Kommunikation av antidorgbudskap - en kartläggning

1419 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Idag används skattepengar för att finansiera kartläggandet av ungdomars olika typer av missbruk. I många undersökningar, bland annat återkommande statistik från Socialstyrelsen och CAN (Centralorganisationen för Alkohol- och Narkotikaupplysning), beskrivs ungdomars drogkonsumtion. Vad som däremot saknas är någon som tar ansvar för hur antidrogbudskap bör utformas om den på ett så effektivt sätt som möjligt ska kunna ändra ungdomars attityder och minska experimentlustan med droger. Frågeställningar: Hur sker kommunikationen av antidrogbudskap till ungdomar idag? Hur uppfattas kommunikationen och budskapen av den tilltänkta målgruppen? Syfte: Syftet med vår uppsats är att kartlägga i vilken utsträckning antidrogbudskap kommuniceras till ungdomar men också hur denna kommunikation ser ut. Vi ska även kartlägga ungdomars attityder och tankar kring de olika kommunikationsformerna och budskapen som förmedlas om riskerna med experimenterande och missbruk av narkotika. Detta analyseras därefter utifrån ett kommunikationsperspektiv. Avgränsningar: Vi valde att begränsa oss till att undersöka gymnasieungdomars attityd i Stockholms innerstad. Detta eftersom målpopulationen ungdomar generellt skulle innebära ett allt för stort arbete. Det fanns dock två skäl till att vi valde just populationen innerstadsungdomar. För det första utgår vi från att tillgängligheten och användandet av narkotika är högre i innerstaden (detta har vi fått indikationer på genom vår förstudie) och för det andra är innerstaden som begrepp är en tydlig geografisk avgränsning (området inom tullarna). Tillvägagångssätt: För att kartlägga vilka organisationer som kommunicerar antidrogbudskap till ungdomar använde vi både primär- och sekundärdata. Insamlingen av data och våra analyser har till stor del skett parallellt. Detta eftersom det inte har funnits tillräckligt med material att tillgå sedan tidigare i ämnet och att varje nytt steg i processen av vår uppsats bygger på förståelse från den förra. Resultat: I dagsläget kan vi utifrån vår enkät och våra personliga intervjuer konstatera att cirka 40 % av våra respondenter inte får några antidrogbudskap alls trots att det finns flera potentiella kommunikationskanaler för att nå dessa ungdomar. Myndigheterna tycks inte heller ha någon plan för hur man ska nå dessa gymnasieungdomar. Antidrogb...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kommunikation av antidorgbudskap - en kartläggning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Kommunikation av antidorgbudskap - en kartläggning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12611 [2020-04-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×