Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB

2433 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I denna studie undersöks möjligheten att ersätta en del av oljeförbrukningen på LULEKRAFT AB med naturgas. LULEKRAFT AB är ett kraftvärmeverk i storleksordningen 350 MW bränsle och 100 MW elkraft och 200 MW värme ut. Producerad elkraft säljs till närliggande SSAB och producerat hetvatten distribueras via ett fjärrvärmesystem. Som primärbränsle används en blandgas bestående av processgaser från SSAB:s metallurgiska enhet. Vid lågt värmevärde eller brist på blandgas, vid perioder av hög last samt vid uppstart av anläggningen används olja. Tanken är att ett norskt företag ska leverera Liquefied Natural Gas (LNG) samt investera och upprätta en LNG-terminal med tillhörande förångare på plats. Ett effektintervall från 0 -50 MW naturgas har ansetts som rimligt då transport och lagring av större mängder skapar både logistiska och ekonomiska problem. De flesta processparametrar loggas och lagras av ett internt processystem. Därmed kunde oljeförbrukningen under ett år (1 september 2006-31 augusti 2007) bestämmas till 62,8 GWh. Den förbrukning som ligger i intervallet 0-50 MW och potentiellt kan ersättas med naturgas uppgår till ca 35 GWh. En förbränningsteknisk utredning är genomförd för att avgöra om en konvertering påverkar värmeöverföring i panna och övrig utrusning. Totalt bränsle in är vid normal drift omkring 300 MW, att då ersätta 50 MW olja med 50 MW naturgas påverkar inte komposition på rökgasen nämnvärt. Då även luft- och rökgasmängder är tämligen oförändrade antas värmeöverföringen i pannan vara lika efter en konvertering. Oförändrade luft- och rökgasflöden innebär även att ingen ombyggnad av luft- och rökgassystem krävs vid en konvertering. Naturgas ger många miljörelaterade vinster jämfört med olja. Utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och stoft/partiklar är alla mindre eller mycket mindre. Detta innebär besparingar för LULEKRAFT AB på ca 686 000 SEK årligen då företaget betalar kväveoxidskatt samt handlar med utsläppsrätter på koldioxid. Idag förbrukas mer olja än nödvändigt p.g.a. dålig reglerbarhet. Gas har generellt bättre reglerbarhet, bränslekostnaderna skulle därmed kunna reduceras med ca 369 000 SEK vid en konvertering. Den totala investeringskostnaden uppgår till ca 6,56 MSEK. Med en avskrivningstid på tre år blir den årliga avskrivningskostnaden ca 2,19 MSEK vilket med besparingar på 686 000 SEK och 369 000 SEK för utsläpp respektive bränsle ger ett årligt resultat på drygt 1,13 MSEK. Vid ett lägre inköpspris på naturgasen än oljan skulle investeringen kunna bli lönsam. Enligt beräkningar krävs att naturgaspriset är 32,4 SEK/MWh lägre, vilket med ett oljepris på 340 SEK/MWh ger att naturgaspriset inte får överskrida 307,6 SEK/MWh. En känslighetsanalys är genomförd som visar att investeringskostnaden har störst påverkan på naturgasens högsta pris följt av mängden ol...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Konvertering från olja till naturgas vid Lulekraft AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13711 [2021-01-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×