Friends ­ en analys av organisationens arbete mot mobbning

2325 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: I dagens samhälle utsätts många för mobbning eller annan kränkande behandling. Som lärare är det viktigt att känna till metoder för att både hantera akut mobbning och för att kunna arbeta förebyggande på ett sätt som fungerar. Syfte: Att undersöka Friends arbete mot mobbning på två olika skolor i Västra Götalandsregionen. Detta genomförs genom bearbetning av fem frågeställningar. Våra frågeställningar är: - Hur arbetar Friends med mobbning? - Hur har Friendsprojektet genomförts på två olika skolor? - Vilka teorier stödjer sig stiftelsen Friends på och vad bygger de sitt arbete mot mobbning på? - Kan skolorna som undersökts skönja några resultat av Friends arbete? - Uppnår Friends sina mål? Finns det delar som Friends behöver utveckla vidare? Metod: Kvalitativ undersökning i form av intervjuer har utförts och sammanlagt sex personer har involverats. Intervjuerna har analyserats enligt ad hoc metoden. För att uppnå syftet har även en litteraturstudie som främst behandlar styrdokumenten, tidigare forskning om mobbning, metoder för att arbeta förebyggande mot mobbning och Friends som stiftelse genomförts. Resultat: Friends arbetar förebyggande mot mobbning med utbildning för personal, elever samt föräldrar. Denna undersöknings resultat tyder på att samarbetet med de undersökta skolorna har genomförts på det sätt Friends förskriver. Problem med regelbundna möten i kompisstödjararbetet kan skönjas. Friends har ingen central, gemensam teoretisk grund utan bygger sitt arbete på flera olika aktuella teorier och styrdokument. Samarbetet med Friends på de undersökta skolorna har löpt under för kort tid för att resultat ska kunna skönjas men andra effekter kan urskiljas. Friends skulle ha stor nytta av att utvärdera sitt a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Friends ­ en analys av organisationens arbete mot mobbning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Friends ­ en analys av organisationens arbete mot mobbning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16411 [2020-10-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×