Redovisning och beskattning av finansiella instrument

980 visningar
uppladdat: 2002-06-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera gällande god redovisngssed avseende finansiella instrument. Uppsatsen syftar även till att övergripande beskriva och analysera gällande skatteregler/-praxis avseende finansiella instrument. Avslutningsvis kommer även uppsatsen att kortfatttat beskriva och analysera kommande regler i IAS 39. Metod: Framställningen utgår från en bred litteraturstudie av ämnesrelevanta källor. Analysen baseras främst på denna litteratur. Slutsatser: Gällande svenska redovisnings- och skatteregler för finansiella instrument är komplicerade då det saknas klara och enhetliga linjer i lagar, rekommendationer och doktrin. Svenska normgivare verkar för att utvecklingen inom redovisningen i Sverige skall ske i harmoni med IASB:s rekommendationer. Ã?ven EU-kommissionen verkar för detta, vilket lett till att det fjärde bolagsdirektivet ändrats ?? i syfte att kunna införa IAS 39 bland medlemsstaterna ?? genom att option införts för medlemsländerna att tillåta eller föreskriva värdering till verkligt värde. Försiktighetsprincipen har hittills varit grundläggande vid värderingen av finansiella instrument som klassificerats såsom omsättningstillgångar. Då emellertid värdering till verkligt värde kommer att införas i svensk redovisningsrätt kommer den att förlora i betydelse. Skillnader i redovisningen av finansiella instrument beror bl a på syftet som företagen har med innehavet. Uppfattningen om att derivatinstrument skall värderas som omsättningstillgångar är sannolikt förenlig med god redovisningssed. Att acceptera kollektiv värdering av finansiella instrument bör vara förenligt med god redovisningssed. Den skattemässiga värderingen följer redovisningslagstiftningens regler i stort. Beträffande derivatinstrument klassificeras ej dessa såsom lagertillgångar skatterättsligt. Rättspraxis anger att yrkesmässig handel med värdepapper anses föreligga vid omfattande och regelbunden aktiehandel. Exakta gränser saknas dock. Att ak...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Redovisning och beskattning av finansiella instrument

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-17]   Redovisning och beskattning av finansiella instrument
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=25703 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook