HIV/AIDS i Swaziland

1 röster
4169 visningar
uppladdat: 2008-10-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

HIV/Aids i Swaziland
År 2007 dog mellan 1,8 och 2,3 miljoner människor av AIDS över hela världen. Av dessa var mellan 1,3 och 1,7 miljoner bosatta i södra delen av Afrika, vilket motsvarar ungefär 75 % av summan av alla som då dog av AIDS.1 Av alla länder i hela världen är Swaziland det land där HIV har störst utbredning.2 Det uppskattas att det årligen dör ca 10 000 personer av AIDS i Swaziland enligt den rapport som UNAIDS och WHO sammanställt år 2008. Där uppskattar man även att ca 190 000 personer var HIV-positiva under år 2008.3 Enligt en annan undersökning från år 2003 uppskattas att antalet som dog av AIDS var ca 17 000 personer per år samt att den mängd personer som årligen dör av AIDS i Swaziland utgjorde 38,8 % av landets population.4 Rapporten från UNAIDS och WHO visar också på en viss skillnad mellan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper. Den vanligaste gruppen som man framhäver är vuxna kvinnor och män mellan 15 och 49 år. Av alla som tillhör denna grupp uppskattas att 26,1 % var HIV-positiva. Inom denna åldersgrupp skiljer sig sedan siffrorna mellan män och kvinnor åt. 31 % av kvinnorna uppskattas vara HIV-positiva, medan endast 20 % av männen uppskattas vara HIV-positiva.5 Den allra högsta siffran hittas hos gravida kvinnor mellan 25 och 29 år. Enligt en siffra från 2006 uppskattas hela 56 % av personerna i denna grupp vara HIV-positiva.6
Under den senaste 17-års perioden kan man se en signifikant utveckling av HIV-virusets utbredning i södra delen av Afrika. I UNAIDS:s rapport om AIDS-epidemin har utvecklingen följts under perioden 1990-2007 och i rapporten illustreras detta med diagram. Från år 1990, då mellan 5 och 10 miljoner människor uppskattades vara HIV-positiva, har virusets utbredning utvecklat sig till år 2007 då mellan 20 och 24 miljoner människor uppskattades vara HIV-positiva. Man kan även utläsa en förändring i gruppen för personer mellan 15 och 49 år som var bosatta i södra delen av Afrika. Kurvan som visar HIV-utvecklingen för denna grupp visar en utveckling mellan åren 1990 och 1999 där den sedan börjar avta fram till år 2007 då den lägger sig på 6 % av södra delen av Afrikas totalbefolkning. Likaså kan man se att antalet barn som dog av AIDS under denna period och antalet barn som blev HIV-positiva under denna period också har ökat från år 1990 till år 2000 för att även där vända och börja gå nedåt igen.7 Tittar man närmare på hur HIV-viruset har brett ut sig i Swaziland under perioden 1990-2007 kan man se att år 1990 var det nästan inga som smittats av viruset, men viruset har sedan spridit sig i snabb takt, speciellt under mitten av 90-talet, och år 2007 räknas antalet smittade vara ca 170 000 personer. Diagrammet här ovan illustrerar denna utveckling. Bilden är hämtad från en broschyr som sammanställts av Unicef, UNAIDS och WHO. 8
År 1970 var den förväntade livslängden i Swaziland 48 år. År 1990 hade den stigit till 59 år, och år 2006 hade den sjunkit till 40 år. Den årliga populationsökningen under perioden 1970-1990 var 3.2 %. Under perioden 1990-2006 hade den sjunkit till 1.7 %.9 År 2008 uppskattar en annan källa den årliga populationsökningen till att vara -0,41, vilket alltså betyder att det vid den tidpunkten dog fler än det föddes.10 Enligt Matt Rosenberg beror 2000-talets sänkning av medellivslängden på förekomsten av AIDS.11
Flertalet organisationer bistår med resurser för att på olika sätt förbättra situationen i Swaziland. UNAIDS skriver i en rapport att de räknar med att ha påbörjat en förbättring av AIDS-epidemin år 2015 i form av behandling och support. De påpekar också att en förbättring inte är möjlig om inte antalet nya infektioner begränsas. Många människor är också omedvetna om hur man skyddar sig mot att smittas av viruset.12 I en annan rapport som behandlar länderna i Afrika står det att antalet HIV-infektioner blir märkbart mycket högre i åldern där många personer, främst kvinnor, blir sexuellt aktiva. En av strategierna som läggs upp är därför att förbättra kontrollen av de infektioner som överförs på ett sexuellt sätt.13
Unicef är en organisation som under perioden 2006-2010 framförallt jobbar för att reducera HIV-infektionerna i Swaziland. De fokuserar bland annat på att förhindra smittvägen mellan mammor och barn, samt att reducera antalet HIV-smittade ungdomar. Detta gör Unicef bland annat genom att stödja den kliniska verksamheten för att kunna erbjuda bättre behandlingar för gravida kvinnor och utsatta barn.14 Ett av Unicefs främsta arbetsområden är att förbättra situationen för barn i fattiga länder.15 Därför håller Unicef nu en internationell kampanj för att uppmärksamma just barns utsatthet i de drabbade områdena.16 På Unicefs svenska hemsida läggs det fram fyra specifika områden som organisationen framförallt arbetar inom. Dessa är att förhindra att barn och unga smittas av HIV-viruset, att förhindra att viruset överförs från mamman till barnet, att ge vård och stöd till de HIV-smittade och AIDS-sjuka, samt att skydda barn vars föräldrar dött av AIDS. Unicef påstår att orsakerna till att de fattiga länderna drabbas värst är på grund av dålig kunskap om sjukdomen och hur den sprids, brist på vård och medicin, och större utsatthet i och med prostitution och att många områden är så kallade katastrofområden.17
Bekämpningen av HIV och AIDS är ett av WHO:s prioriterade arbetsområden. Målet är att man år 2010 så gott som möjligt ska kunna ge tillgång till behandling för HIV för alla som behöver det över hela världen. Några av strategierna som läggs fram för att uppnå detta mål &a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

1 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS. Sid. 2 http://www.cdc.gov/nchstp/od/gap/countries/Swaziland/moreinfo.html 3 Sub-Saharan Africa, AIDS epidemic update, Regional Summary, UNAIDS, WHO. Sid. 4 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wz.html 5 Sub-Saharan Africa, AIDS epidemic update, Regional Summary, UNAIDS, WHO. Sid. 6 http://www.cdc.gov/nchstp/od/gap/countries/Swaziland/moreinfo.html 7 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS. Sid. 37, 40 8 Epidemiological Fact Sheet on HIV and AIDS, Swaziland, UNAIDS, Unicef, WHO. Sid. 9 http://www.unicef.org/infobycountry/swaziland_statistics.html#47 10 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wz.html 11 http://geography.about.com/od/populationgeography/a/lifeexpectancy.htm 12 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS. Sid. 13 Sub-Saharan Africa, AIDS epidemic update, Regional Summary, UNAIDS, WHO. Sid. 14 http://www.unicef.org/swaziland/hiv_aids.html 15 http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-och-barns-rattigheter/fakta-om-barns-rattigheter/barn-och-aids 16 http://www.uniteforchildren.org/index.html 17 http://www.unicef.se/om-unicef/fakta-om-unicef-och-barns-rattigheter/fakta-om-barns-rattigheter/barn-och-aids 18 Priority interventions, HIV/AIDS prevention, treatment and care in the health sector, WHO. Sid. 8-9 19 http://www.undp.org/about/ 20 http://www.undp.org.sz/

Kommentera arbetet: HIV/AIDS i Swaziland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-10-18]   HIV/AIDS i Swaziland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10157 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×