SVANMÄRKTA VAROR - Om Svanmärkt och miljömärkt

2 röster
9859 visningar
uppladdat: 2007-12-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Frågor: 1. Är miljömärket känt i Sverige? Mycket?
2. Vilka står bakom märktet? 3. Va behövs det för att få ha Svanmärkt på sin produkt? 4. Egen tolkning för om det går att lite på miljömärkt. 5. Varor med miljömärkt. 6. Vara, eventuellt varor utan miljömärkning, varför har de inte det? 7. Syfte för varför miljömärkt finns.

Tilägg - vad man kan göra som enskilld individ. För mer information läs gärna "tt vara en del av lösningen, 324 praktiska miljötips"av Beatrice Torgnyson.Svanen är främst känd i Norden, dess syfte motsvarar EU-blommans vilket är att granska varor och tjänsters livscykel. Enligt en undersökning gjord av SIFO februari till mars 2007 känner i snitt 29 av 30 igen Svanmärket som bild och de har också en positiv inställning till Svanmärkta varor. Att ha miljömärkt med Svanen blir mer en statussymbol eftersom media och samhället uppmanar att köpa miljömärkt och det i sin tur är bra för miljön. Det konsumenterna köper spelar roll, och därför har satsar företag på innovation och utveckling samtidigt som de gynnar miljön.


1 Svanmärket känner man främst igen på pappersvaror som block, kartonger, förpackningar, toapapper och kaffefilter, men de finns även på t.ex. däck som består av olika gummisorters blandningar. Varorna med Svanmärket köps i syfte till en sundare miljö. I och med att det blir mer aktuellt att tänka på härkomst, produktion och andra ting som påverkar naturen gynnas marknaden för Svanmärkt och de företag som måste förhålla sig till de olika krav som ställs för att få Svanmärka sin produkt.
"Ett Svanenmärkt exempel på marknaden idag är kemtvätt baserad på återvunnen koldioxid."
"En Svanenmärkt toalett bryter ner avfallet och förvandlar det till mull, på samma sätt som när växter multnar i naturen. Toaletten är tillverkad av material som inte innehåller allergi- eller cancerframkallande ämnen, kadmium, bly, kvicksilver, eller mjukgörare."
Fyra av fem i Sverige, motsvarande tre av fyra i Norden, vet att en produkt med Svanens miljömärke på är mindre skadlig för miljön, visades det för Nordisk Gallup Taloustutkimus Oy, år 2006. En undersökning som visar hur stor del av det svenska folket tänker på om produkten var miljöanpassad visade på 64 %, motsvarande 53 % för konsumenter i hela Norden. Medan knappt hälften anser att Svanen själv utgör vad som är den bästa varan, eller är mycket viktigt för att den personliga möjligheten att välja miljöanpassat ska fungera väl, enligt en undersökning som gjordes av Demoskop juni år 2007. I år finns det upp till 700 stycken licenser i Sverige.


2 SIS Miljömärkning arbetar fram kriterier, kontrollerar och utfärdar licenser för producenter som ska uppfylla vissa höga krav på miljövänlighet, funktion och kvalitet för att bli miljömärkt. Verksamheten som arbetar i uppdrag av regeringen får inte ha något bransch- eller vinstsyfte. Företaget på 40 anställda ägs av SSR, Sveriges Standardiseringsråd, varav en tiondel sköts direkt av och går till -staten.
Svanen och Blomman drivs av SIS Miljömärkning genom regeringens uppdrag med granskning av varor och tjänster i Sverige.
Svanen är en miljömärkning som finns över hela Norden. Dess funktion och syfte motsvarar EU-blomman om att granska varor och tjänsters livscykel. Det ställs krav på funktion och kvalitet. De finns på 66 olika grupper av varor och tjänster.
Svanmärket är ett kostnadseffektivt. En kombination mellan miljöarbete
och miljöengagemang behövs, samt för att få Svanmärka sin produkt ställs det höga krav på framställning för ett hållbart ekologiskt samhälle.


3 För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet och kraven skärps kontinuerligt.
Svanen är i syfte att även underlätta för konsumenterna, medan Svanmärkningen grundar sig på att Svanen vill att konsumenter ska bli mer miljömedvetna. De granskar processen; kontrollerar energiflödet, åtgången och att de miljövänliga kraven stås fast vid produktion, återvinning och transport, minst en gång per år. För att få ha Svanmärkt tryckt på sin produkt finns det olika krav beroende på vad det är som ska bli Svanmärkt.
En Miljöpolicy ska skrivas på, där det framgår väldigt tydligt att målet för ett hållbart samhälle arbetas fram genom att värna om miljön. Det betyder följande att Inköpspolicyn också är i syfte för ett hållbart samhälle som ska gynna miljön; man köper in miljömärkta produkter genom att ha miljömärkt som vägledning, mer än att bara sälja sin miljövänliga vara. Detta ska sammanfattas i slutet av året. Man syftar på att främja miljön genom att granska själva energin som går åt vid produktion och förbrukning. Utsläpp och restenergi som påverkar miljön ska redovisas.

De krav som krävs för svanmärka ett däck är inte det samma som svanmärkta pappersvaror. För att svanmärka ett däck ska det vara fritt från Ha-oljor, som annars är miljöfarliga, speciellt för liv i vatten, för att de innehåller stora mängder polyraomatiska kolväten (PHA), och Ha-oljor kan även orsaka canser. Däcket ska också uppfylla krav på lågt rullmotstånd, alstra lågt buller och tillverkas i fabriker som är miljöanpassade. De ska även uppfylla särskilda kvalitetskrav och vara kontrollerade av en oberoende part, alltså en part som inte gör några vinster på att godkänna däcket utan bransch- eller vinstsyfte.
HA-oljor brukade annars tillsättas för att få ett bättre friktionsmotstånd och ett bättre grepp på banan. Däcken kan vara nya eller regummerade, såsom papper kan återanvändas genom att det mals ned till pappersmassa och bli till ny pappersmassa som görs till pappersvaror igen. Dubbdäck kan inte Svanmärkas eftersom de bl.a. river upp partiklar ur asfalten som smutsar ned miljön.

Medlemmar i Svanklubben får marknadsföra sig med logon "Vi köper miljömärkt" och "Svanklubben för inköpare". För att få sätta Svanmärkt på sin vara behöver företaget uppfylla vissa krav från dels en basmodul och en kemimodul, eventuellt en tilläggsmodul för vissa varor som t.ex. kuvert, gällande tryckningsfrågor som ska dokumenteras genom ett kriteriedokument. Svanmärket visar att papperet uppfyller stränga miljökrav. Upplägget och hur strikta modulernas krav är, beror på vad det är för vara som produceras.

En basmodul för Svanmärkning av pappersprodukter innehåller krav på skogsbruk, utsläpp, energi, avfall vid massa- och pappersproduktion. För framställning av massa och papper ska en Kemimodul skrivas på.
Användningen av miljöfarliga kemikalier ska vara begränsad och avfallen ska tas om hand vid återvinning alltså ska även utsläpp till luft och vatten vara låg genom att man bl.a. reducerar energianvändningen och använder sig av rätt sorts energi som t.ex. grön energi. Detta ska bidra till utvecklingen för ett ekologiskt hållbart samhälle.
Inköp av miljövänliga råvaror utgör en del av processen för att bygga fram ett hållbart samhälle i miljösyfte. Ett företag som producerar miljövänliga produkter bör också köpa in miljövänliga varor och tjänster.De varor som får ha Svanmärkt är de minst miljöbelastande inom sin grupp.
Varan ska hälst vara producerad i syfte för att reducera miljöblastningen. Detta genom krav som ställs vid produktion, användning och återvinning.
Svanmärkningen innehåller också krav på kvalitet som gynnar miljön och återvinningsmöjligheter. Krav på arbetsmiljö, kvalitet och annat som kretsar till och ur miljösynpunkt ingår i basmodulen.
Allt om utsläpp till varans framställning ska redovisas i % per volymenhet av olika framställningar till en genomfattande sammanfattning.
Utsläpp till luft som svavelföreningar och nitrogenoxider ska redovisas, även minimala mängder svavelhaltiga kemikalier som utvinns ur produktionen för att framställa varans massa. För att granska de utsläpp som åker ut i vatten görs kontroller före och efter rening. Analysmetoderna för att få fram vad utsläppen är i volymenheter, görs i ofiltrerade samt osedimenterade förhållanden.
Kontroller görs av en opartisk testinstitution, t.ex. Svanmärkt som inte har något bransch- eller vinstsyfte. Ett sätt att testa och kontrollera varan kan vara genom stickprov från varan i affären, den ansvarige för om någonting inte skulle stämma blir licensinnehavaren. Licensinnehavaren får stå för de kostnader som uppstår om informationen som ligger till grund för att få ha Svanmärket på sin produkt inte följs.4 Populariteten bland Svanmärkta varor gynnar den miljövänliga Svanen -marknaden. Konsumenter efterfrågar miljövänliga varor där Svanen är ett alternativ, och företagen i sin tur rättar sig och marknadsför samt utvecklar sig och varorna för att ta del av den marknaden.
Efterfrågan av en vara, tjänst eller produkt, styrs av behov, som kan skapas av att konsumenter blir upplysta om att de behöver det, som genom reklam. Genom det skapas efterfrågan på marknaden och beställningar på varor och tjänster görs. Efter det kommer varan, tjänsten, ut i produktion genom antingen framställning av en vara eller efterfråga samt utbildning för de som ska arbeta i tjänsten. Detta i sin tur leder till en försäljning på marknaden. Goda syften med att man påverkar genom det man köper, tycker jag är bra upplysningar, för det gör att man själv får ta del av att bygga upp och påverka framtiden.
För Svanmärkt fanns det flertalet kriterier för framställning och det nämndes även en för hantering, men angående mellanhänder vet jag inte vad som granskas.


5 Dubbeltoa, alltså toalettpapper som är miljövänligt, genom Ica, är Svanmärkt. Kollegieblock med viss pappersmassa som inte innehåller för mycket kemikalier, samt har påverkat miljön minst negativt. Tidning, veckotidning som var Svanmärkt. Kriterier för pappersmassans blandning samt producering och transportutsläpp av pappersvaran spelar in.


6 Billiga Euroshopper-märkta jordnötter köps för priset, då är det pris före miljötänkande. Man tar det billigare först för att man tänker på sin egna ekonomi istället för på hur själva varan hamnat på hyllan och hur bl.a. förpackningen tas omhand vid återvinning. Förpackningen är av lite tjockare genomskinlig plast och inte så omsmyckad; den ska helt enkelt inte se så dyr ut, snarare åtbar för ett billigt pris. Billiga priser lockar eftersom man kan få så mycket mer sedan är det skillnad på kvalitet, i det här fallet hur nyttigt det är och för framställning och transport.
Svanen vill främja miljön genom att få fler att börja tänka på sin konsumtion, det läggs energi på framställning; produktion, tillsättning av kemikalier, tillvarahållande av kemikalierna och vad som går till spillo samt vad som kan ta varas på i energiflödes syfte för att inte överbelasta naturen.
En kort sammanställdhet av min uppfattning kring kontroll.

I Svanmärkt finns ingenting som motarbetar mellanhänder såsom gällande Rättvisemärkt; transporter ska bara redovisas, och kan avslås om de inte stämmer överens, eller motsvarar en viss gräns av energiåtgång. Blir transporten det avgörande för om en vara får säljas, genom uträkning av en matematisk formel, kan Svanmärkning av varan avslås.

7 Att vara konsument i dagens samhälle 2000-talet, kan vara svårt och därför tycker jag att det är bra med information genom bl.a. miljömärkning. Att veta vad de står för, om de är förlitliga, är viktigt. Skulle det vara för svårt att ta reda på fakta, eller för krångligt, finns det risk för att majoriteten istället skulle välja bort den viktiga delen om hur köpet av varan påverkar marknaden genom produktion, transport, arbete och arbetsförhållande, arbetsmiljö, miljöutsläpp av gifter mm, nedbrytning, sortering, kvalitet genom värde, och återvinning. Ett exempel på detta är aluminiumet som det slösas. Utvinningen av aluminium är extremt energislösande och det släpps ut giftiga gaser vid tillvärkningen av finare sort. Aluminium är förnyelsebar, men återvinningen kräver t.o.m. ännu mer energi och tillämpningar av kemikalier än vad nyutvinningen gör. Någon gång kommer även aluminium att ta slut och därför kan det vara bra att tänka på hur man använder det, när man kan byta ut aluminiumfolie mot plast kan det vara bättre.
Fortfarande, av viss statistik framtagen från UR, visas det på att många fortfarande sätter pris före vara. Det i stort kan ge en instabil, ej hållbar konsumtion eftersom varans hållbarhet har med kvalitet att göra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jämför man Svanen mot Rättvisemärkt, granskas inte arbetskraft och arbetsmiljö lika strikt. Kvalitet räknas som kvalitet på varan och i naturfrämjande syften, däremot granskas inte mellanhänder. Det kan vara emot en del av deras licensavtal om man har mellanhänder som inte redovisas.
Då något är Rättvisemärkt ska arbetarna ha rimligt betalt för sina varor, vilket ger en avgörande faktor beroende på var produktionen sker, p.g.a. de olika valutornas värden. Arbetsmiljön ska vara välorganiserad samt godkänd och ett anställningsavtal för arbetarna ska finnas. Det är speciellt viktigt att förhålla sig till de mänskliga rättigheterna, genom bl.a. FN.
Kravmärkt och Ekologiskt märkt gynnar miljön inom globala områden på olika sätt.
För att få sin produkt svanmärkt måste produkten, inom sitt område, vara den mest miljövänliga och då spelar energianvändningen, tillförseln för produktion roll.


Energianvändningen är en del av det som kan vara avgörande för om man får sitt licensavtal. Förnyelsebar energi, samt -energikällor är accepterade, medan bränslen som olja inte är det. Vid rening och åthämtning av utvinningen ska onödiga utsläpp hälst undgås. Kemikalier ska på rätt plats och reningen, samt utsläppen, ska granskas redovisas.

Saker man själv kan göra för att värna om miljön:
I mataffären kan man tänka på förpackningen och innehåll samt inte låta sig luras av intim-köps lurerier p.g.a. varans utplacering. Oftast behövs det bara en förpackning för att hålla varan fräsch, refill-förpackningar kan vara en av dessa enklare men tillräckliga förpackningar. Rättvisemärkta produkter kan bidra till en humanare värld; "Fair Trade", "Sackerus", "solidaritetsvaror". Förpackningen kan tas tillvara; glassförpackningar går att använda till nedfrysningsburkar för bl.a. kakor. Omladdningsbara batterier med mindre tungmetaller gör att laddningen räcker längre och återvinningsprocessen blir inte lika tung eller belastande för naturen i längre grad.
Ekonomiska och ekologiska vinter kan göras bakom grön el.
Effektivera energisparåtgärder, som att isolera fönster, vind och annat för att inte "elda åt kråkorna". Se till att energiresten inte blir för stor, utnyttja den energin som finns i hemmet. Sätter man sig nära ett fönster istället för inne på sitt rum med en liten energiturstig läslampa, slösar man inte el i onödan. Det finns ett bättre alternativ för att främja miljön och inte slösa om man tänker en extra gång. Samåkning, samt tågresande är inte lika miljöbelastande som bilar och flyg. Odlar man viss mat själv, som t.ex. tomater, kan man vara säker på att dessa inte framställts på konstgjord väg med energispillning på att exempelvis hålla ett växthus tillräckligt varmt för att tomaten ska börja gröda, eller att en massa kemikalier används i onödan, samt grönsakerna blir både nyttigare, godare och billigare, både om man tänker kort- och långsiktigt.
Använd hälst ättika som bakteriedödande medel, (jäst etanol blir till ättika och tar snabbt död på de flesta vanliga hushållsbakterier) istället för att behandla med t.ex. badrumsklor, undantag för då det verkligen behövs men badrumsklor som avdunstar lite och sprider sig i luften är inte bra att andras in.
Det går även att undvika användandet av sköljmedel eftersom det sägs vara dubbelt så energikrävande för miljön att bryta ned som tvättmedel. Undvika starka kemikalier så gott det går, men ändå hålla en standard hygien. Grumme tvättmedel är Svanmärkt. Man kan försöka bidra med att minska föroreningar, som onödiga utsläpp av kolväten.
Hela tiden lossnar små miljöförstörande p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: SVANMÄRKTA VAROR - Om Svanmärkt och miljömärkt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-17]   SVANMÄRKTA VAROR - Om Svanmärkt och miljömärkt
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=9011 [2018-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook