Rasism

11041 visningar
uppladdat: 2003-10-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


-Antingen måste vi följa vårt samvete, eller också förföljer det oss.-
Georg Wulf


Rasism- Drivkrafter och Konsekvenser
Det finns flera olika perspektiv att se på saker som rasism nazism och främlingsfientlighet ur. Nu ska jag ta upp en del av de bidragande orsakerna.

HISTORIA -folkmord
Meningen med folkmord var att man ville elinimera all eventuell fara. Det har även mycket med biologi att göra man ville homogenisera samhället. Detta skulle i sin tur leda till att skapa ideal sam-hället där alla var lyckliga och hade det bra. Historien kan inte dömas i efter hand, det spelar in så mycket hur samhället såg ut då. Det enda som man kan göra är att ta lärdom från histo-rien. Om man tänker på inka indianerna som levde fridfullt tills spanjorerna kom och koloniserade byarna och tog deras guld. Inka indianerna blev slavar och senare mördade. Det var dels för deras religion och dels för att man inte ville leva med dem och de var helt enkelt i vägen för den spanska maktutbredningen i världen. Med folkmord menas att man mördar ett folk/folkstam pågrund av deras religion, hudfärg, kultur eller politisktåsikter. Men vad räknas då till folkmord? Är det när indianerna mördades? Eller kanske när bomben föll i Hiroshima? Som jag sa tidigare, man kan inte sätta fingret på folk-mord för det är inte bara mördandet som har inflytande på händelsen, utan det är så många olika perspektiv som det psykologiska, biologiska, historiska osv.

Konsekvenserna är då ibland förföljelser som under andra världskriget. Eller krig som kan upp-stå genom att en grupp människor (stam) blivit så torterade, mördade, skändade att det enda som verkar rimligt är ett hämndattentat. Sedan går det runt så tills någon ras är borta. En annan aspekt är att ena folket genom att hitta en gemensam fiende tex. någon som i historien har gjort något dumt mot stam-men eller folket så att man gaddar ihop sig och hatar den andra gruppen människor. Det är en av de psykologiska som infaller i folkmord. Gruppens tryck är så stort att det inte går att ta sig ur.

Jag förstår att det är en väldigt svår fråga med att förklara vad folkmord är. Jag tycker att det un-der 1570-talen när spanjorerna gick in och mördade inka indianerna var en fruktansvärd sak att göra. Makt, galenskap och rikedomarna som hägrade påverkar oss än idag. Det som så ofta styr både i sam-hället och i vardagen är en enorm strävan efter att bli rik och berömd. Rikedom är något som för mig står högt i prioritet men trots det så vill och hoppas jag att alla inte bara jag tar lärdom av histo-rien. Historien är viktig, den får vi inte glömma eller förtränga.

RELIGION -ondska
Monotisktiska religioner är religioner som tror på 1 gud. Islam, kristendom och Judendom är alla monotisktiska och besläktade med djävulstron. Polytiska religioner tror på flera gudar, det onda re-presenteras alltså inte av en enskild makt. Men vad är då ondska? Det finns något som är naturligt ont och någon moraliskt ont, det naturliga kan man inte rå för, det kommer från en högre makt som ex. vulkaner, jordbävningar. Det moraliska är saker som en människa rår för, att ex. mörda någon eller att skada någon annan. Det moraliska bygger ofta på okunskap och rädsla. När man tänker på Islam tän-ker man ofta heligt krig (jihad). Men jihad som inte betyder heligt krig, utan ansträng-ningar, säger att de inte får anfalla, bara försvara sig. Då finns även stora och lilla jihad, det stora jihad menar att man kämpar mot det onda, det onda i sig själv att inte göra något ont. Medan det lilla är ett fysiskt krig som tilltas när islam är hotat och alltid i självförsvar. Med dessa religioner skapar man ett ideal. Ett ideal som har en skugga, det onda. Man vill alltså komma till nirvana, genom att göra det rätta. Som tex. att inte bryta mot religionen.

Konsekvenserna när någon hotar religionen eller landet så kommer en konflikt att uppstå. I värsta fall om man tänker på Islam så kan de ta till lilla jihad. Det är oftast så med krig att det ska-par ett hat och lämnar efter sig stora klyftor, som i sin tur medverkar med att de fattigare klyftorna körs över. Vil-ket motsäger de mänskliga rättigheterna. När man vill komma till nirvana så är strä-van så stor att man inte viker sig för något och genomför de mest ologiska saker som att mörda, om det skulle behö-vas.

Vad jag tror så är det lilla jihad som har utvecklat dessa oroligheter i Irak och Saddams ihär-dig-het och tro som gör att han inte kommer att lämna landet och dess religion. Men inte bara från Iraks sida utan även från USA som tänker på vad som hände den elfte september. De vill alltså ha någon form av hämnd. Ur ett framtidsperspektiv så ser det inte så bra ut. Början av detta krig med-för oro-ligheter över hela världen. USA som alltid sett sig vara världspolisen ska då få med sig alla starka länder att krossa Irak. Jag anser att det är omoraliskt och väldigt dumt att kriga. Enligt min åsikt så kan Bush och Hu-sain göra upp med knytnävarna, istället för att offra unga soldater och oskyldiga för att komma åt var-andra och inte rubba på sina principer, som religion eller makt.

SAMHÄLLET
I det demokratiska samhället ska alla vara lika, ska få säga vad man tycket och tänker utan att det ska vara kränkande för andra. Du ska acceptera majoriteten och få ha vilken religion du vill. En tyd-lig drivkraft är då mångfaldspolicyn, det tar upp och behandlar diskriminering, bekämpar rasism, och ut-vecklar demokratin på jobben. Den här policyn är kopplad till Svenska antidiskrimi-neringsla-garna. Missnöje med samhället kan vissa gånger börja med att svenska män/kvinnor sitter och be-klagar sig över invandringen och påstår att invandrarna tar deras jobb. De har helt enkelt tröttnat på invandrarna och skyller på dem att landet hamnat i en lågkonjunktur. Dvs. att arbetslös-heten ökar, nedgång på bör-sen, räntesänkningar m.m. Missnöjet med landets styre blir mer och mer påfrestande och dessa perso-ner tycker att deras position i samhället är dålig och vill göra nå-got åt det. Genom det så söker sig dessa män och kvinnor till höger extrema grupper som tros ha en starkare position i samhället.

En högerextrem grupp är en grupp som har sina åsikter så långt till höger som möjligt. Att dessa högerextrema grupper blir attraktiva för personer som är missnöjda med samhället, vet dessa grup-per om och det är bland annat så dom rekryterar sina medlemmar. Andra sätt att rekrytera kan vara att skicka ut brev till gymnasie/högstadie elever. I hopp om att de ska känna att dem behöver en grupp människor att känna gemenskap med. Poliser som gör sitt jobb kan falla offer för grym-heter som bland annat hot och mord. Detta riktas inte bara mot dem utan även deras familjer. De höger extrema grup-perna blir starkare och det leder i sin tur till att invandringen minskar och att de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Oftast är det så att invandrarna som har lite svårt att få jobb och då är fat-tiga får det därför ännu svårare. Andra konsekvenser är att medlemmarna i dessa grup-per håller ihop och vi har så många gånger blivit demonstrerade hot från nazister och hur så många fall lagts ner påg-rund av rädsla.

Jag tycker att det är sjukt att skrämma, hota poliser och åklagare för att slippa undan lagen. Jag som själv vill bli polis känner att det inte är så lockande att bli hotad till livet om jag inte skulle upp-fylla det som dem vill. Med en ständig rädsla för min familj, nära och kära. Att höger extre-mistiska grupper går fram så starkt är för mig ett tydligt bevis på att människorna dels i glesbyg-den och i de tätbebyggda områdena behöver minst lika stor upplysning som vi i ns får. Inte bara i Sverige växer extremhögern sig starka utan främst i Danmark och Frankrike. Nog för att alla ska få tycka och tänka som var och en vill men att bortse eller blunda för problem som under andra världskriget tycker jag är idiotiskt. Om nazister och mc-gäng lyckas att skrämma åklagare och hela tiden gå fri så kommer nog framtiden att medföra att dessa människor kan göra vad dem vill utan att behöva bry sig om samhället och deras lagar. Det var inte så länge sedan jag hörde att femtusen svenska nazister skulle fara till Irak och hjälpa Saddam Husain mot USA, det tycker jag tyder på hur dumma nazis-terna är. De slår ner mörkhyade i Sverige men vill vara med och hjälpa dem när det är krig. Jag tror att dessa höger-extrema grupper kommer att bli bekämpade inom en snar fram-tid. Dels för att vi väl-komnar invand-rare, nazist grupperna är minoritet, och dels för att männi-skorna runt i världen för-hoppningsvis kom-mer att börja acceptera och ta emot varandra mer. Fast då vet man inte vad detta krig mellan Irak och USA medför och jag tycker att det är skrämmande i dessa dagar när vi trots allt är så upplysta börjar att kriga och mörda varandra.

BIOLOGISKT
Redan i början av 1700-talet så var tanken att systematisera och dela in i grupper en het tanke, tex. för Carl von Linné som delade in blommor i olika arter och då tittade på hur de såg ut och vilka färger de hade. Även vilka anlag som fanns och hur han kunde manipulera så blommorna fick de vackraste och mest särarta utseende. Rasbiologin började med att de vita ville ha makten över de svarta när de kom och koloniserade på sina upptäcktsresor. Det var under själva upplys-ningen och man ville börja dela in människor i olika delar genom att kolla på den biologiska delen och arvsmas-sorna. Det Linné gjorde var precis som rasbiologerna gjorde. Rasbiologerna kom fram till att den ariska rasen, som var den germanska rasen, där Svenskar, Norrmän, Danskar och Tys-kar var det ras-rena folket. De som inte var arier var de svaga och inte särskilt livsdugliga, icke ras-rena. Om någon som var en arier skulle be-blanda sig med någon icke rasren skulle det ske en ”degradering” och om det fick ske så skulle världen snart vara oarisk. För att förhindra blandning så tvångssteriliserade man väldigt många som ansågs som ett hot mot det ariska. Man steriliserade på grund av ras, ut-vecklingsstörning, hypersexu-ella, nym-fomaner, fattigdom, opålitlighet, förlju-genhet, tjuvaktighet och många där till. Det var inte bara för att få fram den ariska rasen utan även för att dessa männi-skor tycktes inte främja staten och hindrades så-ledes från att fortplanta sig. Ur Sveriges perspektiv var det ett klart tecken på socialdar-winismen. Man ville alltså systematisera för att kunna ha kon-troll. Skapa dessa olika grupper som medför att klyftorna ökar och att ska-parna av rasbiologin främjar sig själv och deras situation. Det som slutligen ville ska-pas var en perfekt människa. En människa där man kunde bestämma innan han/hon var född vilka egenska-per hon/han skulle få. Om man nu skulle lyckats med det så kunde man ta fram, i princip, vilka egenskaper man ville hos en människa och ta bort alla som var oönskade. Man ville uppnå den bästa rasen helt enkelt. Frenologin spelar också en viktig del av rasbiologin. Man mätte skallar kroppsdelar osv. för att försöka finna det bästa hos människan och sedan se till att bara det bästa kom fram. De trodde även att olika organ stod till svars för olika egenskaper som av-gjorde männi-skans karaktär, att varje organ motsvarade ett sinne, exempelvis om ögonen stod ut så var man tjuvaktig osv.

Det som gör rasbiologin så farlig är dels att dessa människor som framställs kommer att tro sig vara bättre än de andra. Inte bara de som framställs genom fortplanting utan även skaparna av ras-bi-ologin såg till att göra sig till de överordnade. De som inte är arier kommer då att försummas och till-slut försvinna. Man hindrar människor att fortplanta sig för att dem har dåliga gener. Av-humani-sera diverse för att dem inte främjar staten eller att de inte kan ta hand om sig själva. Sorte-rade, rangord-nade människor i tron om att någon slags super människa skulle framstå.

Jag tycker att Linnés försök på blommor inte var så farligt men det man tidigare gjorde med män-niskor är hemskt. Att försöka spela gud är inte till för mänskligheten. Man kan inte tro att män-niskor är någon slags blomma eller växt och man ska se till att alla behandlas lika. Jag tycker att det är jätte-dumt att tro att om man har en stor näsa skulle man vara dålig på något eller om munnen är stor skulle det betyda att man var benägen att ljuga. Eftersom vi är mer upplysta i da-gens samhälle så vet vi att män-niskans utseende inte spelar någon roll för vilka egenskaper vi har. Något som även stör mig är att dessa människor som tror sig vara arier och bättre än andra männi-skor fortfarande tror det och det är något som jag tycker borde bekämpas genom upplysning och diskussioner.

PSYKOLOGISKT -gruppen
Den psykologiska faktorn är att du känner att du vill tillhöra en grupp människor. En grupp som är stark och pålitlig, även någon/några som du kan kalla sin familj. Någon som man kan rela-tera till och det är främst för dem som är lite utstötta och skilda från mängden, då känner du att gruppens at-trakti-vitet är något viktigt. När någon är viktig så vill man inte förlora dem och ibland blir önskan att vara kvar i gruppen så stark att personen ifråga kan göra i princip vad som helst för att inte mista känslan och samhörigheten. I alla grupper finns det normer, det är en slags oskrivna regler som be-rättar hur vi ska klä oss, agera, tycka och tänka. Det finns även normer i en grupp som fungerar som ett slags rätt och fel system, om du gör rätt så kommer du gruppen närmre och om du gör fel så kommer gruppen eller ledaren för gruppen att straffa dig. Viljan att passa in i en grupp eller med nå-gon annan är något som man strävar efter. Det du kan vinna och eventuellt få i utbyte är det som står i högsta prioritering när du väljer en grupp. Den psykologiska faktorn är även att vilja ha kon-troll över din tillvaro och dina medmänniskor. Med det menas att kunna styra och ställa så att du exempelvis inte får problem, inte behöver handskas med problemen, kan be-stämma så du får förde-lar i saker eller helt enkelt inte mister den attraktiva gruppen. Det finn även tre sorters olika krafter som håller ihop en grupp. Inre kraft finns mellan vänner och familjer. Ytter kraft finns ofta hos tex. homosexuella som söker sig till varandra, inte bara för den sexuella lägg-ningen utan även kraften inom gruppen som skapas och håller dem samman. Den tredje kraften är ett gemensamt avståndsta-gande, ett bevis på hat mot ex. invandrare, och då är det bara hatet som håller gruppen samman.

De konsekvenser som detta medför är delvis att du inte har några egna åsikter. Du kommer blint att följa din ledares eller gruppens order, för att om du skulle börja ifrågasätta så kommer gruppen att straffa dig som normerna säger. Enligt normerna är en fråga om att inte lita på gruppen ofta ett val mellan att stanna kvar eller avvisas. För att inte själv avvisas kan du istället skjuta över det på någon annan så att gruppen tycker att du är lydig och duktig, detta leder till att du kommer att komma högre i ”rang”. En annan syn på det är att man börjar trakasserar andra människor som inte passar in. De pas-sar inte in på grund av att din grupp har andra religioner, kläder, vanor/seder osv. Det du och din grupp då gör är att ni vill ha ett maktövertag över dem. Då kommer eran grupp att känna er över-lägsna och vilja att den andra gruppen ser upp till er och vill bli med i eran grupp. Konsekvensernas konsekvens är då att din gruppledare kommer att sväva upp från jorden och tro att han/hon har mak-ten att kunna göra vad denne vill. Följden av det blir att andras gruppledare som även dem tror så, kommer att bli trampade på tårna. När din ledare har detta otroliga makt-övertaget på dig så kommer du inte att kunna ta dig varken från gruppen eller att vilja mista denna ”starka” grupp, som eventuellt kommer att låta dig göra grymmare och grymmare saker på andra människor. Du tycker vid den tid-punkten att det inte är något konstigt att du följer vad din ledare säger och tän-ker inte på vad du i själva verket utför för några gärningar.

Jag tycker att när en grupp har satt sina klor i en individ så är det inte så lätt att ta sig där ifrån. Jag vet även att det kan vara svårt att skiljas eller mista en kompis eller kompis krets. Men om man klarar av att ta sig ifrån dessa dåliga grupper är man en stark människa. Jag anser att det finns två sorters grupper och två sorters personer. Den dåliga gruppen som är destruktiv och behandlar andra männi-skor dåligt, för att främja sin egna situation. Den andra gruppen är den bra gruppen som mot-satt från den dåliga inte är rädd för de okända och inte vill andra människor illa. Det-samma gäller för perso-nerna, att ha ett öppet sinne och våga försöka ta kontakt med det som kan kännas lite obehag-ligt och vinna vänskap istället för att destruktivt slå sönder allt som man inte känner till sedan tidi-gare. Att grymheterna fortsätter tror jag inte är så ovanligt men att människor kan bli så hjärntvät-tade är något som förvånar mig. Att det kan gå så långt att man inte ens tänker på att man mördar andra individer. Jag tror att det framtida perspektivet av detta inte kommer att förändras så mycket, men om man får jobba och veta hur detta går till och att man faktiskt kan bli hjärntvättad tror jag att det blir lättare att säga ifrån och ta ståndpunkt. Normerna är och har förbli-vit i princip det samma som det var för fem-tio år sedan. Att håret, kläderna, modet kommer och går är en sak men att blint följa det är en slags hjärn-tvättning, just för att bli omtyckt och accepte-rad.

Diskussion Om man ser på biologin i framtiden så tycker jag inte att det verkar vara så ljust, klo-ning har redan förekommit på djur och påbörjats på människor. Jag anser att det inte är moraliskt rätt att försöka klona sig själv. Då kommer vi in på det jag tidigare nämnde med att inte spela gud. Det be-hövs bara att det kommer en ny Hitler och då har han förfinade metoder att kunna fr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rasism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-10-28]   Rasism
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=2369 [2018-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook