Ungern och Polen innan, under och efter sovjet.

9 röster
13285 visningar
uppladdat: 2003-01-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning och frågeställningar

Ungern och Polen är två länder som ligger ganska centralt i Europa, ganska nära varandra. Båda länderna kommer snart att bli en del av EU:s stora gemenskap. De har båda upplevt sovjetunionens makt och slagit sig fria från den. Jag vill kolla lite närmre på vad som faktiskt skiljer de båda länderna åt, både historiskt sätt och i nutid. Hur har dessa länder påverkats av Sovjetunionen? Hur pass bra har det gått att anpassa dem till marknadsekonomi?

Hur har Polen och Ungern påverkats av Sovjetunionen och hur bra har det gått att anpassa dem till marknadsekonomi?

Metod
Jag ville ha en ganska ordentlig historisk bakgrund till både Ungern och Polens nutid för att lättare kunna fundera ut hur historien påverkat de två olika länderna som de gjort, särskilt hur de blivit påverkade av Sovjetunionen som är en stor del av båda ländernas historia. Där har jag till stor del använt Nationalencyklopedin för att få tag på bra och pålitlig historia som är lite äldre. Men för att hitta färskare källor som beskriver den senaste tiden har jag sökt på olika internetkällor för att få svaret. De jag fann handlade ofta om andra gamla öststater men jag sorterade ut de som handlade om just Ungern och Polen.

Ungern och polen innan Sovjetunionen
Ungern var ganska väl utvecklade i liberal anda under tiden då tillhörde koalitionen Österrike-Ungern. Utrikeshandeln och finanspolitiken sköttes av länderna tillsammans men de hade trots allt en ganska hög grad av självständighet och de styrde själva över sin tvåkammarriksdag.
Men Österrike-Ungern stod på fel sida av första världskriget och det gav stora konsekvenser för Ungern. För det första så upplöstes pakten med Österrike och dessutom så blev Ungern av med andra stora landområden till bl.a. Tjeckoslovakien. De blev av med 2/3 delar av landet och 3/5 delar av befolkningen. I gengäld så bestod nu Ungerns befolkning av 90 % ungrare och landet var ganska homogent vilket bidrog till sammanhållningen.

Ungern fick efter de ett antal auktoritära ledare t.ex. István Bethlen (1921-32). Det fanns rösträtt men den var starkt begränsad.

Under 1930 talet hade Ungern väldigt nära kontakt med Tyskland och det var därför de stod på Tysklands sida under andra världskriget. När Tyskland förlorade så försvann tyskarna ur Ungern. Ungern förlorade återigen de områden de vunnit via Tyskland och var ett ganska litet land. Men de återinfördes en provisorisk regering med ett antal partier, år 1944 22 December. De hade erfarenheter av detta från Österrike-Ungern perioden så de gick ganska bra. 1 oktober 1945 hölls de första fria valen. Men det höll bara i 4 år innan Sovjetunionen tog över och gjorde Ungern till en folkrepublik och hamnade under Sovjetunionens makt.
(Nationalencyklopedin Ämne: Ungern)
Polens historia var annorlunda. De var ett mycket splittrat land i början av första världskriget. Några grupper stötte tyskarna som invaderade landet, andra grupper stötte Ryssland och en tredje gruppen vände sig till västvärlden. Trots detta så bildades den polska republiken 11 november 1918. Men de fanns problem, ekonomin var outvecklad, landet var överbefolkat och det var stora klyftor mellan de fattiga och rika. Polen hade heller ingen erfarenhet av att bygga upp en stat så som Ungern hade. De politiska systemet blev alltså ostabilt. 1926 fick Polen en diktator och landet gick in i fattigare tider. Diktatorn hade full makt men hade även stöd av militären. Men under 1930 talet tog militären över landet som fortsatte vara utan demokrati. När andra världskriget bröt ut var Polen så svaga att de inte kunde göra något åt att deras land blev invaderat och delat mellan Ryssland och Tyskland. Polens befolkning blev verkligt illa åtgånget under andra världskriget och både judar och andra polacker strök med i mängder. Polen gick direkt från tysk styrning till Rysk och fick aldrig någon mellanperiod av självbestämmande. De gjorde att de knappt hade någon erfarenhet av att styra ett eget land och det gjorde att de hade mindre chans att säga ifrån. (Nationalencyklopedin Ämne: Polen)


Ungern och Polen under Sovjetunionen

Under Kommunismen så förekom styrda val både i Ungern och polen. De fanns bara ett parti att rösta på och det var de kommunistiska. Rösträtten var obligatorisk. Sovjet bestämde hur folkets kultur skulle se ut, vad de lyssnade på för radiostation och vilka språk de skulle läsa i skolan(ryska). Sovjet satte in sin egen säkerhetspolis för att kontrollera invånarna, angiveri var väldigt utbrett. Sovjetunionen utrikes och handelspolitiken och införde planekonomi i både Ungern och Polen och i de övriga Öststaterna också. Både i Ungern och Polen flydde folk i massor.

T.ex. i Ungern blev 600 000 krigsfångar bortförda, 200 000 överlevde aldrig av dessa. Terror, våld och mord var en vanlig företeelse i både Ungern och Polen. Efter Stahlins död så minskade förtrycket en aning. 1956 blev Imre Nagy Ungerns nya statsminister och han förespråkade en hel del marknadsekonomiskt vänliga reformer. Han var för en flerpartiregering och ville gå ut ur warszawa-pakten så att Ungern kunde bli alliansfritt.

Detta kunde inte Sovjet tåla utan de skickade trupper till Ungern, Nagy bad om hjälp från FN men fick ingen. Ungarna stod på Nagys sida och startade flera upplopp i Ungern, t.ex. fällde de en stor Stalin staty i Budapest. Men upproren(som kom att kallas Ungern-upproret) slogs ned och Imre Nagy avsattes för att senare bli avrättad. Kommunisterna ersatte honom med en kommunistvänlig ledare (János Kádár) som var trogen Sovjet genom att bl.a. avrätta 2000 st. motståndare och fängsla 25 000 st.

I Polen blev aldrig jordbruket lika kollektiviserat som på andra ställen t.ex. Ungern. Två polska ledare vid namn Wladyslaw Gomulka (1956-70) och Edward Gierek (1970-80) försökte vinna polackernas förtroende genom att bl.a. Stoppa kollektiviseringen av jordbruket, det var något speciellt för Polen. De försökte också göra andra eftergifter för att få polackerna på sin sida men de gick inte så bra p.g.a. två anledningar. De ena berodde på att polackerna till hög grad var väldigt religiösa och när en polsk påve (Johannes Paulus den andre) blev utsedd så stärktes nationalismen flera snäpp i Polen och även viljan att bli av med Sovjet. Det andra problemet som kommunisterna mötte i Polen var arbetarna. De hade började organisera sig sitt strävande efter materiella och andra slags krav. Det utbröt flera strejker som ledde till de första delvis fria valet 1988. Detta ledde till att 1989 hade Polen sin första icke-kommunistiska regering på evigheter. 1990 upplöstes kommunistpartiet och Sovjets inblandning i Polens affärer var över.

I Ungern styrde János Kádár ända in till 1988. Efter att han gjort av sig med sina politiska motståndare så började han införa en mer marknadsinriktad styrning med fria priser mm. Ungern fick större utrymme än Polen att göra reformer i landet. Kádár fick avgå maj 1988, kommunismen avskaffades ett år senare och år 1990 hade Ungern de första fria valet.
(Nationalencyklopedin Ämne: Ungern, Polen)
http://www.contra.nu/aldre15.html#anchorfraga150


Ungern och Polen efter Sovjetunionen

Ungern var de som började genomföra reformer för att kunna ta del av marknadsekonomin. Denna process hade som sagt redan börjat innan kommunismen krossades i Sovjet. Polen kom först på tredje plats med att börja införa de förändringar som krävdes. De lyckades sopa bort de stora statliga företagen och fler småföretag fick en chans. Enligt en artikel på internet (15 augusti 1999) så finns det en stor spricka mellan västvärldens marknadsekonomi och de Östeuropeiska länderna så som Ungern och Polen, men han menar också att denna spricka kommer växa igen även om det kommer att ta tid. Han menar att det funnits äldre människor att fråga om råd inför hur man ska bygga upp ett demokratiskt land med marknadsekonomi. "Ett exempel: När Budapest-börsen skulle öppnas igen efter att ha varit stängd i 45 år så var det faktiskt en av den gamla börsens medarbetare, den som då var yngst, som kunde rycka in och hjälpa till vid nystarten." http://www.contra.nu/aldre11.html#anchorfraga109

Men jag anser att här finns det olikheter mellan Ungern och Polen eftersom Ungern både haft flera tillfällen av demokrati tidigare och alltså mer erfarenhet än Polen. Dessutom så hade Ungern demokrati ett kort tag mellan andra världskriget och Sovjetunionens övertag så deras erfarenheter ligger närmare i tiden. Ungern har dessutom infört marknadsekonomi tidigare än Polen så de har lite försprång i tid också.

Om artikeln stämmer så behöver länder som Ungern och Polen bara lite tid att utbilda nästa generation som lättare kan ta över efter de människor som vuxit upp inom planekonomi och övervakning.

Åsa W Karlsson beskriver i Marxismen Idag nr 16 (maj 2000) hur läget ser ut i dagens Ungern och Polen. Hon anser att allting försämrats efter att kommunismen fallit.
"I en ny rapport från UNICEF, Women in Transition (september 1999) redovisas hur majoriteten av regionens kvinnor och deras familjer fått drastiskt försämrade liv. I rapporten konstateras att sociala frågor inte fått mycket uppmärksamhet jämfört med ekonomiska problem i ”övergången”." http://www.socialisterna.org/mi/arkiv/mi16/kvinnor_efter_muren.html

Under kommunismen så hade folk i alla fall rätt till arbete och sjukvård, pension, dagisplatser, socialförsäkring och liknande. När man privatiserade allting så snabbt så tror jag att det finns chans att man på vissa ställen sålde delar av staten som kanske inte borde vara privata. Jag vet t.ex. att i Ungern måste man köpa lägenheter, de är praktiskt taget omöjligt att hyra. Samtidigt så är äldrevården närmare obefintlig. Så många ungdomar hjälper till att ta hand om någon gammal människa så de kan ta över dennes lägenhet när den dör. Med andra ord så är de sociala skyddsnätet väldigt outvecklat. Jag tror att det och ena sidan kan bero på att de gått så pass kort tid sen Sovjet drog sig från dessa länder att de inte hunnit bygga upp något ordentligt. Men och andra sidan kanske dessa länder också är rädda för en alltför statligt ägd offentlig sektor. De föredrar att sälja ut alla delar till de som vill köpa.

Åsa W Karlsson beskriver också hur kvinnorna fick dra dubbla lass under sovjet. Att de både ofta jobbade heltid och hade barn och familj att ta hand om. Karlsson menar att det inte förändrats sedan marknadsekonomin införts.
Jag tror att det kanske är svårt att förändra maktstrukturen när länderna befunnit sig i så mycket större problem. De har dragit på sig alla de fulaste delarna av kapitalismen. T.ex. utnyttjande av arbetskraften. Staten har inte vuxit sig så stark och då passar företagen på att ge ut sämre arbetsvilkor och lägre löner till kvinnor mm.

Både i Ungern och i Polen är arbetslösheten ett stort problem, särskilt hos utsatta grupper och även kvinnor.
"UNICEF-rapporten konstaterar att kvinnor med barn är de största förlorarna i övergången till marknadsekonomi. Var tredje arbete för kvinnor i Ungern har försvunnit, 900 000 jobb sedan 1989!" http://www.socialisterna.org/mi/arkiv/mi16/kvinnor_efter_muren.html
Kvinnor blir sexuell trakasserade både i arbetsmarknaden och skolvärlden. Detta tror jag också har med att lagarna kring sexuella trakasserier och våldtäkt och liknande inte är särskilt väl utvecklade. De har helt enkelt inte ansetts vara tillräckligt viktigt.

I Ungern har 14 % av barnen inga föräldrar som jobbar. I ett land där sjukhus, dagis och liknande måste betalas är detta inte alls bra. Både i Ungern och Polen har klyftorna mellan de fattiga och rika ökat. Många unga kvinnor måste lämna ifrån sig sina barn direkt på BB.
Våld mot kvinnor är också vanligt i båda länderna. 60 % av skilsmässorna i polen beror antingen på att mannen slår sin hustru eller dricker och super.

I Ungern ligger självmorden på en frekvens som är högst i världen, och Polen ligger inte långt efter. Sjukdomar som Aids har ökat otroligt mycket. Handel med kvinnor är också ett problem för de två länderna. De lockas utomlands med löfte om ett bra jobb. Sedan tvingas de in i prostitution. Kvinnorna smugglas ofta från de östra delarna av Östeuropa via Ungern och Polen där de hämtar upp fler kvinnor. De flesta av dem är under 18 år och anser sig tvungna att flytta ofta p.g.a. fattigdom.
Marxismen Idag nr 16 (maj 2000)
http://www.socialisterna.org/mi/arkiv/mi16/kvinnor_efter_muren.html

Enligt EU kommissionen har Polen stora problem med kriser i jordbruket. Detta kan de bli tvungna att rätta till om de ska klara sig som framtida EU land. Kriser som bildats i Ryssland har spridits sig dit och regeringen har svårt att ta kontroll överhuvudtaget. Bönderna har gjort uppror vilket gjort det hela ännu mer svårstyrligt. EU kräver en plan över polska jordbrukets framtid som handlar om hur Polen ska bygga upp jordbruket så det fungerar mer harmoniskt.

EU kommissionen anser däremot att Ungern har gått längre i utvecklingen och har ett ganska balanserat jordbruk. Men de har inte tagit fram någon plan för uppbyggnaden av landsbygden vilket bekymrar kommissionen. Båda länderna har alltså en del kvar innan de är riktiga EU medlemmar. Men Ungern ligger lite bättre till när det gäller dessa åtgärder.
http://www.lrf.se/npol/ip/ip9932.htm

Diskussion
Hur har Polen och Ungern påverkats av Sovjetunionen och hur bra har det gått att anpassa dem till marknadsekonomi?

I diskussionen återvänder jag till min frågeställning. Jag har dragit slutsatsen att Polen tagit mycket mer skada av Sovjetunionen än Ungern gjorde. Detta av olika anledningar. Polen har en mer blandad befolkning än Ungern även om Ungern givetvis vid vissa tillfällen också varit blandning av olika folkgrupper.

Polen tog också mycket mer skada än Ungern under de två världskrigen. Landet blev intaget båda gångerna medan Ungern snarare var med lite som en allierad. Det kan ha gjort Polen till ett mycket krigsskadat land som inte har särskilt mycket erfarenhet av demokrati och marknadsekonomi att räkna med. Ungern har däremot vid flera tillfällen haft både de ena och de andra. Sovjetunionen kunde alltså göra mer skada i Polen än den kunde i Ungern tror jag. Polackerna hade inte så mycket att sätta emot och Sovjet tog över landet direkt efter Tyskland.

Ungern lyckades få fram mer reformvänliga politiker t.ex. Nagy. Jag tror att det berodde på att Ungern hade ett mer politiskt gynnsamt klimat för utstickare från den strikta kommunistiska banan. Trots den Ungerska revolten som slogs ned så började marknadsreformen mycket tidigare än i Polen. Hur har dessa två länder påverkats av Sovjetunionen? Jag anser att de har drabbats ganska likartat. Trots att Ungern har lite förspräng så har de båda länderna legat under diktatur i c:a 40 år och det är inte svårt att fatta hur något sånt kan sätta djupa spår. Båda länderna var tvungna att bygga upp grundlagarna, regering och riksdag och sätta regler för den framväxande marknaden. Då tror jag att det stämmer att annat har fått stå åt sidan som omsorg för människor som behöver hjälp. Fattiga, unga och kvin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ungern och Polen innan, under och efter sovjet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-03]   Ungern och Polen innan, under och efter sovjet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1500 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×