â?Bountiesâ? inom utveckling av fri och öppen programvara - Utvecklares betraktelse av ett ekonomiskt incitament

817 visningar
uppladdat: 2008-06-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ett fenomen som blivit allt vanligare på senare år är instiftandet av ??bounties?. Med ??bounties? menas att en belöning utfästs i form av ekonomisk kompensation till den person eller de personer som utför utvecklingsarbete inom fri och öppen programvara (F/OSS). Syftet med undersökningen är att studera upplevelser och känslor kring användningen av ??bounties? från ett utvecklarperspektiv. Avsikten är att skapa en förståelse för fenomenet och dess relevans för vidare studier. Undersökningen utgår från ett utforskande forskningsintresse och metoden utgörs av kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna uppgick till tre i antalet. Huvudsakligen har litteratur inom belöningssystem och F/OSS använts. Uppsatsens insamlade data möjliggjorde en definition av ??bounties? samt en diskussion kring dess likheter och skillnader jämfört med belöningssystem inom företagssammanhang. Undersökningen visade på en positiv inställning till användningen av ??bounties?. Undersökningen gav indikation på att bounties i framtiden kan komma att betraktas som en ny ar...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: â?Bountiesâ? inom utveckling av fri och öppen programvara - Utvecklares betraktelse av ett ekonomiskt incitament

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-11]   â?Bountiesâ? inom utveckling av fri och öppen programvara - Utvecklares betraktelse av ett ekonomiskt incitament
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10372 [2019-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×