Synergieffekter inom eldistributionen i Sverige- en fallstudie av Sydkraft, Vattenfall och Birka Energi

973 visningar
uppladdat: 2002-06-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund: Det har skett stora omstruktureringar och förändringar inom den svenska elmarknaden sedan avregleringen och elmarknadsreformen 1996. En omfattande konsolidering har skett inom alla led i värdekedjan, både i form av vertikal och horisontell integration. Medan elhandeln har börjat verka under konkurrens, utgör nätverksamheten ett naturligt och legalt monopol. Marknaden både på elhandels- och nätsidan domineras av tre aktörer, Sydkraft. Vattenfall och Birka Energi, som har expanderat kraftigt både vertikalt och horisontellt och som tillsammans har nästan 50 procent av alla anslutna kunder. Ett nytt utvärderingssystem, Nätnyttomodellen, är för närvarande i pilotfas och planeras implementeras 2003. Syftet med modellen är att på ett så objektivt sätt som möjligt kunna bedöma tariffers skälighet genom att med ett fiktivt nät mäta nätbolags prestationer gentemot sina kunder. Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka om den horisontella och vertikala integrationen av nätverksamheter i fallföretagen har lett till att synergieffekter har skapats. Vidare vill vi utröna huruvida de eventuella synergivinsterna har resulterat i lägre nättariffer för hushållskunder eller om de studerade energikoncernerna har underlåtit att föra överskottet vidare till dessa typkunder. Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning och studerat tre fallföretag; Sydkraft, Vattenfall och Birka Energi, varav den förstnämnda har fått störst fokus och därmed kan betecknas som vårt huvudfall. Teorimaterialet har använts som bakgrund till den senare analysen av det empiriska materialet, som huvudsakligen har insamlats via telefonintervjuer. Slutsatser: Konsolideringen inom nätverksamheten i Sverige kan delvis förklaras med förekomsten av värdegap. Förvärven har resulterat i synergivinster för fallföretagen. De operationella synergivinsterna vid horisontell integration är stora, även om de har vissa geografiska begränsningar. Vidare finns det synergivinster inom områdena ledarskap och styrning samt lärande och kompetens. Inom ledarskap och styrning är synergivinsterna relativt stora vid både horisontell och vertikal integration. Vad gäller lärande och kompetens kan synergivinster uppnås genom vertikal integration, medan den horisontella integrationen huvudsakligen har lett till att redan befintlig kunskap har förvärvats och därmed sällan lett till att nytt värde skapats. Några väsentliga finansiella synergier kan förmodligen inte skapas genom horisontell integration, medan nätbolagen vid vertikal integration missgynnas snarare än gynnas av att vara i samma koncern som elhandelsbolagen. Detta är ett resultat av de olikartade riskprofilerna som medför att den stabila nätverksamhetens kreditvärdighet kan försämras vid integration med riskfylld elhandel. De vertikala synergierna är för övrigt relativt små och avtagande. Det finns vissa tekniska samordningsvinster, möjligheter till överföring samt utnyttjande av varumärke och elhandeln kan tänkas gynnas av mer långsiktigt inve...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Synergieffekter inom eldistributionen i Sverige- en fallstudie av Sydkraft, Vattenfall och Birka Energi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-06-07]   Synergieffekter inom eldistributionen i Sverige- en fallstudie av Sydkraft, Vattenfall och Birka Energi
Mimers Brunn [Online]. http://mimersbrunn.se/article?id=19300 [2018-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook