Mesopotamien

34 röster
50281 visningar
uppladdat: 2002-11-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INLEDNING

Mesopotamien var ett område som låg i Främre Orienten, mellan floderna Eufrat och Tigris. Landskapet är känt som ett av världens äldsta kulturområden och var på den tid det begav sig centrum i sumerernas, assyriernas och babyloniernas tillvaro. Den mesopotamiska kulturen var en utspridd statscivilisation där jordbruk och handel var de främsta näringsområdena. Här ägnade man sig även mycket åt matematik och astronomi, t.ex det så kallade sexigesimalsystemet. Sumenien gav kulturimpulser till Semitiska ökenstammar och bidrog till Egyptens högkultur. Sumererna idkade handel redan för 5000 år sedan och för ungefär 4500 år sedan införde dom sociala reformer, t.ex: prästernas inkomster skars ner medan änkor och föräldralösa fick skydd. Assyrien var en annan av stormakterna i Mesopotamien och de hade sitt centrum runt floden Tigris. Det assyrierna är mest omtalade för är framförallt deras skickliga, ibland makabra, krigskonst och deras otroliga belägringsmetoder. I avsnittet om Babylon kommer ni att få läsa om Hammurabi, en utav det babylonska rikets mest kända kungar. Han skrev ner lagar och straff och är en utav de första som gjorde det. Ni kommer även att få lite information om deras kunskaper om astronomi.


SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med den här rapporten var att först och främst ta reda på vad detta var för sorts kultur och vad som var typiskt för just denna.
Ingen av oss hade varken hört talas om, eller kunde någonting om Mesopotamien och det var mycket därför vi alla valde att ta just denna kultur.
De frågeställningar vi först och främst har försökt hitta svar på är följande:

· Varför utvecklades en högkultur just i detta område ?
Vilka förutsättningar fanns ?
· Var är utmärkande för denna högkultur ? Varför ?
· Vad händer med denna högkultur ? När och varför gick den under ?
· Att jämföra den första tiden för denna högkultur med tiden för Jesu födelse, eller strax före. Vad har förändrats (verkan, konsekvens) och varför har förändringen skett (orsak) ?


SU´MER

Sumererna slog sig ner på det bördiga landet mellan floderna Eufrat och Tigris i södra Mesopotamien runt år 3 500 f.Kr. Där kom de att börja bygga städer och bruka jorden.
Tack vare den regelbundna och rika nederbörden i området samt idérikedom som t.ex. konstbevattning så blomstrade Su´mer. Slavar byggde kanaler vilka sedan vaktades av statliga tjänstemän om kanalen var stor och av bönder om den var liten, så att de inte skulle täppas till av det fruktbara slammet som floderna förde med sig. Från kanalerna drogs sedan fåror upp för att bevattna åkrar och trädgårdar.

Eftersom regionen i stort sett saknade förutsättningar för något annat än jordbruk och lantbruk så blev de rika skördarnas överskott en viktig handelsvara. Redan 3000 f.Kr hade de kontakt med Syrien, Anatolien och Iran där de bytte till sig sådant som de själva saknade såsom metall, sten och trä. Handeln resulterade i att dom kunde göra bättre verktyg, vapen och skulpturer, detta ledde i sin tur till att de kunde utveckla och utöka olika hantverk. Genom handeln kom sumererna att ge kulturimpulser till semitiska ökenstammar och bidrog till uppkomsten av Egypten. Sumerernas tempelförvaltning behövde bokföra handeln och administrationen och detta ledde till uppfinning av först bildspråket och sedan kilskriften -abstrakta tecken som ristas in i mjuk lera med grifflar, stämpel sigillen ersattes med rullsigill -ett ämbetssigill som användes till att försegla förrådskärlen i tempelområdet. Kilskriften resulterade sedermera till att kulturens grundläggande samhällsmönster skapades, teknologi och litteratur.

I det unga Su´mer spelade templen en stor roll eftersom stadens politiska, religiösa och ekonomiska centrum fanns där, men under den tidiga dynastiska tiden (2 800 f.Kr – 2 500 f.Kr) så övergavs statssocialismen och den politiska makten framträdde vid sidan av den religiösa, vilket gjorde att stadsmurar uppfördes. Su´mer var nu uppbyggt av olika stadsstater, varje stad en egen stat och det förekom ofta stridigheter mellan städerna. Under 1:a dynastin (2 500 f.Kr – 2360 f.Kr) infördes sociala reformer i Su´mer och prästernas inkomster skars ner medan änkor och föräldralösa fick skydd, det missnöjda prästskapet hjälpte Lugalzaggesi ”ländernas konung” att först erövra staden Lagasj och sedan städerna Ur, Uruk, Larsa, Kisj och Nippur, för att sedan tränga fram i Medelhavet. Lugalzaggesi, su´mers siste härskare, förlorade riket till erövrarna Akkad vilkas kastspjut, pil och båge gav dem större rörlighet och överlägsenhet gentemot sumerernas tunga ”fallang” med lansar och mäktiga sköldar.

Under den 2:a dynastin (2350 f.Kr – 2 300 f.Kr) grundade Akkadernas härskare Sargon,”gudakonungen”, en stor centraliserad stat och byggde upp en ny huvudstad. Efter Sargons bortgång utbröt ett uppror men hans sonson Naramsin, ”Guden från Akkad”, återställde rikets makt. Efter hans död förföll dock riket och kom 2 150 f.Kr – 2050 f.Kr under de Iranska gutéernas främlingsvälde. Gutéerna fördrevs sedan av Utuchengal från Uruk. Under 3:e dynastin (2 050 f.Kr – 1950 f.Kr) förenas än en gång sumerer och akkader till ett rike. Efter den 3:e dynastin övertogs Su´mer av Babylonien.Runt 1100 f.Kr. var det under en 500-årsperiod som Babylon var
omväxlande babyloniskt och assyriskt. De olika rikena erövrade varandraASSYRIEN

Assyrien var en av de största stormakterna i främre Asien, namnet kommer ifrån deras huvudstad (senare blev huvudstaden Nineve) och även ifrån deras statsgud Assur.
2000 f.Kr fram till 612 f.Kr så hade Assyrien sitt centrum runt floden Tigris i norra delen av Mesopotamien, det nordliga området i dagens Irak.
Assyrien var mindre bördigt än både Sumer och Babylonien och när Assyriens befolkning ökade, så ökade också behovet av ny mark. Detta ledde till att Assyrien försökte vidga sina gränser, men de slogs alltid tillbaka av sina mäktiga grannar bla. hettiter och babylonier.
Enda chansen för assyrierna att överleva var att bli ett krigarfolk och framöver blev det obligatorisk värnplikt för alla män. Detta lönade sig i längden, de skapade både ett stort rike samt att de blev mästare i krigets konst och vetenskap.

Assyrierna var kända för sina mäktiga belägringsmetoder, samt för sin användning av snabba stridsvagnar som de sköt sina pilar ifrån.
När assyrierna intagit en stad så visade de alltid stor aktning för motståndarnas kultur.
De bevarade alltid fiendens bibliotek och de lärdomar man fann där översatte assyriska skrivare till det assyriska språket. Det mest omtalade biblioteket var kung Assurbanipals, det var nämligen indelat i olika kategorier såsom astronomi, medicin, matematik, historia och religion. De äldsta texterna från det assyriska området kommer framför allt från staden Assur och dessa skrevs med kilskrift på lertavlor och annat hållbart material, vilket resulterade i att vi har fler texter bevarade härifrån än från andra äldre kulturer.
Assyrierna var också de som skapade ett vägnät för hela riket med vakter och skjutsstationer.

Kungen ägde all makt Assyrien. Själva assyrierna utgjorde dock bara en bråkdel av imperiets innevånare, de var mycket beroende av utländsk arbetskraft och detta gjorde att en stor del av arme´n och staben var utländsk. Ofantliga mängder krigsfångar och landsförvisade infördes till Assyrien som arbetskraft.

Till en början så expanderade Assyrien, men sedan kom en längre tid där de låg i underläge, först under Babylonien och sedan under Mitanniriket. Runt 1300 gick dock Mitanniriket under och då kom Assyrien på fötter igen och fick tillbaka sin självkänsla. Detta ledde till en ny expansionsperiod och assyriska krigshärar skickades till Medelhavet, Israel, Mindre Asien, Armenien och Syrien. De mer permanent erövrade platserna blev till provinser under ledning av assyriska stormän.
När Tiglatpileser III (745-727) fick makten så lade han grunden för ett mer systematiskt imperiebyggande och till slut var Assyrien Främre Asiens obestridda stormakt med en så stor makt att det förebådade perserriket.
712 så blev Sargon II kung (samtida med Israels undergång) och han ödelade Urarturiket vilket gjorde att många av de mediska furstarna blev skatteskyldiga.
Sargons son Sanherib tillintetgjorde Babylon eftersom han blev irriterad över deras ständiga uppror mot Assyrierna och han erövrade även fästningen Lachich (i Judéen) i ett känt slag år 701 eftersom han skulle göra om den till bas för attacken mot Jerusalem. Väl i Jerusalem så besegrades dock Assyriens här.
Essarhaddon (680-668) erövrade Egypten och hans efterföljande Assurbanipal blev Assyriens sista stora slagskämpe då Elam erövrades.
Efter att Assurbanipal dött förenade sig Medien och Babylonien och kunde tillsammans dra nytta av inre stridigheter samt misstrodda kungar i Assyrien och Assyriens makt föll samman totalt. 614 attackerades Assur, 612 Nineve och år 609 f.Kr upphörde den assyriska staten att existera.
BABYLONIEN

Babyloniernas civilisation utvecklades omkring år 2000 f.Kr. Det hela började med att ett semitiskt nomadfolk tog över stora områden i Mesopotamien. Staden Babylon blev medelpunkten och huvudstaden i riket och blev ett viktigt handelscentrum. Staden var även ett religiöst centrum och där byggdes många storslagna tempel.

En utav rikets mest kända kungar var Hammurabi. Han samlade flera områden till ett stort rike och ökade Babylons välstånd och makt. Hammurabis berömmelse bygger främst på den lagsamling han grundade. Han lät sina lagar huggas in i en stele, en pelare av sten och stenen visar Hammurabi stående framför rättvisans gud, Shamash. Under bilden finns lagtexten inhuggen i kilskrift. Reglerna i hans lagar var klara för hur människor skall uppträda mot varandra. Straffen var ofta stränga och vedergällningsprincipen tillämpades. Dessa texter är även nedskrivna i bibeln i andra till tredje mosebok. Själva stenen finns bevarad på ett museum i Paris och räknas till den äldsta lagsamlingen i världen.

Babylonierna var mycket intresserade av astronomi, de trodde att planeterna i himlen var gudaväsen. De trodde att om man kunde förutse deras rörelser så skulle man få kunskap om människors öden. Denna lära kallas även idag fortfarande för astrologi. Babylonierna lade även grunden för den vetenskapliga läran astronomi. Lertavlor som de förde protokoll över planeten Venus vandring finns fortfarande kvar.
De kunde också förutse och beräkna mån- och solförmörkelser.
Deras intresse av astronomi ledde i sin tur till att de blev framstående matematiker. Förutom det gamla tiotalsystemet grundat på handens fingrar hade de ett system baserat på talet 60. Detta använder vi oss fortfarande av idag på våran urtavla med 60 minuter.
Varje minut delade de in i 60 sekunder.
De namngav även dagarna och använde sin tidsräkning i veckor. Det baserade de på "De sju vandrande himlaljusen" vilka är solen, månen och de fem planeter de då kände till. Dagarna i veckan fick namn efter himlakropparna. Söndag = solens dag och måndag = månens dag, använder vi oss fortfarande av idag.

År 587 f.Kr invaderar Babylonierna Jerusalem, förstör tempel och tar tusentals judar tillfånga.
De tvingades att flytta till Babylon. Judarna fick dock behålla sin religion och sitt sätt att leva.

Efter Hammurabis tid kom Nebukadnezar att härska över Babylon. Han erövrade mer mark och gav staden mer välstånd. Sta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mesopotamien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-07-13

  Du borde gå och snacka med nån

 • Inactive member 2005-10-13

  Hej!..Jag ville bara säga att

 • Inactive member 2007-02-28

  det var ett jätte bra fint arb

 • Inactive member 2007-08-30

  snyggt arbete

 • Inactive member 2007-08-30

  msn?

 • Inactive member 2008-10-07

  mycket bra

 • Inactive member 2009-09-25

  fakta rikt

 • Inactive member 2011-05-11

  ingen klar slutsats eller analys

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-29]   Mesopotamien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1313 [2019-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×