Förmedling av ett varumärkes identitets via försäljningskanaler

1096 visningar
uppladdat: 2002-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Uppsatsens titel: Förmedling av ett varumärkes identitets via försäljningskanaler Författare: Thobias Florin, Daniel Palmquist, Madeleine Oom, Johanna Tolleryd Handledare: Frans Melin Seminarium: 2002-01-25 Frågeställningar: Vi har identifierat tre övergripande frågeställningar i uppsatsen: · Hur viktiga är försäljningskanaler vid förmedlingen av ett varumärkes identitet? · På vilket sätt kan ett varumärkes identitet förmedlas genom distributionskanaler? · Skiljer sig olika distributionskanaler åt vad gäller graden av identitetsförmedling? Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett företagsperspektiv analysera om och i så fall hur företag kan förmedla sin varumärkesidentitet genom sina försäljningskanaler, för att med utgångspunkt från detta kunna bedöma försäljningskanalernas betydelse vid förmedlingen av ett varumärkes identitet. Metod: Vi har studerat två skilda teoriområden för att med hjälp av dessa tillsammans kunna analysera utifrån problemformuleringen. En fallstudie av företag inom den svenska klädbranschen har även genomförts i form av en kvalitativ undersökning. Vi utgår i vårt arbete från både det empiriska och det teoretiska planet, varför ett abduktivt arbetssätt varit mest lämpligt. Slutsats: Försäljningskanaler är ett centralt medium för att förmedla ett varumärke identitet och bör belysas mer i termer av ett marknadskommunikationsmedel. Ett varumärkes identitet kan genom försäljningskanalerna förmedlas via produkterna, butikspersonalen, övriga kunder, geografiska placering samt interiör. Det är via de egna butikerna som företag fullt ut kan påverka dessa faktorer och genom dessa föreligger därmed störst möjlighet att förmedla varumärkets identitet. Återförsäljarens identitet samt de produkter denna säljer kan vara identitetsförmedlande faktorer för ett varumärke. Försäljningskanaler besitter skilda karaktärsdrag och har olika förmåga att sända ut specifika delar av identiteten samt förmedla identiteten som helhet. Graden av identitetsförmedling skiljer sig åt i olika typer av försäljningskanaler. I vilken utsträckning beror dock på hur selektiv för...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förmedling av ett varumärkes identitets via försäljningskanaler

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-25]   Förmedling av ett varumärkes identitets via försäljningskanaler
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=53612 [2018-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook