Energy flow survey of Ljusdals municipality

1480 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta projektarbete är att kartlägga energiflödet inom-, samt till och från Ljusdals kommun, i första hand bioenergi men även andra energiformer som t.ex. elektricitet behandlas översiktligt. Anledningen till denna energiflödesanalys är att upptäcka möjligheter att bearbeta och förädla biomassan lokalt. I dagens läge lämnar stora mängder av råmaterial kommunen för förädling utanför kommunens gränser, detta leder till förlorade arbetstillfällen i kommunen. Ett exempel på detta är att råmaterial i form av sågspån transporteras från Ljusdals kommun till en annan kommun där sågspånen förädlas till pellets som i sin tur säljs tillbaka till konsumenter i Ljusdals kommun. En lokal förädling av biomassan skulle förmodligen kunna leda till nya arbetstillfällen inom kommunens gränser samt en högre avkastning än att bara sälja råmaterialet obearbetat. Målgruppen för denna studie är lokala och regionala politiker och entreprenörer, i första hand i Ljusdals kommun, men också i liknande glesbygdskommuner med stora arealer skog och andra former av biobränslen. För att genomföra denna energiflödesanalys samlades information, angående i nuläget använda samt framtida energikällor, in med avsikt att uppskatta de kvantiteter, och olika typer av energi som omvandlas och används årligen av olika typer av konsumenter. Denna information tillhandahölls av bl.a. statistiska central byrån – SCB, kommunens energirådgivare, energibolag, större energikrävande företag samt bostads företag. Antalet enfamiljshus och flerfamiljs hus i kommunen samt antalet boende i kommunen kartlades för att kunna beräkna, enligt schabloner, de energimängder som förbrukades årligen i bostadssektorn. Även transport- och industrisektorn undersöktes med avseende på dess energianvändning.Flödet av biomassa i kommunen samt över dess gränser analyserades med avsikt på att klargöra vilka mängder som lämnar, respektive stannar kvar inom kommunen. Även projekt i närliggande kommuner analyserades översiktligt för att se om de hade någon nämnbar inverkan på Ljusdals kommuns energiproduktion1 och energianvändning. Slutsatserna som kan dras från denna analys är i korthet att stora mängder av biomassa produceras inom Ljusdals kommuns gränser och transporteras bort i form av råmaterial, som förädlas utanför kommunens gränser. Ett sätt att eventuellt skapa fler jobbtillfällen samt se till att en större del av vinsten från biomassan stannar kvar inom kommunens gränser är att lokalt bearbeta biomassan. Inom kommunen produceras också en stor del vattenkraft där ungefär 60 % exporteras och resterande används inom kommunen, möjlighet till utökad elproduktion bör vara möjlig genom byggnation av vindkraftsparker eftersom det finns områden som är av nationellt intresse för vindkraftsproduktion. Något mer som talar för en ökad lönsamhet inom elproduktion via vindkraft är den avreglerade Europeiska elmarknaden som förmodligen kommer att leda till ökade elpriser, en annan faktor är elcertifikaten, som erhålls för varje MWh producerad med förnyelsebara källor t.ex. vindkraft eller biomassa eldat kraftvärmeverk. Biogas motsvarande ungefär 2 GWh årligen bör också kunna utvinnas ur sopor, gödsel från bondgårdar och energigrödor. Detta kräver dock investeringar i rötningsanläggningar och ytterligare utredningar angående detta föreslås göras. En markant ökad produktion av biobränsle från skogsbruket bör också vara möjlig.Den globala ökningen av invånare i kombination med en strävan efter minskad produktion av fossila bränslen resulterar i en ökad efterfrågan av förnyelsebara bränslen, denna ökade efterfrågan leder i sin tur till ett ökat pris för dessa bränslen. Dessutom har ett antal länder skrivit på Kyoto avtalet, vilket innebär i korthet att dessa länder måste minska sina koldioxidutsläpp. Dessa faktorer kan tolkas som indikationer på att det kommer att bli en ökad användning av biobränslen. Problemet med detta scenario är att, aven i ett nationellt perspektiv, mängden av tillgänglig biomassa är begränsad om den skulle utgöra baslasten för energiproduktionen. Detta faktum öppnar nya möjligheter för kommuner med en låg befolkningstäthet i kombination med stora skogsarealer. Ljusdals kommun är en glest befolkad kommun med ungefärligen 19 400 invånare, det finns 10 100 bostäder i kommunen varav 3 700 är lägenheter och resterande är enfamiljshus. Den totala arealen av kommunen uppgår till 5 640 km2...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energy flow survey of Ljusdals municipality

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Energy flow survey of Ljusdals municipality
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10614 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×