Naturens Värde arbete i Bi/Re

6404 visningar
uppladdat: 2000-08-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehåll


Sammanfattning……………….Sid. 3
Artikel 1………………………..Sid. 4-5
Artikel 2………………………..Sid. 6-7
Artikel 3………………………..Sid. 8-10
Inledning……………………….Sid. 11
Arbetsrapport…………………..Sid. 12-14


Bi/Re
I detta häfte har vi försökt att samla en del av de viktigaste normer, som vi har fått fram genom att studera några religioner. De ämnen vi kommer att ta upp avhandlar genmanipulation, konsumtion och makt.
Vi har valt dessa ämnen därför att vi tycker att de aktuella i dagens civilisation. Övergripande artiklar stöds med underartiklar.

Vi har noga gått igenom artiklarna och tittat på dom genom olika religioners synvinklar, men även ur ett rent biologiskt perspektiv och skrivit dem därefter. Efter artiklarna och underartiklarna så finns det kommentarer som argumenterar för/emot och korta förklaringar av dessa artiklar, underartiklar.


Kommentarer:

§ 1. Människan har sedan den industriella revolutionen skapat och bara skapat för själva skapandets skull. Man har strävat efter ett överflöd, en lyx och inte minst makt. Naturen runt om oss, jorden, glöms lätt bort i dessa allt för själviska visioner. Människan måste inse att hon inte bara kan ta och ta, utan måste också ge, annars kommer det snart att inte finnas nåt att ta av. Naturen har dragit sig tillbaka och kommer snart att bli till intet, om inget görs. Man får inte glömma att det är Naturen som sätter ramarna för livet, inte Människan. För att bygga upp ett fungerande kretslopp, där människan är en del av naturen och inte tvärt om, krävs ett enormt ansvarstagande. Det handlar om den enskilda människan och hennes överlevnad. Naturen måste räddas för att kunna trygga människans och allt annat livs, framtid här på denna planet, Jorden.

§ 2. Sedan länge har människan vetat att mycket här på jorden är begränsat. Trots det fortsätter vi att bygga bilar som drivs med bensin, kraftverk som drivs med kol eller olja. Vi måste våga satsa, lägga ner kraft på att skapa något som i det långa loppet är gångbart. Om man bara vågade att satsa skulle det kunna ge ett mångdubbelt utslag. Istället för att tömma hav på fisk, skulle man kunna plantera fisk som sedan skulle kunna föröka sig och mätta många människor. Det är dock viktigt att komma ihåg, att det är inte bara för vår egen skull vi måste ändra vår konsumtionstakt. Det är också viktigt att komma ihåg alla de djur och växter som fått lida under människans våld och tanklöshet. Vi människor kan satsa pengar på aktier, i hopp om att så småningom ge en hög avkastning. Om vi istället kunde satsa mer på miljön, ja tänk så mycket bättre allt skulle vara då.

§ 3. Människan har en stor förmåga att värdera saker och ting. Detta inkluderar även levande varelser, både oss människor samt de djur som finns i vår omgivning. Djur som är till nytta för människan, har värderats högt samtidigt som de mindre lönsamma satts åt sidan och glömts bort. Dessa djur som av människan ses som värdefulla, kan vänta sig ett liv i fångenskap i en miljö som är långt ifrån den naturliga. Djuren måste ses som levande varelser och behandlas därefter. Man måste förstå att allt liv har känslor, känner smärta och kärlek. I längden kommer denna behandling slå tillbaka mot människan, på ett eller annat sett.


Kommentarer:

§ 1. Emot:
Enligt kristendomen och Islams heliga texter är människan skapad att styra över jorden och dess invånare. Ett samhälle behöver en styrande faktor för att fungera. Om man tar sig en titt runt om i världen så kan man tydligt se att det finns en starkare individ som styr. Så som i djurriket och även hos människorna.

För:
Men eftersom alla är lika värda människor så som djuren. Vad gör dom mindre värda än oss. Vad ger människan rätt att bestämma vilka arter som får leva eller inte. Bara för att människan är den intelligentaste varelsen betyder det ju inte att vi har rätt att styra jorden. Vi får gärna gå in och reglera där det behövs men inte på ett sådant sätt att det rubbar världsbalansen .
Ett samhälle behöver självklart en ledande faktor. Men bara för att man styr över en viss ras behöver man ju inte sträva efter att styra alla raser. Vad ger människan rätt att bestämma vilka arter som får leva eller inte.

§ 2. Emot:
Men då skulle man ju aldrig kunna ha några husdjur eller några zoo´n.

För:
Vilken rätt har vi att hålla dem i fångenskap för att ha någon att titta på eller ha som sällskap. Vad vi däremot kan ha är djurreservat där vi kan låta utrotningshotade och sällsynta djur få en fristad och förhindra att dom blir utrotade. Vi bör även kunna ha dem i fångenskap för matsyfte t.ex. bondgårdar.

§ 3. Emot:
Men vi måste ju kunna bygga våra motorvägar så vi kan förflytta oss. Och utvidga samhället.

För:
Vi behöver inte bygga motorvägar överallt. Och när vi ska utvidga vårt samhälle får vi hitta alternativa sätt.


Kommentarer:

§ 1. Huvudsyftet med att genmanipulera djur är för att de bl a kraftigare och kunna arbeta hårdare, och för att göra dem så stora som möjligt för att sedan utnyttjas som föda.
De flesta huvudreligionerna är i allmänhet emot kloning förutom den västerländska kristendomen. Kristendomen och hela människo-släkten vill alltid utveckla och förbättra till deras egen fördel. Detta kan inte ses som rättvist från djurens perspektiv eftersom de påverkas mest. Avel av djur, för att göra dem mer produktiva, har redan givit upphov till kor som producerar så mycket mjölk att de drabbas av den smärtsamma juversjukdomen mastit och att deras ämnesomsättning är under ständig stress. Kycklingar växer nu så snabbt att deras outvecklade skelett inte riktigt kan bära upp deras kroppar, med följd att de ofta drabbas av frakturer. Ibland faller de bara ner och dör av stress.

Genetiskt förändrade grisar, som tagits fram vid det amerikanska jordbruksdepartementets gård i Beltsville i Maryland, har drabbats av allvarliga biverkningar bl a lunginflammation, inre blödningar och en allvarlig form av handikappad reumatism. Bara ett av djuren lär ha överlevt till vuxen ålder och sen bara i två år.

§ 2. Det är naturen som har sin dom mot alla levande arter, om vilka som får leva och inte leva. I framtiden skall det också avgöras i framtiden om vilka som får leva vidare och vilka som inte får göra det. Stör man den naturliga utvecklingen kommer man också störa hela världens ekosystem. Detta i sig kommer ha förödande effekter och påverka världssamhället negativt Om det inte finns ett behov av att ändra på naturen är det inte nödvändigt. Ett ordspråk som har använts i sådana sammanhang är det amerikanska ”If it ain’t broke there is no need to fix it ”.

§ 3. Nästan alla religioner håller med om att liv är någonting heligt och inte ska ändras. Det vore fel att manipulera våra gener för att göra ‘bättre‘ människor. Om man skulle försöka göra bättre människor genom att genmanipulera så skulle till slut mänskligheten att dö, alla människor skulle vara ‘perfekta‘ och därmed omänskliga. Det vore ett brott mot mänskligheten att genmanipulera eller klona människor.
§ 4. Det är helt fel att påverka hur mycket och med vilka människor fortplantar sig. Nazisterna under andra världskriget påverkade t.ex den tyska befolkningen att inte blanda sig med judar och lyckade på så sätt påverka människans fortplantning. Idag säger man t.ex till folk i tredje världen att inte ha allt för många barn, medan man i i-länderna vädjar till befolkningen att skaffa mera barn. På så vis har man lyckats förtrycka u-länderna.

§ 5. Att göra abort är att strida mot evolutionen och mot livets kretslopp, detta tycker iallafall de flesta religionerna. Väntar man ett barn så är det meningen att man naturligtvis ska föda det, inte döda det, det vore mord mot både barnet och mot själva kretsloppet i sig. Men i dagens samhälle så är det egentligen ett brott att t.ex föda ett barn in i en dålig framtid, om t.ex mamman är ung och inte kan försörja barnet.

Inledning

Detta projekt omfattar ämnena religionskunskap, biologi samt naturkunskap.
Syftet med det här projektet är att integrera de ovanstående ämnena och få en sådan bred kunskap som möjligt om jordens och livets rättigheter. Ur religionssynpunkt skall man erhålla kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar samt att kunna reflektera över aktuella etiska frågor utifrån olika perspektiv. Naturkunskap skall integreras genom att man ska kunna tolka och kritiskt granska argument rörande miljö- och resurs- frågor och inse att olika ställningstagande medför olika konsekvenser. För att få med ett biologiskt perspektiv gällande jorden och livets rättigheter skall man ha kunskap om människans förhållande till naturen i ett idéhistoriskt perspektiv samt ha kunskap om människan försörjning och resursutnyttjande i ett historiskt perspektiv. Vi har valt att arbeta med de naturvetenskapliga/etiska områdena: genmanipulation, konsumtion samt makt för att innefatta den behövande kunskapen för en bred kännedom om jorden och livets rättigheter.
Våra egna frågeställningar är: Vad säger de största religionerna om genmanipulation? Vad säger de största religionerna om konsumtion? Vem har rätt att styra jorden?
Vi skall svara på dessa frågor utifrån ett natur-, biologiskt- och framför allt religiöst perspektiv

Arbetsrapport

Denna arbetsrapport kommer att vara uppdelad i flera etapper, för att på bästa sett beskriva arbetets gång. Vårt arbete har kännetecknats av just etapper

Etapp ett
Efter introduktionen till detta projekt var förvirringen och osäkerheten ganska stor. Vi beslöt oss för att sitta ner tillsammans och gå ingenom vad detta projekt omfattade. Frågorna var många vilket gjorde detta ganska tidskrävande, men det var det absolut värt. Det viktigaste var ju att vi alla verkligen förstod vad som var verkligen va uppgiften. Nästa steg var att försöka finna att sett att fullfölja denna uppgift. Vi visst vad som skulle göras, men hur? Visst hade vi en del idéer men vi kunde inte enas om vad som verkligen skulle kunna hålla och samtidigt stämma överens med den tidsgräns detta projekt hade. Vi valde att börja med att inrikta oss på religions delen, ty denna uppfattade vi som den mest diffusa och omfattande. Med tanke på tiden, skulle vara en omöjlighet att var och en skulle kunna läsa om de olika världs religionerna. Lösningen på detta blev att vi valde att dela upp de världsreligionerna oss emellan i gruppen. Var och en skulle specialisera sig på just ”sin” religion. Man skulle hitta information som man skulle lära sig. För att begränsa sök området valde via att inrikta oss på tre stycken frågeställningar:

 Genmanipulation
 Konsumtion
 Makt

Utifrån ”våra” religioner skulle vi se hur dessa besvarades. Oftast stod det inte ordagrant, men det var ändå relativt enkelt att utifrån de fakta vi fått av religionen, kunna tänka sig huruvida den ställer sig till de olika frågeställningarna. Efter en vecka då var och en hade läst på sin religion hade vi en intern ”diskussion”. Den gick till så vi alla satt samlade i ett grupprum. En läste upp en av våra frågeställningar (genmanipulation, konsumtion och makt), sedan besvarade alla frågorna utifrån ”sin” religions syn. All detta antecknades för att sedan kopieras upp till alla i gruppen. Efteråt kan man ifrågasätta huruvida detta var nödvändigt, men för oss kändes det bra att ha något att ”stå på” inför artikelskrivandet.

Etapp två
Efter att samlat in fakta om religionerna, var det dags att inrikta sig på själva skapande av artiklarna. Vi förstod att arbeta alla tillsammans under artikelskrivandet, bara skulle vara tidskrävande och ineffektivt. Vi valde att en en gång att dela upp oss, dock inte i samma utsträckning som tidigare. Vi hade fortfarande våra tre huvudfrågor som vi valt att inrikta oss på. Vi delade upp gruppen i tre stycken mindre grupper som fick varsin grundfråga. Denna skulle gruppen behandla i de artiklar man var ålagda att skriva. Biologiska fakta fick den lilla gruppen själv införskaffa till att finna ett vetenskapligt underlag till artiklarna. Efter två lektioner, var alla grupperna redo att redovisa de artiklar man skrivit och varför man skrivit dem som man gjort. Under detta möte kände vi att det var för lite. Ja en artikel om dessa stora frågor kändes för lite. Då kom vi på att skriva underartiklar som skulle precisera själva huvudartikeln på olika områden. Vi valde att underrubrikerna skulle behandla själva huvudrubriken utifrån tre områden:

 Människan
 Djuren
 Jorden

Etapp tre
Då artiklarna var färdigställda samlades gruppen i ett grupprum för att gå igenom artiklarna, inklusive underartiklarna. Gruppen i helhet skulle vara kritiskt inställd, så att den lilla gruppen om två elever skulle kunna argumentera för sin artikel. Anledningen till detta var att i första hand fin putsa artiklarna. Vi fick även en bra början till kommentarerna då vi själva fick försvara våra artiklar med argument baserade både på fakta och ideologier. Efter detta skrev smågrupperna kommentarer till sina artiklar, både till huvud- och underartiklarna...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Naturens Värde arbete i Bi/Re

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-12]   Naturens Värde arbete i Bi/Re
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=125 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×