Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

2385 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses varastarkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signalersom företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundensmedvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitetoch vad boende i Karlstad med omnejd har för uppfattning om företaget. Därefter kan svarerhållas om det förekommer ett gap mellan företagets identitet och image, vilket vidare böråtgärdas om så är fallet.För att erhålla den information som fordrades för undersökningen har vi använt oss av tvåmetoder, kvalitativ- och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden, intervju medställföreträdande chef IKEA Karlstad, har medfört att vi erhållit företagets identitet. Denkvantitativa metoden har använts när vi genomförde enkätundersökningen med våra 100respondenter för att erhålla företagets image. Enkätformuläret vände sig till individer över 15år oberoende av kön. Orsaken till åldersbegränsningen grundade sig i att frågorna vände sigtill individer med eget hushåll. Responsen från våra respondenter var över förväntan och enimage kunde erhållas.För att analysera de svar som framkommit vid enkätundersökningen har vi använt oss avAakers modell gällande Brand Equity, vilken behandlar varumärkeskännedom,varumärkesassociationer, uppfattad kvalitet och varumärkeslojalitet. I analysen gällandeIKEA:s identitet har vi använt Aakers modell om identitetssystem som består av fyra olikaperspektiv; varumärket som produkt, organisation, person och symbol. De fyra perspektivenbidrar till att bygga och dela in varumärkets identitet. I undersökningen genomförs även enjämförelse mellan respondenternas uppfattning om IKEA och företagets egen identitet, vilketgörs med hjälp av Melins (1999) teori gällande identitetsanalys. Teorin visar på hur företagetbör agera utifrån hur identitet och image stämmer överens. Avslutningsvis har vi utgått frånteorier om kommunikation för att se hur IKEA kommunicerar ut sin identitet till allmänheten.Vår undersökning visar på att det finns ett gap mellan IKEA:s identitet och image, men avmindre karaktär. Vissa faktorer skiljer sig åt när det gäller respondenternas och företagetsuppfattningar. Det som bör poängteras är att IKEA:s kärnidentitet, pris, har förmedlats på ettbra sätt och medför att företaget uppfattas erbjuda bra priser på sina produkter. Faktorn pris ärav allra största betydelse för att företagets identitet ska stämma. IKEA har som mål att inteändra sin identitet utan att den ska kvarstå. Det medför att vi anser att de inte bör förändra sinidentitet, men att de bör arbeta ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=23355 [2018-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook