Matematikundervisning för alla elever

1 röster
1562 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Innan vi började vår undersökning var våra erfarenheter av matematikundervisning att matematikboken dominerar i matematikundervisningen. Under vår lärarutbildning vid Göteborgs universitet läste vi om olika lärandeteorier och inriktningar. Vi blev intresserade av den sociokulturella synen på lärandet som betonar kommunikation och samspel. Läroplanens krav på ett lustfyllt lärande, konstruktivism", Learning by doing" och sociokulturell syn på lärande handlar om att sätta eleven i centrum. Motivation till vår undersökning fick vi genom att läsa olika Skolverksrapporter. Dess rapporter handlade om elevers svaga resultat i de nationella proven i matematik. Enligt Skolverksrapporter tycker många elever att matematik är svårt och tråkigt. En orsak till detta är att eleverna inte har någon förståelse för matematikinnehållet och dess samband med vardagslivet. Detta leder till att eleverna tappar motivation och lust att lära sig. På grund av detta ville vi undersöka hur elever i årskurs tre, fyra och fem ser på sin matematikundervisning. För att komma åt elevernas tankar och få ett väl underbyggt resultat valde vi att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Eftersom vi inte hade någon möjlighet att göra observationer under en vanlig laborativundervisning genomförde vi två egna planerade "Praktisk matematik" - lektioner. Vår datasamling är baserad på observationer under de två lektionerna, enkäter och intervjuer med sju elever som gjordes efter varje lektion. Resultat av vår undersökning visade att eleverna från årskurs tre, fyra och fem ansåg att matematikboken står i centrum i undervisningen. Eleverna tyckte också om "Praktisk matematik" - lektionerna. De valda aktiviteterna fångade elevernas intresse vilket ledde till ökad motivation och ökat engagemang. Denna undersökning har även gett oss en möjlighet att se olika aspekter av laborativ undervisning. Förutom aktivitetsuppgifter bör lärare noggrant planera tid och gruppsammansättning. Laborativa aktiviteter krävde samarbete i grupp vilket gav olika uttalande från elever. Eleverna hävdade att de lärde sig bäst genom matematikboken vilket vi tolkade att det berodde på deras vana med det "enformiga" arbetssättet i klassrum. Resultatet av enkäterna visade att nitton av sammanlagt tjugotvå elever i vår undersökning tyckte att matematik är roligt och lätt. Däremot kunde vi inte konstatera vid intervjutill...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Matematikundervisning för alla elever

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Matematikundervisning för alla elever
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12275 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×