Konflikten i Jammu-Kashmir

10 röster
28032 visningar
uppladdat: 2000-09-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Inledning

Detta arbete ska behandla konflikten i Kashmir, mellan Indien och Pakistan. Mina mål är att redovisa grunderna för varför konflikten uppstod, vad som har hänt och vad man gör (?) för att lösa den. Dessa fakta vill jag presentera ur en vinkling som inte säger vad jag personligen tycker eller vart mina sympatier ligger. Båda sidors åsikter ska finnas med, läsaren skall med utgång från dem gärna själv välja sida, eller åtminstone skapa en egen åsikt av något slag.Det konfliktdrabbade området

Jammu och Kashmir är en delstat belägen i den norra deleni Indien. Arealen är 222 236 km och befolkningen ligger på ca 13 miljoner invånare. Geografiskt tillhör området Kashmirdalen och västra Himalaya. I norr ligger kallöknen Ladakh, en högplatå med snöklädda toppar och djupa dalglaciärer. Här finner man även att antal bäcken med jämn botten och branta sidor. Genom området skär Indusdalens skarpa dal. Kashmirdalen är stor; ca 150 km lång och kring 80 km bred. Genom dalen flyter även floden Jhelum, som har flacka terrasserande stränder. Slätten kring Jhelum är rikt uppodlad, och delvis med hjälp av konstbevattning. Floden är också en viktig kommunikationsled. I denna del av området ligger sommarhuvudstaden Srinagar (410 000 inv) på 1893 m ö h. Söder om denna stad växer sig befolkningen tätare och tätare. Vinterhuvudstaden, Jammu, ligger i nedre Himalyaområdet.Det officiella språket är urdu. Ca 77% av befolkningen sysselsätter sig med jordbruk, där det bl a odlas frukt, ris, majs och vete. Andra viktiga näringsgrenar utgörs av skogen, sidenvaruproduktion, mattillverkning och konsthantverk. Skogen utgör ca 13%, och den har också ringa betydelse för näringslivet.Inledande översikt

Detta är en konflikt som går väldigt långt tillbaka i tiden. Det hela börjar i Indien, på ett sätt redan 1498 när Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Sedan dess har det funnits européer i Indien, som till en början bara idkade handel i/med landet. Det fanns inga tankar på att erövra landet. Men när det började blossa upp politiska och militära konflikter i Europa på 1700-talet spreds dessa även till de inflytelserika kolonierna i världen, t ex i Indien. Den huvudsakliga kampen om Indien kom att stå mellan ärkefienderna Frankrike och Storbritannien, där Storbritannien segrade. Landet organiserades utan hänsyn till lokala, kulturella och sociala förhållanden. Det delades till upp i mindre stater eller furstedömmen, där varje stat/furstedömme hade egna lagar. I Indien består nu befolkningen till tre fjärdedelar av hinduer, och en fjärdedel muslimer. I Kashmir består då befolkningen till ca 80% av muslimer och de resterande är till större delen hinduer. Indierna lever under ett brittiskt förtryck, vilket leder till att frihetsrörelser av olika slag växer fram. En person som arbetade hårt och framförallt på fredligt vis för detta var Mahtma Ghandi.1947 bestämmer sig britterna för att lämna Indien, och låta landet bli en egen nation. Denna nation kom då att heta Den Indiska Unionen (the Indian Union). Generalguvenör i Indien är då lord Mountbatten. Den minoritet muslimer som då fanns i landet (en fjärdedel) fruktade att de skulle bli maktlösa och sedd som ’ett mindre värt folk’ i ett hinduiskt styrt land. Därför krävde de att få bilda en egen stat; Pakistan Hinduerna vägrade, och ett hat, som redan i viss mån existerade mellan grupperna, växte sig allt starkare. När muslimerna hotade med inbördeskrig, gav hinduerna med sig. En stat i nordost och en i nordväst slogs ihop och det muslimska landet Pakistan var bildat.Lord Mountbatten bestämde att ledarna i de resterande stater/furstedömmen i Indien själva skulle få bestämma vilket land de ville tillhöra; Pakistan eller Indien. När de valde skulle de givetvis ta hänsyn till det geografiska läget, kulturen och de olika etniska grupper som befolkningen bestod av. Kashmir blev ett undantag. Maharajan (var en sorts indisk ledare över området) ville ha mer betänketid, innan han svarade.Kommentarer

Hittills så överensstämmer de källor som jag använt mig utav. Men exakt vad som hände efter att Maharajan bett om längre betänketid vet jag inte. Mina källors beskrivning av händelseförlopp skiljer sig ganska radikalt, beroende på vilken sida av konflikten de står på. Det som jag också tycker är ganska intressant är att dessa partiska källor uppger sig vara helt opartiska, de vill bara ge ’den sanna bilden’ av vad som hände. Kan man dock läsa mellan raderna tar det inte lång tid innan man ser vems sida källans upphovsman står på, och man märker skillnaden med annan information man har. Det må så vara att kanske en av dessa källor uppger det som faktiskt hände; det kan ju inte jag veta. Därför så jag valt att nu i fortsättningen presentera de olika beskrivningarna av händelseförloppet var och en för sig,, för att ge en så ’öppen’ bild av konflikten. Mina åsikter/tankar om vad jag tror hände och varför vill jag inte ska kunna tolkas nu, genom att jag sållar fakta eller att ’kör en linje’. Sådant sparar jag till slutsatsen.

Indiens version

1947 var Kashmir till en början en självständig stat av praktiska skäl (innan Maharjan bestämt sig). För att bevara sin neutralitet och inte vara en del av något av länderna för ögonblicket, så hade han skrivit avtal med både Indien och Pakistan. Men inget beslut togs av Maharjan, och detta irriterade Pakistan. Därför gick pakistanska trupper in i landet , och Maharajan var tvungen att fly till Indien. Han bad den dåvarande indiske premiärministern Jawahrala Nehuru om hjälp, för annars skulle hans folk att utplånas av Pakistan. Han gick då med på att göra Kashmir till en del av Indien.Indiska trupper skickades till området, och lyckades föra bort stora mängder av de pakistanska trupperna. Men en stor del av staten blev kvar under pakistansk kontroll. Det var svårt att nå dessa områden, för de omgavs av höga berg. Men krigandet tog i praktiken slut 1949, för Indien ville helt enkelt inte ligga i krig. Istället hoppades de på att andra inflytelserika länder som USA och Storbritannien kunde be Pakistan att ta bort sina trupper från Kashmir, som nu enligt lagen var en del av Indien. Innan dess hade Indien bett om hjälp hos FN, där de sagt att Pakistan hade attackerat en neutral stat, som p.g.a. detta blivit en del av Indien. Därför skulle Pakistan ta bort sina trupper från det nu alltså indiska territoriet. FN höll med Indien. De ansåg också att man skulle fråga folket i Kashmir ifall de ville tillhöra Indien eller Pakistan. (Anledningen till detta förslag var att det fanns folk i Kashmir som ville tillhöra Pakistan, medan andra ville vara en del av Indien.) Indiens premiärminister tyckte att det lät vettigt, och gick med på att hålla en folkomröstning. Förslaget om folkomröstningen tyckte inte Pakistan om. De vägrade därför att flytta sina trupper ur de delar av Kashmir som de fortfarande ockuperade. Nationer med makt i världspolitiken kunde inte få Pakistan att ta flytta sina trupper. Därför kom området bara att titlas som ’omtvistat område’.Storbritannien och USA (eller andra länder med en liknande maktposition) ville alltså inte ta sida i konflikten. Istället skulle den lösas mellan de tvistande parterna. Indien vill lösa konflikten en gång för alla. Pakistan kan dock bara godta en lösning; en lösning som innebär att landet får Kashmir självt. Enligt lagen är Kashmir en del av Indien. Idag kan man fortfarande inte hålla en folkomröstning, dels för att delar ännu är kontrollerade av Pakistan. Chansen att dessa skulle rösta mot Pakistan (om det nu är så de tycker) är väldigt lite, för en inte särskilt otrolig konsekvens är då döden. En annan anledning är att det finns idag folk i Kashmir som vill göra sig fria från Indien. Indiska regeringen tolererar att människor o Kashmir pratar om delning från Indien, men tycker inte om det. Men i många länder skulle de anses vara förrädare, och antagligen straffas med döden, men Indien är på så sätt ett tolerant land.Än idag råder det oroligheter i Kashmir. Det finns ledare inom vissa grupper som vill att Kashmir ska bli en självständig stat, andra ledare vill att området ska bli pakistanskt. Att ställa krav av denna karaktär är emot lagen, därför har Indien fängslat människor, som sedan släpps. Vissa f d fångar har blivit upphovsmän till terrorism/terrorister p g a detta, vilket förklarar varför så många människor dödats i Kashmir under de senaste åren till följd av konflikten. Indiens trupper finns i Kashmir också för att skydda Kashmirs befolkning mot terroristerna, och givetvis så tvekade inte terroristerna att anfalla den indiska armén, som gav tillbaka med samma mynt. På så sätt blev Kashmirdalen ett slagfält.Befolkningen i Kashmir har nästan blivit avtrubbade av allt våld och dödande. De vill ha fred. I de senaste valen som hölls i Kashmir blev dr Farookh Abdullah, partiledare för Jammu och Kashmirs stora politiska parti, till statsminister. Han har klargjort att dalen inte kan bli en del av Pakistan, och gav Indien sitt fulla stöd, samtidigt som han hedrade Indien för det stöd han fått mot terroristerna. Det har varit/är en svår kamp. När Pakistan märkte att våldet inte bet på befolkningen, började de att utveckla ett annat konceptet. De utbildade terrorister i andra muslimska länder, som Afghanistan, Egypten och Sudan där en fanatisk regim satt vid makten. Pakistan köpte också legosoldater från dessa länder, och hävdade att kriget var heligt- ’krig i Guds namn’.Delar av befolkningen är också rädd för våldet, och rädd för om de skulle bil avskilda från resten av Indien. De har haft som förslag att dela området, så att sedan vissa delar till en början i alla fall får vara en del av Indien och de andra kan komma sedan. Det finns en annan befolkning också, som nämns. Den som lever i det av Pakistan ockuperade området. Befolkningen där beskrivs som uppdelad i två läger. Ena delen, den största, har inga politiska eller mänskliga rättigheter, och de styrs direkt från Pakistan. På senare tid har de dock börjat göra revolt mot Pakistan, men den har starkt motarbetats med våld. Den andra delan av befolkningen utgör en mycket mindre del som kallar sig ”Azad Kashmir” (’azad betyder ’fri’ på urdu). De arbetar främst för att bli fria från Pakistan.Pakistans version

När Maharajan 1947 skulle göra sitt val stod det självklart att befolkningen ville tillhöra Pakistan. Men när han tvekade sökte sig indiska trupper till området, och detta gjorde befolkningen upprörd. Maharajan blev rädd, och gav efter Indien och skrev under ett avtal, som gjorde Kashmir en del av Indien. Detta avtal skulle dock bara gälla tills en folkomröstning hållits. Men Indien har sedan dess inte gett några antydningar på att hålla en folkomröstning.Mellan 1948-1948 bröt större strider ut i Kashmir, mellan Pakistan och Indien. 1949 inleddes en vapenvila, och man satte ut en första kontrollinje. 1957 författades en ny konstitution i Indien, och under denna konstitution räknade man utan tvekan med Kashmir som en del av Indien. Kashmirs befolkning hade inte rådfrågats. Befolkningen i Kashmir hävdar att den indiska ockupationen av Kashmir är olaglig.När den nya konstitutionen trädde i kraft i Indien 1957, och denna konstitution då räknade Kashmir som en del av det indiska riket, protesterade befolkningen i Kashmir ordentligt, likaså FN och Pakistan. Sedan detta ställningstagande, där Indien helt naturligt räknade in Kashmir till den indiska unionen, beskrivs landet av t ex Pakistan som aggressivt och hycklande. För å ena sidan hävdar Indien att Kashmir är en del av Indien, men å andra sidan så har Indien skrivit avtal med Pakistan, där man kommit överrens om att lösa konflikten som råder i Kashmir. Avtalen avser att lösningen ska vara fredlig och det hela ska vara bilateralt- dvs konflikten skall lösas enkom mellan just Indien och Pakistan. Indien har också deltagit i olik FN-resolutioner vars innebörd menat att Kashmir är ett omtvistat område.På senare tid har Indien stärkt sin position som förtryckare i Kashmir. Trupper på 500 000 män och det våld de utövar mot Kashmirs befolkning ses enligt dem som det enda sätt att tysta folket. Detta agerande har resulterat i mängder med brott mot mänskliga rättigheter. Dessa brott har varit rutiner som gällt, och därför har de också dokumenteras av diverse organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Nedan här är en lista där Amnesty International listar bara några av de brott som Indien gjort sig skyldiga till i Kashmir:- Politiska förtvinanden och dödande

- Förtvinanden

- Våldtäkt

- Husarest

- Förstört hus och egendom

- Nekande till rättvis rättegång

- Nekande till press- och talfrihet

- ReligionsförtryckDetta har lett till att mer än 50 000 människor dödats i Kashmir sedan 1990. Tusentals hjälplösa Kashmir-muslimer har därför flytt över kontrollgränsen. De lever nu i flyktingläger. Men hinduerna har inte haft det lätt heller. Flera har flytt från osäkerheten i dalen och lever också i flyktingläger.

Kärnvapen

Andra länder i världen tog aldrig riktigt konflikten på allvar. Ansåg att det bara ytterligare var en konflikt där en landbit kommit i kläm. Deras uppfattning ändrades dock radikalt när Indien den 11 maj 1998 testade atomvapen, och ytterligare när Pakistan inte var sena att komma efter. De provsköt den 28 maj samma å, torts stora protester från omvärlden. Att länderna haft kunskaper om framställning av kärnvapen, har sedan länge varit ett känt faktum, men när de båda länderna visar upp dem på detta sätt nästan samtidigt ger det konflikten en ny gnista.Testerna har fått förödande konsekvenser för båda länderna. Det har lett till att deras nationella säker het och ekonomiska framtid ser mycket dyster ut. Som följd av testerna har nämligen sanktioner införts, dvs att de bistånd som Pakistan och Indien får drogs in kraftigt.

Åtgärder

Förutom de åtgärder som gjorts (?) av de respektive länderna och nämns i de tidigare avsnitten, så har även FN agerat till en viss del. De har tillsammans med Pakistan och Indien utformat ett tiotal resolutioner. Dessa resolutioner har inte lett till något mer än vapenvila, men även den har bara varit tillfällig. I denna konflikt har FN:s agerande blivit förlamat av olika anledningar. Indien och Pakistan har tillsammans gått med på att förhandlingarna ska vara bilaterala (en av de få saker som de delar åsikt om). Dessutom så har FN inte kunnat agera för att en av de sex permanenta staterna som sitter i säkerhetsrådet har använt sin vetorätt. P.g.a. den har FN enligt lag inte fått agera

Ett tredje alternativ

Det finns en annan utväg, som inte är helt osjälvklar, och inneär att Kashmir varken blir en del av Indien eller Pakistan. Kashmir skulle kunna bli en självständig nation med vänskapliga relationer till både Indien och Pakistan. Ett neutralt Kashmir kan också vara något som förenar Pakistan och Indien.Vad talar för att göra Kashmir självständigt? Folket, kanske till att börja med. 72% av befolkningen tror att det skulle leda till fred, och 80% menar att val mellan Pakistan och Indien inte skulle lösa problemet. ’Det har gått för lång tid. Människor som inte var födda när konflikten bröt ut ska idag då ta ställning, och de vet egentligen inte konfliktens sanna innebörd, utan låter sig istället påverkas alldeles för lätt’, menar vissa. 90% anser att indiska trupper är skyldiga till all de brott mot mänskliga rättigheter som skett i Kashmir.Det finns fler faktorer som talar för att Kashmir skulle må bäst självständigt. Av geografiska skäl har landet på ett sätt alltid varit ’eget’- det omges av höga berg som avklipper området. Därför har det utvecklas en kultur som skiljer sig från de man finner i både Indien och Pakistan, och Kulturen är unik och förenar folket. Kashmirs befolkning är bättre utbildad än både Pakistans och Indiens, vilket talar för att landet har goda förutsättningar för utveckling. Att det har kommit indiska och pakistanska trupper till området har också lett till att folk börjat föraktat de båda länderna och inte vill tillhöra något av dem, vilket inte är så konstigt med tanke på den behandling de utstått. Det skulle heller inte leda till stor utvandring som annars kulle bli en konsekvens om Pakistan/Indien fick området.

Några årtal

Dessa är årtal då lösningen på konflikten ut någon aspekt tog en vändning. De nämns i vissa fall i texterna ovan, men där står det mer i hela sammanhang, och möjligtvis också på ett subjektivt sätt, antingen för Pakistan eller Indien. Också p.g.a. att de nämns så kanske inte alla årtal är så väl-kommenterade.1947 konflikten bryter ut.1948 Krig bröt ut mellan Indien och Pakistan.1949 Vapenvilan inträddes. Man kommer överrens om en kontrollinje, genom samarbete med FN.1971 Ett krig som liknade det 1948 utbryter, och när man åter inträtt i något som ska likna vapenvila, så kommer bestäms det att samma kontrollinje som 1948 ska gälla. Efter detta krig skrivs en resolution under där man kommer överrens om att fredsförhandlingarna mellan länderna ska vara bilaterala.1998 Både Indien och Pakistan testar kärnvapen, vilket ger konflikten ny glöd.

Slutsats

Att titulera denna konflikt är inte helt enkelt. Den spänner över flera områden. Det är en etnisk och religiös konflikt för att det är olika religioner/folkgrupper som inte kan komma överrens. Att man inte vill ge efter för någon annan folkgrupp/religion är inte så konstigt. Man är rädd för det som är nytt och okänt. Det finns också en rädsla att man ska bli en underlägsen klass p.g.a. sin religion/etniska tillhörighet. För även om man inte vill erkänna det själv så präglar religionen ett samhälle starkt, speciellt i ett samhälle som har en lång väg att gå i utvecklingssynpunkt (vilket är fallet för både Pakistan och Indien).Det är en geografisk konflikt, för att två länder tvistar om ett landområde. Geografin har betydelse för att Kashmir har fina jordbrukmöjligheter. Det är viktigt för både Pakistan och Indien är U-länder, så jordbruket är därför ännu en av de viktigaste näringsgrenarna.Detta är en mycket svår konflikt att ha åsikter om. Det finns så mycket mer fakta som man kan ha med, som berättar vad som händer där nu, men jag har valt att inte ha med det för att dessa händelser är inget nytt (tyvärr). Det är bara historien som återupprepar sig själv. Just nu ser utsikterna inte lovande ut, man har bara hamnat i en ond cirkel, men våld och elände. Man kan inte säga direkt vem som är skyldig heller, man de tre parterna som bidragit är Storbritannien, Indien och Pakistan. De två sistnämnda behöver inge motivering, och Storbritannien kunde ha skött det hela snyggare när de lämnade Indien. Kanske låter lite som om jag vill skylla allt på dem, men hade de agerat mer bestämt (t.ex. tvingat fram ett svar ur Maharajan eller inte lämnat landet förrän allt var bestämt) så kanske det inte varit en konflikt idag, vem vet? Men det hjälper inte att gråta över spilld mjölk, eftersom konflikten och dess konsekvenser nu är ett faktum.Demokrati tror jag också har en stor betydelse. Pakistan är ingen demokrati, och inte Indien heller, i alla fall inte med västerländska mått mätt. I Kashmir tror jag det är av betydelse att låta folket bestämma, utan att de ska behöva vara rädda för några oanade konsekvenser. Enligt omröstningarna som gjorts i landet skulle det då resultera i att man vill vara självständig, och jag tror att det är en vettig lösning med anledning av det som nämnts tidigare.FN är ett organ som ska verka mellan stater som hamnat i en situation som denna, och de har agerat, men tyvärr inte i den utsträckning de skulle. Deras begränsning beror på att permanenta stater i säkerhetsrådet använt sin vetorätt, och på så sätt sätter nästan FN krokben på sig själv. Denna stat handlade givetvis för egen vinning, och jag vet inte om jag tycker att det är rätt att ett land i denna position ska kunna hindra en fredlig lösning bara för att det skulle vara dåligt för landet självt. Givetvis handlar den debatten inte om konflikten i Kashmir, utan istället om hur FN som organisation fungerar. Vill ändå bara påpeka att vissa ibland inte anser att fred inte är att prioritera om dess konsekvenser kan vara ogynnsamma.En annan sak som är skrämmande är kapprustningen som blivit en konsekvent i denna konflikt. Skulle det verkställas skulle det inte bara drabba Indien och Pakistan, utan även resten av Asien i alla fall, om inte resten av världen. Det är så läskiga vapen, för de kan utplåna så mycket på så ko...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konflikten i Jammu-Kashmir

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-09-18]   Konflikten i Jammu-Kashmir
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=223 [2018-04-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook