationer måste vara i gott skick och för att detta ska bli ett faktum är man tvungen att säga ifrån och vidta ingripanden redan i dagsläget. Emellertid har partierna olika uppfattningar om hur själva ingripandet ska gå till väga i denna fråga. Majoriteten av de vänsterliberala partierna anser att västvärldens höga konsumtion måste obstrueras för att tillgångarna ska räcka åt hela jordens befolkning. Ännu en gång ser vi vänsterpartiernas rättvisa politik som försöker skapa en jämn ställning bland jordens befolkning, där alla mer eller mindre har likartade resurser och dylikt. De högerliberala partiernas politik inom miljöfrågan går mer ut på att låta staten fördela det kollektiva miljöansvaret på enskilda indivi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Partiernas åsikt i olika frågor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-02-19]   Partiernas åsikt i olika frågor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1707 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×