The redefinition of private import of alcohol : With focus on products purchased on the Internet and the Swedish legislation

1519 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den fria rörligheten av varor utgör en grundstomme inom den Europeiska Unionen, vilken erkänner varor från medlemsstaterna tillträde till den gemensamma marknaden. Sverige hade fram till 1995 fem olika monopol som reglerade importen, exporten, tillverkningen, distributionen och försäljningen av alkohol, men var tvungen som ett led i inträdet till EU att avveckla fyra av dessa. Kvar återstod försäljningsmonopolet, Systembolaget, vilket än idag är strikt reglerat genom begränsat antal butiker och öppet-tider. Systembolaget utgör in viktigt beståndsdel i den svenska alkoholpolitiken, vilken har till syfte att begränsa alkoholen och dess skadeverkningar i Sverige. Ett viktigt mål är också att motverka att alkoholen når ut till ungdomar under 20år, varvid strikta kon-troller av ålder sker vid köp på Systembolaget.På senare tid har det diskuterat huruvida det svenska förbudet mot privat införsel av alkohol skall anses vara förenligt med den fria rörligheten av varor och den uppställda artikel 28 i EG-fördraget. Där stadgas det att inga importrestriktioner skall hindra varor tillträde till den gemensamma marknaden. Det uppställda undantaget i artikel 30 berättigar medlemsstaterna att behålla en sådan restriktion om det kan anses nödvändigt till skyddet för den allmänna hälsan. Kommission har i ett motiverat yttrande upplyst Sve-rige att förevarande förbud utgör en sådan restriktion som avses i artikel 28 och att förutsättningarna att behålla ett sådant förbud inte kan anses uppfyllda. Den svenska regeringen anser att förbudet fyller en viktig funktion genom att begränsa tillgängligheten av alkoholen på den svenska marknaden, samt upplyser att en konsument som önskar importera särskilda produkter kan göra detta genom Systembolaget. Att tillåta konsumenter att importera fritt skulle försvaga det ursprungliga syftet med Systembolaget, vilket är att skydda den allmänna hälsan och minska risken för att alkohol blir tillgänglig för ungdomar.Enligt Alkohollagen kan en person som har fyllt 20 fritt importera alkohol till Sverige under förutsättning att denne reser in med varorna till Sverige och att dessa varor är för hans personliga nyttjande. En föreslagen utvidgning av definitionen privat import kan komma att inkludera varutransporter vilka sker för köparens räkning, ofta kallade distans köp. Detta skiljer sig då nämnvärt från distansförsäljning där säljare står för transporten, och är skyldig att betala punktskatt i destinationslandet för dessa varor. Vid distans köp skall ingen beskattning ske i destinationslandet, under förutsättning att dessa avgifter har betalts i varans ursprungsland.En utvidgning av definition av privat import till att innefatta varutran...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: The redefinition of private import of alcohol : With focus on products purchased on the Internet and the Swedish legislation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   The redefinition of private import of alcohol : With focus on products purchased on the Internet and the Swedish legislation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=16324 [2020-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×