På båda sidor om katedern

4576 visningar
uppladdat: 2008-11-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Jag har valt att skriva om lärarens roll ur ett historiskt perspektiv samt hur vi ser på lärarens roll i dag. Vad har läraren för uppgifter om man jämför då och nu, vad har förändrats och vad är fortfarande aktuellt i dagen samhälle?

Historia

Om man ser till skolans början var läraren en enväldig härskare i sin skolsal och eleverna förväntades uppfostras till de medborgare som staten ville ha för att effektivt kunna utveckla Sverige och få de väljare som politikerna eftertraktade. Läraren talade till eleverna och deras uppgift var att lyssna och lyda. För att nå de elever som inte var motiverade eller inte hyste den respekt som läraren förväntade sig av eleverna så var agan en del av skolans uppfostran av eleverna. Det fysiska våldet var dock mer vanligt i disciplineringen av pojkar medans flickorna blev utsatta för psykisk uppfostran så som skuldbeläggning och hot då deras skolgång oftast bekostades av elevavgifter eller privata donationer.(Florin, 1996)

I filmen "döda poeters sällskap" framgår det tydligt hur eleverna formades ifrån yttre önskan, så som lärarnas och föräldrarnas förväntan på att de skall bli advokater eller läkare. Eget tänkande eller alternativa undervisningsformer sågs som störande av de traditioner och strikta principer som rådde på skolan. Elever ska inte uppmuntras till eget informationssökande utan det var läraren som bestämde vad som var viktigt och vad som skulle undervisas i deras klassrum.

Att få komma fram till katedern och lägga händerna på bordet inför hela klassen, läraren slog sedan ett par rapp med pekpinnen över fingrarna. Detta var ett effektivt sätt att sprida skräck i klassen och på det sättet kontrollera eleverna med en järnhand. Skamvrån med en vit strut på huvudet var även det vanlig vid mindre störningar av undervisningen (Intervju med Axel 87år). Läraren var även noga med att dela upp de få flickor som gick i klassen, pojkar satt tillsammans vid en sida av salen och flickorna satt tillsammans på den andra sidan.

Läraren hade sitt uppdrag ifrån staten om vad som skulle ingå i utbildningen och vart efter styrdes det även upp hur det skulle genomföras för att alla elever skulle få samma utbildning (Föreläsning, Martinsson, Bengt-Göran 2008).

Utbildningen av lärare

Lärarens utbildning startades år 1843 och bestod av 13 seminarier och det var endast män som gick denna utbildning på ca 1,5 år. År 1877 reformerades utbildningen till 4 år och nu fanns även seminarier för kvinnliga lärare. Först 1968 bildas lärarhögskolor och de inordnas efter ca 10 år i universiteten. Tidigare ingick ett provår i lärarens utbildning, den avskaffas och istället införs ett praktiskt - pedagogiskt år. Grundskollärarutbildning kom år 1988 och inriktade sig till årskurs 1-7 eller 4-9. År 2001 blir lärarutbildningen gemensam med möjlighet till olika inriktningar (Handout, Sjöberg, Mats 2008).

Nutid

Staten sätter upp tydliga mål för vad de olika kurserna, som ingår i skolans utbildning av eleverna, ska ge för resultat. Staten säger inte längre hur läraren ska se till att eleverna når dit utan det uppdraget är fritt för läraren att lägga upp individuellt i samråd med sin klass (Föreläsning, Olanders, Karin 2008). Dagens lärare ska vara en del av demokratin i klassrummet, kunna erövra samt förtjäna rollen att leda och styra undervisningen i ett samspel mellan elev och lärare. Istället för att ta efter den tradition som finns i skolan ska läraren tillsammans med eleverna skapa nya som fungerar i dagens samhälle (SOU 1999). Det ställer krav på en social kompetens då samarbetet även gäller mellan lärare och familjen i fostran av eleven genom att klargöra skolans regler och normer för arbetet (LPO 94).  Läraren är inte längre ute efter ett rätt eller fel svar, utan strävar efter att eleven på ett förnuftigt sätt ska kunna reflektera, argumentera och dra slutsatser för att komma fram till ett rimligt svar (Carlgren 2000). Dagens lärare har som uppgift att:

... utbilda barn, ungdomar eller vuxna som mera självständigt ställer frågor, söker svar och som prövar olika tolkningar av fakta och erfarenheter.  (SOU 1999, kap 3)

Egna reflektioner

Om man jämför dagens lärare med läraren ifrån 1800-talet så är det stor skillnad i hur undervisningen är upplagd. Dagens lärare ska inte längre härska och regera på samma sätt som dåtidens lärare. Förr formade man eleven efter lärarens eget tycke, som tilldelats honom genom staten. Idag pågår en motivering av eleven att själv söka information och att utvecklas både som person och till att läsa vidare för a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Carlgren, Ingrid & Marton, Ference (2000). Lärararbetets karaktär och förändring, i Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag Florin, Cristina & Johansson, Ulla (1996). Tre kulturer – tre historier: Disciplinering i läroverk, flickskolor och folkskolor under 1800-talets senare hälft. I.S.G. Nordström (red.), Utbildningshistoria. Årsböcker i svensk undervisningshistoria, vol. 182. Uppsala: Reprocentralen HSC. Mål- och regeltexter: Lpo 94 (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Stockholm: Utbildningsdepartementet www.skolverket.se SOU 1999:63, Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Stockholm: Utbildnings- och kulturdepartementet. (Kap. 3: Det nya läraruppdraget). www.regeringen.se/sb/d/108/a/24676 Föreläsningar: Martinsson, Bengt-Göran (2008-08-20), Några linjer i det svenska utbildningssystemets historia. Olanders, Karin (2008-08-22), Läraryrket i dagen och framtidens skola. Sjöberg, Mats (2008), Handout till föreläsningen Några linjer i det svenska utbildningssystemets historia. Film: Döda poeters sällskap. Regisserad av Weir, Peter (1989).

Kommentera arbetet: På båda sidor om katedern

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-07]   På båda sidor om katedern
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10179 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×